Show Menu
Cheatography

Module 4_KOMFIL: Pagbubuod Cheat Sheet by

PAGBUBUOD AT PAG-UUGNAY UGNAY NG IMPORMASYON

Pagbubuod

- Pagsulat ng isang maikling sanaysay kung saan nakasaad na lahat ang mga import­anteng detalye sa isang pangyayari
- Ginagamit sa pagsas­alaysay ng mga nabasang kwento, nobela, gayundin ang panonood ng sine, dula at iba pa
- Mahalaga upang mas madaling mainti­ndihan ang mga imporm­asyon na nais ibahagi ng isang tao
- Nakaka­pag­pap­alinaw ng lohika at kronol­ohiya ng mga ideya lalo na sa mga hindi organisado o kompli­kadong paraan ng pagsulat sa teksto
- May layuning makatulong sa may akda o mga mambabasa upang maunawaan ang diwa o tema ng isang seleksyon o isang akda at maisulat ang pangun­ahing kaisipan ng isang akda upang mas higit itong mainit­ind­ihan.
- Pagbubuo ng sariling pagsusuri batay sa imporm­asyong nabasa, narinig, o nakita
- Pinaiikli nito ang teksto o paksa na nabasa at gagawin na naayon sa pagkai­ntindi ng mambabasa o pagbabatay lamang sa mga o nangyari sa paksa o pagkukuha lamang ng buong kahulugan o kung ano ang ibig ipaliwanag at ibig ipahiwatig sa isang teksto.

Buod - siksik at pinaikling bersiyon ito ng teksto maaaring nakasulat, pinanood, o pinaki­nggan
 

Katangian ng Pagbubuod

1. Tinutukoy agad ang pangun­ahing ideya o punto kaugnay ang paksa.
2. Hindi inuulit ang mga salita ng may akda, bagkus gumagamit ng sariling panana­lita.
3. Mga 1/3 ng teksto o mas maikli pa dito ang buod.

Mga Hakbang ng Pagbubuod:

1. Basahin, panoorin o pakinggan muna nang pahapyaw ang teskto o akda.
2. Sa mga nakasulat o episodyo ng isang pinanood o pinaki­nggan, tukuyin ang paksang pangun­gusap o ang pinaka tema gayundin ang mga susing salita o key words.
3. Pag-ug­nay­-ug­nayin ang mga ideya upang mabuo ang pinaka­punto o tesis.
4. Sulatin na ang buod at tiyakin ang organi­sasyon ng teksto.
5. Huwag maglagay ng mga detalye, halimbawa at ebidensya.
6. Makaka­tulong ang signal word o mga salitang nagbib­iga­y-t­ran­sisyon sa mga ideya gaya ng gayunpaman at kung gayon bilang pangwakas.
7. Huwag magsinggit ng mga opinyon.
 

Uri ng Pagbubuod

Lagom o sinopsis - Isa itong pagpap­aikli ng mga pangun­ahing punto, kadalasan ng piksyon. Karaniwang hindi lalampas ito sa dalawang pahina.Ito rin ang ginagamit sa mga panloob o panlabas ng pabalat ng isang nobela na tinatawag na jacket blurb.

Presi - Muling paghahayag ito ng ideya ng may-akda sa sariling pangun­gusap ng bumasa, ngunit maaaring ng komento na nagsusuri sa akda. Wala itong mga elabor­asyon, halimbawa, ilustr­asyon, at iba pa.

Sintesis - Isang anyo ng pag-uulat ng mga imporm­asyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-s­aring ideya o datos mula sa iba't ibang pinang­gal­ingan (tao, libro, panana­liksik, atbp.) ay mapags­ama­-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan o identidad. Pagsas­ama­-sama ng mga ideya tungo sa isang pangka­lah­atang
kabuuan.

Analysis - Paghih­iwa­-hi­walay ng mga ideya upang suriin ang huli.

❖ Abstrak - Isa itong maikling buod ng panana­liksik, artikulo, tesis, disert­asyon, rebuy, procee­dings, at papel-­pan­ana­liksik na isinumite sa kompre­nsiya at iba pang gawain na may kaugnay sa displina upang mabilis na matukoy ang layunin ng teksto.In­ila­lahad ng abstrak ang masalimuot na mga datos sa panana­liksik at pangun­ahing mga metodo­lohiya at resulta sa pamama­gitan ng paksang pangun­gusap o kaya'y isa hanggang tatlong pangun­gusap sa bawat bahagi.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KomFil: Modyul 1-2 Cheat Sheet
     KOMFILModule 3:Pananaliksik, Pagbasa, Komunikasyon Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by kYUtQouH

     KOMFILModule 3:Pananaliksik, Pagbasa, Komunikasyon Cheat Sheet