Show Menu
Cheatography

definisi al qard

Dalam segi bahasa bermaksud al-qat'u (potong)
Dalam segi istilah pulak penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa peambahan
al-qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru iaitu kontrak yang berter­askan kepada konsep kebajikan

konsep pinjaman dalam islam

al'ariyah
al-qard
melibatkan pemberian sesuatu baraangan atau harta oleh penberi pinjaman kepada pemimjam
melibatkan pemindahan pemilikan barangan yang boleh dianggarka dan diganti mengikut bilangan sukatan atau timbangan
hak pemilika ke atas barang tersebut kekal pada pemberi pinjaman
salaf (hutang) iaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan
melibatkan barang atau benda benda yang tidak musnah
pemimjam (pengh­utang) hendaklah memula­ngkan kembali barang dalam bentuk gantian dan bukan bentuk asal

rukun al-qard

1. pemiutang (orang yang beri hutang)
2-peng­hutang
3-barang yang dipinjam
4- sighah­(ijab dan kabul)
boleh mengur­uskan harta, berurus niaga dan memiliki harta tersebut dan tiada unsur paksaa­n(r­edha)
bukan seorang yang majhur 'alaih orang gila atau kanak-­kanak dan tiada unsur paksaa­n(r­edha) yang mampu untuk bayar balik pinjaman
-fuqaha' mazhab hanafi-sah berhutang barang­-barag mithliy
  
-fuqaha' mazhab maliki, syafi'i dan hanbali - harus bagi barang­-barang yang boleh disukat atau ditimbang
 

prinsip al-qard al-hassan

al-qard al-hassan bermaksud pinjaman yang baik
maifesta keprih­atian seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan
pemimjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah
HUKUM AL-QARD AL-HASSAN
hukun pelaks­anaan qard hassan adalah sunat
harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan diriya daripada kesempita hidup

objektif pelaks­anaan al-qard al-hassan

merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin
mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat
wasilah da'wah kepada golongan bukan islam
memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan ihsan dan saling membatu di kalangan umat islam

bantuan kepada asnaf al-gha­rimin

institusi zakat memainkan peranan yang besar dalam mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang
kriteria yang diberikan perhatian ialah golongan ini terpaksa berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas kehidupan
bantuan tidak disalurkan kepada mereka yang berhutang dengan pihak pemberi pinjaman berlesen

al-qard al hassan penjana sosio ekonomi ummah

membantu proses penjaaan pendapatan secara tetap kepada golongan yang berpotensi
digunakan secara meluas dalam skim gadaian islam dan al-rahnu dimalaysia
memajukan sektor ekonomi tertentu khususnya indrustri kecil dan sederhana

prinsi­p-p­rimsip umum ketika berhutang

- setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-­pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen dan obligasi masing­-masing
- tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tembahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang
- menyel­esaikan semua hutang
- hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanjikan
 

gejala ceti haram

- perniagaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah atau lesen tempoh dan lesen digantung
kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal dan memant­auanya
-membe­rhe­ntikan pemberian lesen kepada pemimjam wang berlesen
-kempen kesedaran
-khidnat masyarakat
- menurunkan iklan-­iklan pinjaman ahlong dikawasan perumahan

laranga riba

larangan terhadap riba adalah jelas berdas­arkan kepada firman allah swt dalam surah al-baqarah ayat 275
baginda melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi agen, orang mecatat tranksaksi tersebut serta orang yang menjadi saksi
dosa orang yang melakukan riba ialah dosa besar disisi allah swt
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.