Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat (KSD 2643) musaqah pembangunan tanah Cheat Sheet by

kontrak musaqah untuk pembangaunan tanah waqaf

PENGENALAN TANAH WAQAF

- Amalan yang disyar­iatkan oleh Islam kerana dapat membantu insan yang memerlukan pertol­ongan dan menjad­ikannya sebagai salah satu ibadat
- Menurut mazhab Imam Nawawi yang menyatakan wakaf ialah terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan
- Waqaf adalah harta yang dimanf­aatkan dan dinikmati bersama, demi memban­gunkan sosial dan ekonomi umat Islam secara amnya.

PERMAS­ALAHAN KAJIAN

- merangkumi semua aspek kehidupan sama ada dari aspek politik, undang­-un­dang, ekonomi, sosial dan sebaga­inya.
- Wakaf juga merupakan salah satu daripada institusi ekonomi Islam yang mengga­bungkan elemen rohaniah dan harta benda

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAKAF PERTANIAN.

Musaqah ialah satu bentuk penyerahan pemilik tanaman kepada penjaga yang melakukan kerja-­kerja pembaikan, pengairan dan perkara yang berkaitan dengan syarat pengur­usan.
 

RUKUM MUSAQAH

1) Kedua pihak yang berkontrak
2. Punca kerja / Objek Musaqah
3) Buah
4) Kerja
5) Ijab dan qabul

DALIL

bermaksud: “Maka terang­kanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumb­uhk­annya atau kamikah yang menumb­uhk­annya?” ( Al-Waq­i’ah: 63-64)

KEDUA PIHAK YANG BERKONTRAK

- Kontrak musaqah merupkan pertukaran atau kontrak mu’amalat harta
- Dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh
 

PUNCA KERJA/ OBJEK MUSAQAH

Imam syafie ( buah kurma dan anggur )
Imam malik pula dilakuakan untuk semua tumbuhan yang berbatang (tin, ruman, dan zaitun)
Pohon buah yang memerlukan pengurusan daripada hasil buah yang diuruskan

BUAH

Khusus bagi dua pihak yang berakad
Pendapat yang kuat merupakan pendapat Mazhab Hanbali ialah kontrak musaqah dikira sah apabila pohonya mula berbuah meskipun belum masak
Yang penting dalam syarat ini ialah segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi

KERJA

Pengurus diberi kuasa atas kerja berkenaan.
Menurut Imam al-Syafi’i berkata: “Hal itu tidak boleh disyar­atkan, jika disyar­atkan maka akad musaqah terbatal (al-Qu­rtubi, Ibnu Rusyd, 2012:1­158).
 

IJAB DAN QABUL

Ungkapan yang dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus.
Ungkapan yang tidak berbentuk sewa.
Ulama Syafi’i berpen­dapat ungkapan sewa tidak boleh digunakan.
Ulama Hanbali dimana kontrak musaqah diharuskan ungkapan dengan kontrak sewa.

MODUS OPERANDI KONTRAK MUSAQAH

Dalam Pemban­gunan Wakaf Pertanian hukum serta penjelasan kontrak musaqah dalam aktiviti wakaf pertanian, ia dapat dirumuskan ialah dengan pemben­tukan idea tentang operasi wakaf pertanian itu sendiri yang berlan­daskan kontrak musaqah.

KESIMPULAN

Tanah wakaf yang terbiar perlulah digunakan sebaik mungkin bagi menjana pendapatan yang lebih tinggi serta dapat membasmi kemiskinan yang sedia ada, malah ia juga dapat mening­katkan ekonomi negara.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     EQ tips Cheat Sheet
     AngularJS Cheat Sheet
     Poker Cheat Sheet