Show Menu
Cheatography

Formulario Fisica 'F' FIB Cheat Sheet by

Formulario para física de primero de ingeniería informática

Electr­onica

LED
e-Vy = I*R
Portes Lògiques NMOS
serie: * (AND)
 
paral·lel: +
Portes Lògiques PMOS
serie: + (OR)
 
paral·lel: *
Cond. règim estaci­onari
q = CV(ddp)
 
q = CVz(ddp)
PMOS
Tall: VGS >= VT
I = 0
sat: VGS- VT >= VDS
Io= B/2 [VGS - VT]2
ohm: VGS- VT=<­VDS
Io= B[(VGS - VT)V­DS- (VDS­2/2)]
NMOS
Tall: VGS =< VT
I = 0
sat: VGS- VT =< VDS
Io= B/2 [VGS - VT]2
ohm: VGS- VT>=­VDS
Io= B[(VGS - VT)V­DS- (VDS­2/2)]
Altres formules
VDD = ID*­RD+ VDS
 
VS= ID*R2 (if (R2))
 
VD= VDD- ID*RD
 
Hip. Tall --> Hip. Sat...
 
RDS= 1/(B(VGS - VT))
e és epsilon
B és beta
 

Ondas

THz,GH­z,M­Hz,kHz
12,9,6,3
Longitud de onda
L = c/f
Velocidad
v = w/k = L/T
Nombre d'ona
k = 2*pi / L
Vel. Trans. Max
A*w
Vel. Ona
L*f = L/T
Young
ddx = L*D/(­sqr­t(d­2­-L2)
Reflexió
i = r
Refraccio
sin i/ sin t = v1/v2
index refracció
n = c/v
Potencia
P = N(foto­ns/s) * E(fotó) = N*f*h
Potencia
P = I*S
Energia fotó
E = h*c/L = h*f
Densitat energia
nu = I/C = P/(S*C)
Ona electro. equiv
B(x,t) = (1/C)*(E x u)
Energia ona
E(x,t) = (B x u)*c
CD-ROM
d = c/(4*­np*f)
Num. fotons
n = P/(h*f)
Constants
ñ = 8,85 * 1012
 
h = 6,625 * 10-34 [J/s]
 
nu = 4*pi­*10-7 [(T*m)/A]
L es lambda
ñ es epsilon subzero
nu es la u russa
 

Corrent Alterna

Llei d'Ohm
I = V/Z (con fasore­s,a­mpl­itu­d...)
Freq. angular
w = 2*pi*f
Freqüència
f = 1/T
Imp. complexa
Z = R+jX
Reactina total
X = XL- XC
 
XL= L*w
 
XC= 1/(C*w)
Potencia mitjana
Vef* Ief­*co­s(d­esfase)
Relacions eficaços
Vef= Ief*Z
Factor potència
cos (desfase)
Conden­sador descarrega
constant temps
@ = R*C
Carrega instan­tània
q(t) = Qo*­e-t/@
Intensitat Instan­tània
I(t) = Io*­e-t/@
Carrega cond. regim est.
Qf = C*e
Conden­sador carga
Amplitud I
Io= e/R = V0/R
Carrega instan­tània
q(t) = Qf*­(1-­e-­t/@)
Intensitat Instan­tània
I(t) = Io*­e-t/@
Energia emmaga­tzemada
U = 1/2 * Q2/C
Circuitos LR
XL angulo +90º
constant temps
@ = L/R
Intensitat Instan­tània
I(t) = If*­e-t/@
Amplitud I
If= (e0/R)
Potencia aparent
S = Vef­*Ief
Potencia activa o real
P = Vef­*I­ef­*c­os(­des­fase) [VA o W]
Potencia reactiva
Q = sqrt(S­2­-P2)
 
Q = Vef* Ief­*si­n(des) [VAR]
Reactina equivalent
X' =(X2­+R­2)/X = -Z2/X
Freq. ress
wo*L = 1/(wo*C)
 
fo= 1/2*pi * 1/sqrt(LC)
Velocitat transm­issió
v = 1/2@
Durada pols
@
Amplada banda
fb= 1/@
Eficaç (tensió)
Vef= Vo/s­qrt(2)
Potencia resistenca
P = I2*R = V2/R
Potencia bateria subm
Ps = e*I - r*I2
Potencia bateria abs
Pa= e*I + r*I2
Energia total diss
U = V*Q
@ es constant de temps
e es epsilon
           

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.