Show Menu
Cheatography

Polecenia cmd Cheat Sheet by

Polecenia systemowe

bcdedit
Edycja ustawień urucha­miania
chcp
Zmiana strony kodowej
driver­query
Wyświe­tlenie statusu sterow­ników
gpresult
Wyświe­tlenie zasad grupy
gpupdate
Odświe­żenie zasad grupy
graftabl
Włączenie wyświe­tlania rozsze­rzonego zestawu znaków
mode
Konfig­uracja urządzenia system­owego
path
Wyświe­tlenie lub ustawienie ścieżki wyszuk­iwania plików wykony­walnych
prompt
Zmiana znaku zachęty
set
Zmiana zmiennych środow­isk­owych
schtask
Zaplan­owanie urucha­miania programu
shutdown
Zamykanie systemu
systeminfo
Informacje o systemie
tasklist
Lista zadań
taskkill
Zatrzy­manie urucho­mionego procesu
time
Wyświe­tlenie lub ustawienie czasu
title
Zmiana tytułu okna
ver
Wyświe­tlenie wersji systemu
control
Panel sterowania
call
Wywołanie programu
logman
Dziennik zdarzeń
pause
Wstrzy­manie działania programu
perfmon
Monitor wydajności
start
Urucho­mienie programu
reg
Edycja rejestru
regedit
Edytor rejestru
cls
Czyszc­zenie konsoli
color
Zmiana kolorów konsoli
exit
Zamykanie konsoli
echo
Wyświe­tlenie tekstu
if
Instrukcje warunkowe w plikach wsadowych
for
Wykonanie polecenia dla każdego pliku w zestawie
 

Zarzad­zanie plikami

dir
Wyświe­tlenie zawartości katalogu
cd
Zmiana bieżącego katalogu
del
Usuwanie pliku
rename
Zmiana nazwy
rmdir
Usuwanie katalogu
mkdir
Tworzenie katalogu
copy
Kopiowanie pliku
xcopy
Kopiowanie plików i katalogów
move
Przeno­szenie plików
replace
Zamien­ianie plików
attrib
Zmiana atrybutów
cacls
Modyfi­kacja listy kontroli dostępu
assoc
Zmiana skojarzeń rozszerzeń plików
comp
Porównanie dwóch plików
find
Wyszuk­iwanie tekstu w plikach
mklink
Tworzenie dowiązań symbol­icznych
print
Drukowanie pliku tekstowego
tree
Graficzne wyświe­tlenie struktury folderu
type
Wyświe­tlenie zawartości pliku tekstowego

Zarzad­zanie dyskami

chkdsk
Sprawd­zenie systemu plików
chkntfs
Sprawd­zanie systemów plików przy urucha­mianiu
compact
Kompresja plików w NTFS
convert
Konwersja FAT do NTFS
diskcomp
Porównanie zawartości dwóch dyskietek
diskpart
Partyc­jon­owanie
format
Format­owanie
fsutil
Właści­wości systemu plików
label
Zmiana etykiety dysku
recover
Odzysk­iwanie danych
subst
Powiązanie ścieżki z literą dysku
vol
Wyświe­tlenie etykiety i numeru dysku
 

Siec

ftp
Klient FTP
telnet
Klient telnet
ping
Testowanie połączenia z serwerem
tracert
Śledzenie drogi pakietów do serwera
netstat
Statystyki TCP/IP
getmac
Wyświe­tlenie adresu MAC
hostname
Wyświe­tlenie nazwy hosta
ipconfig
Konfig­uracja IP

Inne

calc
Kalkulator
notepad
Notatnik
winmine
Saper
mspaint
Paint
write
Wordpad
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by mikhaildyd