Show Menu
Cheatography

SQL Database Server Cheat Sheet (DRAFT) by

H2 - SQL Database Server

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

1 | Relations Database Platform [Kim]

En relations database er en digital database baseret på relations data modellen, foreslået af E. F. Codd i 1970.

Stortset alle relations database systemer bruger Structured Query Language (SQL) til at forespørge og håndtere databasen.

Databasen er opbygget med en eller flere tables der består af kolonner og rækker som en tabel.

Fordelen med en relations database er at data kun burde optræde ét sted men kan knyttes sammen med flere for at undgå duplik­eri­nger.
Hvad er en relations database platform.

2 | MS SQL Server 2012 Arkitektur [Kim]

Arkite­kturen i MS SQL Server 2012 kan opdeles i fire stykker. Her er en kort beskri­velse af hvad der foregår inde i hver af dem;

1) Generel arkitektur
Her bliver klient anmodn­inger behandlet samt foresp­ørgsler til SQL, logiske enheder som ordsæt­ninger, betydn­inger og operatører m.m, netværks relaterede koder, 4 protok­oller (delt hukomm­else, navngivet pipes, TCP/IP og VIA.), serveren som består af services og database, relational engine som indeholder en Query parser, Query optimizer og en Query executor.

2) Hukomm­elses arkitektur
At minimere disk I/O fordi at disk operat­ioner er nogle af de mest intensive operat­ioner når der skal læses og skrives. Hukomm­elsen i vinduer kan kaldes Virtual Address Space og er delt på Kernel mode (OS) og User Mode (Appli­kat­ion). SQL servers ”User Address Space” er brækket op i 2 regioner: MemToLeave og Buffer Pool. Derudover findes en Buffer Management som er en nøgle komponent til at opnå høj I/O effekt, den består af to mekani­smer; En buffer manager til at få adgang og opdatere database sider og buffer pool til at reducere database fil I/O.

3) Datafil arkitektur
I Datafils arkite­kturen finder man følgende kompon­enter; Fil Grupper som inheholder database filer der er grupperet sammen i fil grupper for allokering og admini­str­ations formål. En fil kan ikke være medlem af mere end én gruppe. Log filer er ikke en del af fil grupper. Der findes to typer fil grupper i SQL Server, disse er Primær og Bruger­-de­fin­eret.

4) Logfil arkitektur
Transa­ktions log som operere logisk, denne er en streng af log beretn­inger. Hver beretning er identi­ficeret med en Log Sequence Number (LSN). Hver log beretning indeholder et ID af transa­ktionen som den tilhørte til. Beretn­inger for data modifi­kat­ioner bliver enten tilført efter den logiske operation er udført eller ved at differ­entiere på et før og efter billede af den modifi­cerede data.
Gennemgå arkite­kturen i MS SQL Server 2012.

3 | Overve­jelser & Design [Steffen]

Nedens­tående er til x64 bit

Min 1,4ghz processor (recom­mended er 2ghz)
1gb minimum (512mb express) (anbefalet 4gb, men 8 er bedre)
Storage er helt afhængigt af hvilken størrelse database miljø der skal opsættes

Vælg ”new sql server stand-­alone instal­lation”
Under features, vælges “Database engine Services” og “SQL Server Replic­ation”, så databaser kan repliceres på flere servere

Under ”Database Engine Config­ura­tion” vælges “mixed mode”, og et password. Der skal ligeledes vælges en SQL server admin. Denne kan være den bruger du er logget ind som, eller der kan bruges en bruger fra AD’et.

Efter endt instal­lation skal firewa­ll’en konfig­ureres så remote klienter kan få adgang. Åben firewall manageren og vælg ny indbound rule
Vælg enten hvilke porte der skal åbnes for (1433 og 1434) ellers vælg applic­ation sqlser­vr.exe kan findes i program files­\Mic­rosoft SQL server­\MS­SQL­13.M­SS­QLS­ERV­ER­\MSS­QL­\Bin­n\s­qls­erv­r.exe

Sidst instal­leres Microsoft SQL Server Management Studio
Overve­jelser og design af en instal­lation af en MS SQL 2012 database på MS 2012 R2 server, herunder hensyn­tagen til anvendelse af ressou­rcer, RAM, CPU, Storage m.m.

4 | Instal­lation [Steffen]

...
Installere MS SQL 2012 database på MS 2012 R2 server.

5 | Relations Database Management System [Steffen]

...
Gennemgå hvilke tabeller der indgår i Relations Database Management System (RDMS) i MS SQL 2012 samt kunne forklare anvendelse af disse.
 

6 | Bruger Oprettelse & Test [Steffen]

Ad bruger

server db -> security folder -> højreklik nyt login

Vælg windows authen­tic­ation

Tryk search, vælg locations, vælg domænet tryk ok

Skriv navnet på ad bruger, tryk ok

Vælg evt. rettig­heder under ”server roles”
Oprette bruger/ tildele rettig­heder til brugere via RDMS samt oprette forbin­delse til databasen fra en klient.

7 | Database Backup [Steffen]

Højreklik på den database du vil lave backup af tryk tasks og tryk backup.

Under fanen general i det nye vindue, vær sikker på at den database du vil tage backup af, er valgt.

Vælg evt. en ny destin­ati­ons­mappe under ”add”.

Naviger til fanen ”media options”.

Under ”relia­bility” sæt flueben i ”verify backup when finished” og “perform checksum before writing to media”.
Designe og opsætte backup af databaser på MS SQL 2012 efter best practice samt kunne gennemføre restor­e/r­ecovery af en database.

8 | MS SQL Optimering [Kim]

Her forklares kort hvilke muligheder der findes under disse punkter og hvad de gør.

1) Logfiler
Kan sættes op på flere måder, eksemp­elvis ved at bruge SQL Server Audit værktøjet til at lave filtre der skriver til en log fil eller Windows Applic­ation event log. Dette kan fremvise kritiske fejl der forekommer over tid på serveren.

2) Indeks­ering
Indeks­ering forøger hastig­heden for data læsnings operat­ioner på en database table på bekostning af yderligere skrivn­inger og plads for at vedlig­eholde indeks­erings data strukt­uren. Indeks­eringer bliver brugt til hurtigt at lokalisere data uden at skulle søge i hver række i en database table hver gang den bliver brugt.

3) Monito­rering
Monito­rering på SQL Server kan gøres på flere måder, man kan sætte det op via Perfor­mance Monitor eller i SQL Server Management Studio ved at benytte Activity Monitor funkti­onen. Her kan eksemp­elvis monitorere på aktivi­teten i real-time gennem batches ved at hente den tid det tager at ekserkvere på serveren.
Anvende indbyggede metoder i MS SQL 2012 til at optimere driften af en Database, her under anvendelse af diverse logfiler, indexe­ring, monitor samt ved anvendelse af baseline MS SQL 2012.

9 | SQL Database Import­eri­ng/­Eks­por­tering [Kim]

Ved at bruge værktøjet "SQL Server Import and Export Wizard­" kan man nemt flytte data ud og ind af en database.

Det er muligt at eksportere det som .csv fil format eller som .sql der kan manipu­leres bagefter og indskydes i Query for at importere den.

Standard fil format er .bak hvis intet andet vælges i "SQL Server Import and Export Wizard­".
Importere og eksportere en database med MS SQL 2012 indbyggede værktøjer.

10 | Database Replik­ering [Kim]

Der findes fire typer af replik­eringer man kan udføre i MS SQL Server 2012, en del kræver noget tid at sætte op med brugere og tillad­elser.

1) Snapshot replik­ering
Tillader komplette opfris­kninger af data istedet for at opdatere databasen på en inkrem­ental basis.

2) Transa­ctional replik­ering
Velegnet til server­-ti­l-s­erver situat­ioner som kræver abonnent databaser til at holde sig opdateret med ændringer på den udgivende database.

3) Peer-t­o-Peer replik­ering
Tillader peer noder at læse og skrive ændringer og have disse ændringer propag­erede til andre noder i replik­ations topolo­gien.

4) Merge replik­ering
Velegnet til mobile og distri­bureret server applik­ationer når data konflikt er aktuelt og hvilken som helst node kan forvolde data ændringer som eventuelt vil blive konsistent mellem alle noder.
Opsætte replik­ering af data mellem de 2 database server, ved anvendelse af indbyggede værktøjer i MS SQL Server 2012.