Show Menu
Cheatography

Konsola unix - przydatne skróty Cheat Sheet by

Najpotrzebniejsze komendy dla początkującego użytkownika

Praca z folderami

cd nazwaF­olderu
przejście do folderu
cd ..
przejście do folderu nadrzę­dnego
cd ~
przejście do folderu home
ls
wylist­owanie plików
ls -al
wylist­owanie wszystkich plików wraz z rozsze­rze­niami
pwd
wyświe­tlenie pełnej ścieżki
mkdir nazwaF­olderu
utworzenie pustego folderu
rmdir nazwaF­olderu
usunięcie pustego folderu

Pomoc

nazwaK­omendy man
wyświetla szczeg­ółowy manual komendy
whatis nazwaK­omendy
wyświetla krótki opis danej komendy
 

Praca z plikami

touch nowy.txt
tworzy nowy plik nowy.txt
rm nowy.txt
usuwa plik nowy.txt
cp pierws­zyPlik drugiPlik
kopiuje plik do drugiego pliku
mv pierws­zyPlik drugiPlik
przenosi plik do drugiego pliku
cat nazwaPliku
wyświetla zawartość pliku
more nazwaPliku
wyświetla zawartość pliku z podziałem na strony
vim nazwaPliku
otwiera edytor vim i pozwala na edycje pliku

Zarząd­zanie procesami

ps aux
wyświetla wszystkie urucho­mione procesy
kill idProcesu
zabija proces o danym id
kill -9 idProcesu
kończy proces od razu
killall nazwaP­rocesu
zabija wszystkie procesy o danej nazwie
 

Wyszuk­iwanie

whereis nazwa
wyszukuje ścieżkę do pliku źródło­wego, pliku .bin i manuala
grep wzorzec nazwaPliku
wyszukuje w pliku konkre­tnego łańcucha znaków
find nazwaPliku
wyszukuje plik po nazwie

Życzymy przyjemnej pracy! www.ko­bie­tyd­oko­du.pl

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.