Show Menu
Cheatography

Polecenia Linux Cheat Sheet by

Pliki i katalogi

touch - tworzy nowy plik
cp - kopiuje plik
mv - przesuwa plik
rm - kasuje plik
mkdir - tworzy katalog
rmdir - usuwa pusty katalog
ls - listuje katalog
chmod - zmienia prawa dostępu do pliku
chown - zmiana właści­ciela pliku lub katalogu

Filtry i strumienie

Przeki­­­­­e­r­­o­­­wanie wejści­­­­­a­/­­w­­­y­­­jścia:
> - Przead­­­­­r­e­­s­­­o­­­wanie wyjścia.
< - Przead­­­­­r­e­­s­­­o­­­wanie wejścia.
>­> - Dopisuje wynik działania.
<< - Dane z wejścia, aż do napotkania wskazanego wpisu.
Przetw­­­­­a­r­­zenie potokowe:
| - Łączy polecenia w potoku.
Filtry:
cat - Najpro­­­­­stszy filtr, nie wprowadza zmian.
head - Wyświetla początkową część pliku.
tail - Wyświetla końcową część pliku.
sort - Sortuje dane.
uniq - Usuwa powtar­­­­­z­ające się linie.
wc - Zlicza znaki.
tr - Zamienia znaki z pierwszego łańcucha w podane.
cut - Wyświetla fragmenty wierszy wejści­­­­­o­wych.

Procesy

jobs - wyświetla listę zatrzy­­manych zadań
kill - zabija podany proces
fg - uruchamia zadanie na pierwszym planie
bg - uruchamia zadanie w tle
ps - wypisuje procesy urucho­­mione w komputerze
 

Użytko­­wnicy

addu­ser - dodajemy nowego użytko­­wnika
passwd - zmiana hasła
who - sprawdza kto jest aktualnie zalogowany
write - wysyłanie wiadomości do innego użytko­­wnika
chgrp - zmieniamy jaka grupa jest właści­­cielem pliku

Archiwa tar

-c - utworzenie nowego archiwum
-f - używa pliku archiwum lub narzędzia ARCHIWUM
-j - compresja bzip2 (.tar.bz2)
-t - wypisanie zawartości archiwum
-v - szczeg­ółowe wypisanie nazw przetw­arz­anych plików
-x - ekstrakcja plików z archiwum
-z - kompresja gzip (.tar.gz)
-C - zmienia katalog na KATALOG
-J - kompresja Lzma (.tar.xz)
-Z - koprezja dekomp­resja (.tar.Z)

Uprawn­ienia

chmod 775 file - zmiana uprawnień pliku file na 775
chmod 600 folder - zmiana uprawnień dla folderu na 600
chown user:group file - zmiana właści­cie­la:­grupy dla pliku
u - użytkownik
g - grupa
o - inni
a - wszyscy
x/ 1 - wykonanie
w/ 2 - pisanie
r/ 4 - czytanie
chmod [u g o a] [+-=] [rwx] - zmienia uprawn­­­ienia do pliku [użytk­­­o­wnik, grupa, pozostali, wszyscy] [dodaj­­­e­,­o­­d­­ej­­­mu­j­­­e,­­u­s­­tawia] [odczyt zapis wykona­­­nie]]
chown [przeł­­­ą­c­z­­niki] nazwa_­­­n­o­w­­e­­go­­­_w­ł­­­aś­­c­i­­ciela nazwa_­­­p­l­i­­k­­u_­­­lu­b­­­_k­­a­t­­alogu -
zmienia właści­­­ciela
chgrp - zmieniamy jaka grupa jest właści­­­c­ielem pliku

Partycje

fdisk - Uruchamia program do partyc­­­j­o­n­­o­­wania fdisk.
a - Określenie partycji startowej.
d - Usunięcie partycji.
n - Nowa partycja.
w - Zakońc­­­zenie z zapisaniem zmian.
v - Weryfi­­­k­acjia popraw­­­ności partycji.
z - Dodatkowe komendy.
p - Wydruk tablicy partycji.
 

Polecenia instal­­acyjne

apt-get install - Instaluje aplikacje
apt-get remove - Usuwa zainst­­al­owaną aplikacje
apt-get purge - usuwa pakiety wraz z plikami konfig­ura­cyjnymi
apt-get update - Sprawdza czy są nowe pakiety
apt-get upgrade - Dokonuje aktual­­izacji wszystkich zainst­­al­o­w­anych pakietów

Opcje ls

-a - bez ukrywania plików (zaczy­naj­ących się od .)
-R - wypisuje katalogi rekursywne
-r - odwraca porządek sortowania
-t - sortowanie według czasu modyfi­kacji
-S -sorto­wanie według rozmiaru
-l - używa długiego formatu wyjści­owego
-1 - wypisuje po jednym pliku w wierszu
-m - wypełnia całą dostępną szerokość wpisami oddzie­lonymi przeci­nkami
-Q - ujmuje nazwy w podwójne cudzysłowy

Pomoc

help -wyświetla wszystkie polecenia
man - man[po­lec­enie] - wyświetla pomoc do danego polecenia

Zamykanie systemu

halt -zatrz­ymy­wanie procesów i zamykanie
shutdown - zatrzy­mywanie natych­miast systemu
logout -wylog­owanie się
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     screen Cheat Sheet
     Bash Keyboard Shortcuts
     bash Shortcuts Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Kxawi1996