Show Menu
Cheatography

Formulario Fisica 'F' FIB Cheat Sheet by

Formulario para física de primero de ingeniería informática

Electr­onica

LED
e-V
y
= I*R
Portes Lògiques NMOS
serie: * (AND)
 
paral·lel: +
Portes Lògiques PMOS
serie: + (OR)
 
paral·lel: *
Cond. règim estaci­onari
q = CV(ddp)
 
q = CV
z
(ddp)
PMOS
Tall: V
GS
>= V
T
I = 0
sat: V
GS
- V
T
>= V
DS
I
o
= B/2 [V
GS
- V
T
]2
ohm: V
GS
- V
T
=<V
DS
I
o
= B[(V
GS
- V
T
)V
DS
- (V
DS
2/2)]
NMOS
Tall: V
GS
=< V
T
I = 0
sat: V
GS
- V
T
=< V
DS
I
o
= B/2 [V
GS
- V
T
]2
ohm: V
GS
- V
T
>=V
DS
I
o
= B[(V
GS
- V
T
)V
DS
- (V
DS
2/2)]
Altres formules
V
DD
= I
D
*R
D
+ V
DS
 
V
S
= I
D
*R
2
(if (R2))
 
V
D
= V
DD
- I
D
*R
D
 
Hip. Tall --> Hip. Sat...
 
R
DS
= 1/(B(V
GS
- V
T
))
e és epsilon
B és beta
 

Ondas

THz,GH­z,M­Hz,kHz
12,9,6,3
Longitud de onda
L = c/f
Velocidad
v = w/k = L/T
Nombre d'ona
k = 2*pi / L
Vel. Trans. Max
A*w
Vel. Ona
L*f = L/T
Young
ddx = L*D/(s­qrt(d2-L2)
Reflexió
i = r
Refraccio
sin i/ sin t = v1/v2
index refracció
n = c/v
Potencia
P = N(foto­ns/s) * E(fotó) = N*f*h
Potencia
P = I*S
Energia fotó
E = h*c/L = h*f
Densitat energia
nu = I/C = P/(S*C)
Ona electro. equiv
B(x,t) = (1/C)*(E x u)
Energia ona
E(x,t) = (B x u)*c
CD-ROM
d = c/(4*np*f)
Num. fotons
n = P/(h*f)
Constants
ñ = 8,85 * 1012
 
h = 6,625 * 10-34 [J/s]
 
nu = 4*pi*10-7 [(T*m)/A]
L es lambda
ñ es epsilon subzero
nu es la u russa
 

Corrent Alterna

Llei d'Ohm
I = V/Z (con fasore­s,a­mpl­itu­d...)
Freq. angular
w = 2*pi*f
Freqüència
f = 1/T
Imp. complexa
Z = R+jX
Reactina total
X = X
L
- X
C
 
X
L
= L*w
 
X
C
= 1/(C*w)
Potencia mitjana
V
ef
* I
ef
*cos(d­esfase)
Relacions eficaços
V
ef
= I
ef
*Z
Factor potència
cos (desfase)
Conden­sador descarrega
constant temps
@ = R*C
Carrega instan­tània
q(t) = Q
o
*e-t/@
Intensitat Instan­tània
I(t) = I
o
*e-t/@
Carrega cond. regim est.
Q
f
= C*e
Conden­sador carga
Amplitud I
I
o
= e/R = V
0
/R
Carrega instan­tània
q(t) = Q
f
*(1-e-t/@)
Intensitat Instan­tània
I(t) = I
o
*e-t/@
Energia emmaga­tzemada
U = 1/2 * Q2/C
Circuitos LR
X
L
angulo +90º
constant temps
@ = L/R
Intensitat Instan­tània
I(t) = I
f
*e-t/@
Amplitud I
I
f
= (e
0
/R)
Potencia aparent
S = V
ef
*I
ef
Potencia activa o real
P = V
ef
*I
ef
*cos(d­esfase) [VA o W]
Potencia reactiva
Q = sqrt(S2-P2)
 
Q = V
ef
* I
ef
*sin(des) [VAR]
Reactina equivalent
X' =(X2+R2)/X = -Z2/X
Freq. ress
w
o
*L = 1/(w
o
*C)
 
f
o
= 1/2*pi * 1/sqrt(LC)
Velocitat transm­issió
v = 1/2@
Durada pols
@
Amplada banda
f
b
= 1/@
Eficaç (tensió)
V
ef
= V
o
/sqrt(2)
Potencia resistenca
P = I2*R = V2/R
Potencia bateria subm
P
s
= e*I - r*I2
Potencia bateria abs
P
a
= e*I + r*I2
Energia total diss
U = V*Q
@ es constant de temps
e es epsilon
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.