Show Menu
Cheatography

Wskaźniki Cheat Sheet by

Magia wskaźników na jednej ściądze.

Wskaźniki ogólnie

int szczesliwa = 7;
Deklaracja zmiennej "­szc­zes­liw­a" typu int (całko­witego)
int *wskaz­nik;
Deklaracja wskaźnika na typ int (całko­witego)
wskaznik = &s­zcz­esliwa
Przypi­sanie zmiennej "­wsk­aźn­ik" adresu zmiennej "­szc­zes­liw­a"
int **wska­znik;
Deklaracja wskaźnika na wskaźnik typu int (całko­witego)
void *wskaz­nik;
Deklaracja wskaźnika który może wskazywać na każdy typ.

Wskaźniki Funkcje

T* mojaFu­nkc­ja();
Deklaracja funkcji "­moj­aFu­nkc­ja" zwraca wskaźnik na typ T
T (*f_ws­kaz­nik)() = &m­oja­Fun­kcj­a();
Ustawienie wskaźnika "f_­wsk­aźn­ik"na nazwę funkcji o nazwie "mo­jaF­unk­cja­"
void­()­(vo­id*);
Deklaracja wskaźnika na funkcję zwracająca wskaźnik na każdy typ danych i przyjm­ującą wskaźnik na każdy typ

Wskaźniki Tablice

int *wskaz­nik­Tablica = mojaTa­blica;
Wskaźnik na tablice "mo­jaT­abl­ica­", na jej pierwszy element
int *wskaz­nik­Tablica = &m­oja­Tab­lic­a[0];
Wskaźnik na tablice "mo­jaT­abl­ica­", na jej pierwszy element
int (*wska­zni­kTa­bli­ca)­[5];
Wskaźnik na tablice "mo­jaT­abl­ica­" 5 elementów
int *mojaT­abl­ica­[5];
Tablica "mo­jaT­abl­ica­" pięciu wskaźników typu int
const char* napis = "­Hel­lo";
Deklaracja wskaźnika na pierwszy znak łańcucha znaków typu "ch­ar"
Przykłady dla int tablica[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };

Referencje

int szczesliwa = 7;
Deklaracja zmiennej "­szc­zes­liw­a" typu int (całko­witego)
int &r­efe­rencja = szczes­liwa;
Przypi­sanie zmiennej "­ref­ere­ncj­a", zmiennej "­szc­zes­liw­a"
int &r­efe­ren­cja;
Błąd ! Puste referencje nie są możliwe.

Referencje vs Wskaźnik (Rerencje)

int szczesliwa = 7;
int &referencja = szczesliwa;

cout << szczesliwa; // Wypisze 7 
referencja = 10;

cout << szczesliwa;            // Wypisze 10
cout << referencja;            // Wypisze 10
Zmiana zmiennej "­ref­ere­ncj­a" odpowiada zmianie zmiennej "­szc­zes­liw­a"

Wskaźniki i struktury

str mojaSt­ruk­tura;
Deklaracja struktury "mo­jaS­tru­ktu­ra" o typie str
str *mojaS­tru­ktura;
Deklaracja wskaźnika str na strukturę "mo­jaS­tru­ktu­ra"
mojaS­tru­ktura.a = 10;
Dostęp do pola "a" struktury "mo­jaS­tru­ktu­ra"
mojaS­tru­ktu­ra-­>a = 10;
Dostęp do pola "a" przez wskaźnik na strukturę "mo­jaS­tru­ktu­ra"

struct str {
int a;
}

Wskaźniki wyświe­tlanie

cout << szczes­liwa;
Wyświetnie wartości "­szc­zes­liw­a"
cout << &s­zcz­esl­iwa;
Wyświetnie adresu zmiennej "­szc­zes­liw­a"
cout << wskaznik;
Wyświetnie adresu zmiennej "­szc­zes­liw­a"
cout << *wskaz­nik;
Wyświetnie wartości "­szc­zes­liw­a"
cout << &w­ska­znik;
Wyświetnie adresu wskaźnika "­wsk­azn­ik"

Wskaźniki Funkcje - wywołanie

mojaF­u­n­kc­­ja();
Wołanie funkcji mojaF­u­n­kc­­ja() za pomocą nazwy (klasy­cznie)
*f_ws­kaz­nik­)();
Wołanie funkcji przez wskaźnik f_wsk­aznik

Wskaźniki i modyfi­kator const

const int* wskaznik;
Deklaracja wskaźnika "­wsk­azn­ik" który może wskazywać tylko na stałą typu int
int * const wskaznik;
Deklaracja stałego wskaźniak na typ int

Wskaźniki - const właści­wości

Składnia
Charakter
Ponowne przypi­sanie ?
Zmiana wartości na którą pokazuje ?
const int *wskaz­nik;
Wskaźnik na const
TAK
NIE
int const *wskaz­nik;
Wskaźnik na const
TAK
NIE
int* const wskaznik;
Wskaźnik const
NIE
TAK
const int *const wskaznik;
Wskaźnik const na const
NIE
NIE
const int const *const wskaznik;
Wskaźnik const na const
NIE
NIE

Referencje vs Wskaźnik (Wskaźnik)

int szczesliwa = 7;
int *wskaznik = &szczesliwa;

cout << szczesliwa; // Wypisze 7 
*wskaznik = 10;

cout << szczesliwa; // Wypisze 10
cout << *wskaznik; // Wypisze 10
Zmiana wskaźnika "­wsk­azn­ik" odpowiada zmianie zmiennej "­szc­zes­liw­a"
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     C++ Pointers cookbook Cheat Sheet
     Numeric Formats Cheat Sheet
     C Reference Cheat Sheet