Show Menu
Cheatography

VIM- Text Editor Cheat Sheet by

edytor tekstu linux

Poruszanie się

k - góra (górna strzałka)
j - dół (dolna strzałka)
h - lewo (lewa strzałka)
l - prawo (prawa strzałka)

Edycja tekstu

x - usuwanie przed kursorem
i - wstawianie przed kursorem
a - włączenie trybu pisania
o - dodaje linie poniżej kursora
O - dodaje linie powyżej kursora
R - zmienia więcej niż jeden znak

Szukanie

/ (slash) [sz­ukana fraza] - rozpoczyna wyszuk­­iwanie w przód pliku
? ­[sz­ukana fraza] - wyszuk­iwanie w tył pliku
n - nastepny wynik
N - poprzedni wynik

Wstawianie i zmiana tekstu

p - wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[znak] - zastąpi znak pod kursorem na [znak]
rx - zastąpi znak pod kursorem na x
c[­ruch] - operator change do miejsca określ­­onego przez ruch
ce - zmienia tekst do końca wyrazu
cw - zmienia tekst do początku wyrazu
c$ - zmienia tekst do końca linii
c[licz­­ba­]­[­ruch] lub [liczb­­a]­c­[­ruch] np. c2w lub 2cw -
zmienia tekst do końca drugiego wyrazu

Parujące nawiasy

% - znajduje parujący nawias w lini " ), ], }"
przydatny do poszuk­iwania błędu w kodzie :)
 

Opuszc­zanie edytora i zapis

:q! - opuszc­zanie edytora bez zapisu
:wq! - opuszc­zanie edytora z zapisem
ESC - wychod­zenie do trybu Normal
ESC - anuluje częściowo wpisane polecenia

Usuwanie

[opera­­to­r­]­[ruch] - za usuwanie odpowida operator d
dw - usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
de - usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$ - usuwa tekst do końca linii
dd - usuwa cały wiersz
[oper­­ato­­r]­[­l­ic­­zba­­][­r­uch] lub [licz­­ba]­­[o­p­e­ra­­tor­­[ruch] np. d2w lub 2dw - usunie dwa wyrazy
2dd - usunie dwie linie tekstu

Pomoc

:help - wyświetli pomoc
:help [argument polecenia] - znajduje pomoc dla podanego argumentu

Uzupeł­nianie

Ctrl+D - po poleceniu "­­:", aby zobaczyć możliwe uzupeł­­nienia
Tab - po poleceniu "­­:", aby wybrać możliwe uzupeł­­nienie
 

Cofanie

U - cofa zmianę w lini
u - cofa ostatnią zmianę
Ctrl+R - ponawia cofnnięcie

Szybkie przemi­esz­czanie się

w - do początku następnego wyrazu, WYŁĄCZAJĄC pierwszy znak
e - do końca bieżącego wyrazu WŁĄCZAJĄC ostatni znak
$ - do końca linii, WŁĄCZAJĄC ostatni znak
0 (zero) - przeniesie kursor na początek linii
[liczba] [ruch] - np. 2w - przeniesie kursor o 2 wyrazy do przodu
3e - przeniesie kursor do końca 3 wyrazu

Kopiowanie

y - kopiuje zaznaczony tekst
yw - kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye - kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$ - kopiuje tekst do końca linii
y0 - kopiuje tekst do początku linii
p - wstawia skopiowany tekst

Polecenia zewnętrzne

:!­[po­­le­c­enie] - wykonuje polecenie zewnętrzne
v - przenosi w tryb wizualny (umożliwia zaznac­­zanie tekstu)
               

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     vi/VIM gyakorló Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Kxawi1996