Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

Menghuraikan konsep pinjaman yang sebenar menurut hukum Islam.

PENGENALAN

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG
KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM
-Islam tidak mengga­lakkan umatnya untuk berhutang lebih-­lebih lagi bagi tujuan yang melebihi keperluan hidup.
-Dibah­agikan kepada 2 kategori iaitu al-'ariyah dan al-qard.
 
-al-'A­riyah= Hanya melibatkan barangan yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal seperti kereta.
 
-al-Qard= Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barang yang boleh dianggar dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.

INTIPATI RIBA

LARANGAN RIBA
FATWA PENGHA­RAMAN RIBA
PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG
-Surah Ali Imran (ayat 130): "­Wahai orang-­orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertak­walah kamu kepada Allah agar kamu berunt­ung."
-Muzakarah Jawata­nkuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam kali ke 32 pada 10-11 Jun1993: " Wang faedah yang diperolehi haram digunakan untuk diri sendiri dan hendaklah diserahkan kepada Baitul­mal."
-Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan kedua-dua pihak menyedari komitmen masing­-ma­sing.
-Rasul­ullah s.a.w bersabda: "­Dar­ipada Jabir beliau berkata, Rasulullah melaknat penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda: Mereka semua sama dalam melakukan dosa." (Hadis Riwayat Muslim).
 
-Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman.
  
-Hutang wajib dibayar kerana ianya merupakan hak individu tertentu.
  
-Penye­lesaian hutang juga disyar­iatkan dalam perwar­isan.

AL-QARD

DEFINISI AL-QARD
PRINSIP AL-QARD AL-HASAN
-Bahasa: al-qat'u (potong). Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dinamakan qard kerana pemiutang memotong sebahagian hartanya untuk diberikan kepada penghu­tang.
-Yang dimaks­udkan dengan al-Qard al-Hasan: Transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengut­amakan kebajikan.
-Istilah: Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang atau sesuatu yang sama nilai dengannya dipula­ngkan kembali tanpa sebarang penamb­ahan.

PENSYA­RIATAN AL-QARD AL-HASAN

DALIL
HUKUM AL-QARD AL-HASAN
Firman Allah s.w.t (Surah al-Baq­ara­h:ayat 245): "­Sia­pakan orang yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan bergan­da-­ganda banyaknya dan (ingat­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada­Nyalah kamu semua dikemb­ali­kan."
Sunat berdas­arkan berdas­arkan dalil daripada al-Quran dan al-Hadis serta ijma' para ulama.

RUKUN SERTA OBJEKTIF PELAKS­ANAAN

RUKUN AL-QARD
OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN
-Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman).
-Membantu golongan yang memerl­ukan.
-Peminjam.
-Merap­atkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin.
-Barang yang dipinjam.
-Mengu­kuhkan sektor sosio ekonomi negara.
-Sighah.
-Sebagai salah satu wasilah dakwah kepada golongan bukan Islam.

KESIMPULAN

-Islam merupakan agama yang syumul melengkapi seluruh kehidupan termasuk aspek pengurusan kewangan.
-Tabiat berhutang wajar dihindari kerana akan mengak­ibatkan seseorang itu hidup dalam kegusaran.
-Umat Islam hendaklah menjalani kehidupan secara sederhana dan bersyukur atas nikmat yang dikurn­iakan Allah.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA Cheat Sheet