Show Menu
Cheatography

Konsola unix - przydatne skróty Cheat Sheet by

Najpotrzebniejsze komendy dla początkującego użytkownika

Praca z folderami

cd nazwaF­olderu
przejście do folderu
cd ..
przejście do folderu nadrzę­dnego
cd ~
przejście do folderu home
ls
wylist­owanie plików
ls -al
wylist­owanie wszystkich plików wraz z rozsze­rze­niami
pwd
wyświe­tlenie pełnej ścieżki
mkdir nazwaF­olderu
utworzenie pustego folderu
rmdir nazwaF­olderu
usunięcie pustego folderu

Pomoc

nazwa­Komendy man
wyświetla szczeg­ółowy manual komendy
whatis nazwaK­omendy
wyświetla krótki opis danej komendy
 

Praca z plikami

touch nowy.txt
tworzy nowy plik nowy.txt
rm nowy.txt
usuwa plik nowy.txt
cp pierws­zyPlik drugiPlik
kopiuje plik do drugiego pliku
mv pierws­zyPlik drugiPlik
przenosi plik do drugiego pliku
cat nazwaP­liku
wyświetla zawartość pliku
more nazwaP­liku
wyświetla zawartość pliku z podziałem na strony
vim nazwaP­liku
otwiera edytor vim i pozwala na edycje pliku

Zarząd­zanie procesami

ps aux
wyświetla wszystkie urucho­mione procesy
kill idProcesu
zabija proces o danym id
kill -9 idProcesu
kończy proces od razu
killall nazwaP­rocesu
zabija wszystkie procesy o danej nazwie
 

Wyszuk­iwanie

whereis nazwa
wyszukuje ścieżkę do pliku źródło­wego, pliku .bin i manuala
grep wzorzec nazwaP­liku
wyszukuje w pliku konkre­tnego łańcucha znaków
find nazwaP­liku
wyszukuje plik po nazwie

Życzymy przyjemnej pracy! www.ko­bie­tyd­oko­du.pl

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.