Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

Menghuraikan konsep pinjaman yang sebenar menurut hukum Islam.

PENGENALAN

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG
KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM
-Islam tidak mengga­lakkan umatnya untuk berhutang lebih-­lebih lagi bagi tujuan yang melebihi keperluan hidup.
-Dibah­agikan kepada 2 kategori iaitu al-'ariyah dan al-qard.
 
-al-'A­riyah= Hanya melibatkan barangan yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal seperti kereta.
 
-al-Qard= Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barang yang boleh dianggar dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.

INTIPATI RIBA

LARANGAN RIBA
FATWA PENGHA­RAMAN RIBA
PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG
-Surah Ali Imran (ayat 130): "­Wahai orang-­orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertak­walah kamu kepada Allah agar kamu berunt­ung."
-Muzakarah Jawata­nkuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam kali ke 32 pada 10-11 Jun1993: " Wang faedah yang diperolehi haram digunakan untuk diri sendiri dan hendaklah diserahkan kepada Baitul­mal."
-Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan kedua-dua pihak menyedari komitmen masing­-ma­sing.
-Rasul­ullah s.a.w bersabda: "­Dar­ipada Jabir beliau berkata, Rasulullah melaknat penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda: Mereka semua sama dalam melakukan dosa." (Hadis Riwayat Muslim).
 
-Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman.
   
-Hutang wajib dibayar kerana ianya merupakan hak individu tertentu.
   
-Penye­lesaian hutang juga disyar­iatkan dalam perwar­isan.

AL-QARD

DEFINISI AL-QARD
PRINSIP AL-QARD AL-HASAN
-Bahasa: al-qat'u (potong). Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dinamakan qard kerana pemiutang memotong sebahagian hartanya untuk diberikan kepada penghu­tang.
-Yang dimaks­udkan dengan al-Qard al-Hasan: Transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengut­amakan kebajikan.
-Istilah: Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang atau sesuatu yang sama nilai dengannya dipula­ngkan kembali tanpa sebarang penamb­ahan.

PENSYA­RIATAN AL-QARD AL-HASAN

DALIL
HUKUM AL-QARD AL-HASAN
Firman Allah s.w.t (Surah al-Baq­ara­h:ayat 245): "­Sia­pakan orang yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan bergan­da-­ganda banyaknya dan (ingat­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada­Nyalah kamu semua dikemb­ali­kan."
Sunat berdas­arkan berdas­arkan dalil daripada al-Quran dan al-Hadis serta ijma' para ulama.

RUKUN SERTA OBJEKTIF PELAKS­ANAAN

RUKUN AL-QARD
OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN
-Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman).
-Membantu golongan yang memerl­ukan.
-Peminjam.
-Merap­atkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin.
-Barang yang dipinjam.
-Mengu­kuhkan sektor sosio ekonomi negara.
-Sighah.
-Sebagai salah satu wasilah dakwah kepada golongan bukan Islam.

KESIMPULAN

-Islam merupakan agama yang syumul melengkapi seluruh kehidupan termasuk aspek pengurusan kewangan.
-Tabiat berhutang wajar dihindari kerana akan mengak­ibatkan seseorang itu hidup dalam kegusaran.
-Umat Islam hendaklah menjalani kehidupan secara sederhana dan bersyukur atas nikmat yang dikurn­iakan Allah.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA Cheat Sheet