Show Menu
Cheatography

VIM- Text Editor Cheat Sheet by

edytor tekstu linux

Poruszanie się

k - góra (górna strzałka)
j - dół (dolna strzałka)
h - lewo (lewa strzałka)
l - prawo (prawa strzałka)

Edycja tekstu

x - usuwanie przed kursorem
i - wstawianie przed kursorem
a - włączenie trybu pisania
o - dodaje linie poniżej kursora
O - dodaje linie powyżej kursora
R - zmienia więcej niż jeden znak

Szukanie

/ (slash) [sz­ukana fraza] - rozpoczyna wyszuk­­iwanie w przód pliku
? ­[sz­ukana fraza] - wyszuk­iwanie w tył pliku
n - nastepny wynik
N - poprzedni wynik

Wstawianie i zmiana tekstu

p - wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[znak] - zastąpi znak pod kursorem na [znak]
rx - zastąpi znak pod kursorem na x
c[­ruch] - operator change do miejsca określ­­onego przez ruch
ce - zmienia tekst do końca wyrazu
cw - zmienia tekst do początku wyrazu
c$ - zmienia tekst do końca linii
c[licz­­ba­]­[­ruch] lub [liczb­­a]­c­[­ruch] np. c2w lub 2cw -
zmienia tekst do końca drugiego wyrazu

Parujące nawiasy

% - znajduje parujący nawias w lini " ), ], }"
przydatny do poszuk­iwania błędu w kodzie :)
 

Opuszc­zanie edytora i zapis

:q! - opuszc­zanie edytora bez zapisu
:wq! - opuszc­zanie edytora z zapisem
ESC - wychod­zenie do trybu Normal
ESC - anuluje częściowo wpisane polecenia

Usuwanie

[opera­­to­r­]­[ruch] - za usuwanie odpowida operator d
dw - usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
de - usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$ - usuwa tekst do końca linii
dd - usuwa cały wiersz
[oper­­ato­­r]­[­l­ic­­zba­­][­r­uch] lub [licz­­ba]­­[o­p­e­ra­­tor­­[ruch] np. d2w lub 2dw - usunie dwa wyrazy
2dd - usunie dwie linie tekstu

Pomoc

:help - wyświetli pomoc
:help [argument polecenia] - znajduje pomoc dla podanego argumentu

Uzupeł­nianie

Ctrl+D - po poleceniu "­­:", aby zobaczyć możliwe uzupeł­­nienia
Tab - po poleceniu "­­:", aby wybrać możliwe uzupeł­­nienie
 

Cofanie

U - cofa zmianę w lini
u - cofa ostatnią zmianę
Ctrl+R - ponawia cofnnięcie

Szybkie przemi­esz­czanie się

w - do początku następnego wyrazu, WYŁĄCZAJĄC pierwszy znak
e - do końca bieżącego wyrazu WŁĄCZAJĄC ostatni znak
$ - do końca linii, WŁĄCZAJĄC ostatni znak
0 (zero) - przeniesie kursor na początek linii
[liczba] [ruch] - np. 2w - przeniesie kursor o 2 wyrazy do przodu
3e - przeniesie kursor do końca 3 wyrazu

Kopiowanie

y - kopiuje zaznaczony tekst
yw - kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye - kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$ - kopiuje tekst do końca linii
y0 - kopiuje tekst do początku linii
p - wstawia skopiowany tekst

Polecenia zewnętrzne

:!­[po­­le­c­enie] - wykonuje polecenie zewnętrzne
v - przenosi w tryb wizualny (umożliwia zaznac­­zanie tekstu)
               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     vi/VIM gyakorló Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Kxawi1996