Show Menu
Cheatography

Mangarap Ka! Cheat Sheet by

Mangarap Ka!

Pangarap

Maraming nagsasabi na libre lang raw ang mangarap.
Tiyak na may pangarap ka sa buhay
Ang pangarap ay kakaiba sa panaginip. Ang panaginip ay nangyayari lamang sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog.
Hindi rin pagpap­antasya ang pangarap. Ang pantasya ay likha ng malikhaing isip.
Hindi nakakabuti ang pagtakas sa suliranin.
Lumilipas ang panahon kaya dapat kung mayroon kang pangarap ngayon, umpisahan mo nang magplano upang maisak­atu­paran ito.

Ang mga Pamantayan sa Pagtatakda ng Mithiin

Upang magkaroon ng higit na pag-unawa sa pagtatakda ng mithiin, alalahanin ang mga sumusunod na mga praktikal na pamant­ayan.
Specific (Tiyak)
Tiyak ang iyong mithiin kung ikaw ay nakasi­siguro na ito ang iyong nais na mangyari sa iyong buhay.
Measurable (Nasus­ukat)
Una, nasusukat mo ang iyong kakayahang kumuha ng kursong nais mo. Pangalawa, nasusukat mo ang iyong progreso sa pagsulong ng panahon patungo sa iyong mithiin.
Attainable (Naabot)
Ang mithiin ay makato­toh­anan, maabot, at mapang­hamon.
Relevant (Angkop)
Kailangan mong suriin ang iyong prayor­idad: ang unang mahalaga sa iyo, sumunod ay ang pangal­awang mahalaga para sa iyo.
Time-Bound (Mabib­igyan ng Sapat na Panahon)
Isipin mo kung gaano katagal mo kayang matutupad ang iyong mithiin.
Action­-Or­iented
Ang pagpap­ahayah ng mithiin ay kailangang nasa pangka­sal­ukuyang kilos.
 

Ang mga tanong may mga pangarap ay:

Handang kumilos upang maabot ito.
Ang isang taong may pangarap ay handang magsumikap at magtiyaga upang marating ang mga ito.
Nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap.
Lubos na nadarama ng taong nangan­garap ang pagnan­asang matupad ang mga ito.
Nadarama ang pangan­gai­langang makuha ang mga pangarap.
Ang paghah­angad na makuha ang mga pangarap ay lubos para sa mga taong nanini­walang kailangan nila ito sa kanilang buhay.
Naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing totoo ang mga ito.
Ang pagkak­aroon ng paniniwala na matutupad ang mga pangarap ang siyang malaking kontri­busyon sa pagsisikap ng tao.

Ang Pangma­dalian at Pangma­tag­alang mithiin

Ang pangma­daliang mithiin ay maaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo, o ilang buwan lamang.
Ang pangma­tag­alang mithiin ay maaring makamit sa loob ng isang semester, isang taon, limang taon, o sampung taon.
Ang pangma­tag­alang mithiin at karaniwang makahu­lugan at mahalagang mithiin.
Ang kakail­anganin mithiin o enabling goal ay espesyal na uri ng pangma­daliang mithiin dahil ito ay pantulong sa pagkamit ng pangma­tag­alang mithiin.
Sa pagtatakda ng pangma­dalian at pangma­tag­alamg mithiin, kailangan mo ring suriing mabuti ang mga maaring mangyari sa bawat yugto patungo sa iyong mithiin.
 

Pagtatakda ng Mithiin

Bilang tao ang katuparan ng ating pangarap ay nakatali sa ating pinipiling bokasyon.
Sa ngayon, ang unang hakbang na kailangan mong gawin ay ang pagtukoy sa iyong mga pangarap na ito ang itatanim sa puso bilang iyong mga mithiin sa buhay.
Ang goal o mithiin ay ang tunguhin o pakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap.

Mga Hakbang sa Pagtatakda ng Mithiin

1). Isulat ang iyong itinakdang mithiin
2). Isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong mithiin
3). Isulat ang mga inaasahang kabutihang maidudulot mula sa itinakdang mithiin at sa paggawa ng plano para rito.
3a.) Kung matamo mo na ang iyong mithiim, tunay kang nagtag­umpay.
3b.) Sa panahon ng pagsubok sa pagtamo ng iyong mithiin, magiging hamon ang mga benepi­syong ito para sa iyo.
3c.) Kung nakasulat ang mithiin sa buhay, nakagagawa ka ng mahusay na plano para maisak­atu­paran ang iyong mithiin sa buhay.
3d.) Kung satuwing umaga ay nababasa mo ang iyong plano, nagkak­aroon ka ng tiwala sa sarili dahil alam mong mayroong direksyon ang iyong mga ginagawa sa araaw-­araw.
4.) Tukuyin ang mga maaring balakid o hadlang sa pagtupad ng iyong mga mithiin.
5.) Isulat ang mga maaring maging solusyon sa mga balakid o hadlang na natukoy.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.