Show Menu
Cheatography

Ubuntu 16.04.4 Cheat Sheet by

Ubuntu 16.04.4 Çalışma Yaprağı

Genel Uygulama Kısayo­lları

Ctrl + C
Seçilen metni/­nesneyi kopyala
Ctrl + X
Seçilen metni/­nesneyi key
Ctrl + V
Seçilen metni/­nesneyi yapışt­ır/ekle
Ctrl + A
Tüm metni seç
Ctrl + B
Seçilen metni kalın yap
Ctrl + I
Seçilen metni italik yap
Ctrl + U
Seçilen metnin altını çiz
Ctrl + N
Yeni bir belge veya pencere aç
Ctrl + S
Mevcut belgeyi kaydet
Ctrl + O
Başka bir belge aç
Ctrl + P
Mevcut belgeyi yazdır
Ctrl + Z
Yapılan son değişi­kliği geri al
Ctrl + Shift + Z
Yeni yapılan değişi­kliği geri al

Firefox Web Tarayıcısı Kısayo­lları

Ctrl + T
Yeni bir sekme aç
Ctrl + Tab
Sekmeler arası geçiş (ileriye doğru)
Ctrl + Shift + Tab
Sekmeler arası geçiş (geriye doğru)
Ctrl + W
Geçerli sekmeyi (veya son sekmede ise tarayı­cıyı) kapatır
Ctrl + L
Yeni bir web adresi girile­bilir
Ctrl + B
Yer işaret­lerini gösterir
Ctrl + H
Tarama geçmişini gösterir
Ctrl + K
Arama çubuğuna yeni bir web araması girilir
Ctrl + Y
İndirilen dosyaları gösterir
F11
Mevcut sayfayı tam ekran gösterir
Esc
Mevcut sayfayı yüklemeyi durdurur
Ctrl + R
Mevcut sayfayı yeniden yükler
 

Temel Linux Komutları

sudo
Kök izinleri gerektiren her komuttan önce sudo kullanılır
$ sudo su
ls (list)
Liste komutu ile terminal içinde çalışt­ığınız dizinin tüm dosyal­arını ve klasör­lerini göster­ecektir
/home$ ls
cd
Geçerli dizini­nizden gitmek istedi­ğiniz klasörün adını yazınız. Eğer yukarı çıkmak istiyo­rsanız parametre olarak çift nokta (..) vererek yapın
/home $ cd usr
mkdir
Yeni bir klasör veya alt klasör oluşturur
~$ mkdir klasörAdı
cp
Dosyayı kopyalayıp yapışt­ırmaya yardımcı olur
$ cp kaynak hedef
rm
Dosyayı veya dizini kaldırmak için bir komuttur. Dosyanın kaldır­ılması için kök izni gereki­yorsa -f kullan­ıla­bilir.
$ rm dosya.txt
apt-get
Herhangi bir paketi yüklemek, kaldırmak ve yükseltmek için kullanılır
$ sudo apt-get update
grep
Bir dosya bulunması gerekiyor fakat tam yeri veya yolu bilinm­iyorsa kullanılır
$ grep user /etc/p­asswd
cat
Dosyadaki metni açar
$ cat dosya.txt
poweroff
 
$ sudo poweroff
 

Masaüstü Kısayo­lları

Alt + F1
Uygula­malar menüsünü aç
Alt + F2
Görünen kutuya adını yazarak uygulamayı çalıştır
Prt Sc
(Ekranı yazdır) Tüm ekranın ekran görünt­üsünü al
Alt + Prt Sc
Mevcut pencerenin ekran görünt­üsünü al
Shift + Prt Sc
Ekranda seçilen bir dikdör­tgenin ekran görünt­üsünü al

Terminal Kısayo­lları

Ctrl + Shift + T
Mevcut terminalde yeni sekme aç
Ctrl + Shift + W
Mevcut sekmeyi kapat
Ctrl + A
İmleci satırına başına taşır
Ctrl + E
İmleci satırın sonuna taşır
Ctrl + U
Mevcut satırın tamamını siler
Ctrl + W
İmleçten önceki kelimeyi siler
Ctrl + R
Yazıla­nlarla eşleşen komutlar için geçmişi aramaya yarar
Ctrl + C
Mevcut süreci durdurur
Ctrl + L
Terminali temizle
Yukarı­/Aşağı Ok tuşları

Terminal Kısayo­lları

Ctrl + Shift + T
Mevcut terminalde yeni sekme aç
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     Ubuntu Unity Cheat Sheet
     Windows Terminal Cheat Sheet