Show Menu
Cheatography

Vim - podstawowe komendy Cheat Sheet by

Poruszanie sie

strzałka w lewo lub h
Przesu­nięcie w lewo
strzałka w prawo lub l
Przesu­nięcie w prawo
strzałka w dół lub j
Przesu­nięcie w dół
strzałka w górę lub k
Przesu­nięcie w górę

Tryby

[ESC]
Przech­odzenie do trybu normal
:
Przejście do trybu comman­d-line
a
Przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
A
Przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
R
Przejście do trybu replace
v
Przejście do trybu visual
V
Przejście do trybu visual z zaznac­zaniem pełnych lini

Pomoc

help
Otwiera okno pomocy
F1
Otwiera okno pomocy
[Help]
Otwiera okno pomocy
:q
Zamyka okno pomocy
:help "­pol­ece­nie­"
Wyświetla pomoc o danym poleceniu
 

Edytowanie tekstu

x
Usuwa znak
dw
Usuwa od kursora do początku następnego słowa
d$
Usuwa znaki w bieżącej linii od kursora do końca linii
dd
Usuwa całą linie
p
Wstawia linie
r
Zastępuje wybrany znak
ce
Zmienia wyraz od kursora do jego końca

Usuwanie tekstu

dw
Usunięcie wyrazu
d$
Usunięcie linii od wybranego miejsca do końca
dd
Usunięcie całej linii
dw
Usunięcie od kursora do początku następnego słowa
de
Usniecie do końca bieżącego wyrazu

Wychod­zenie z VIM-a

:q!
Wyjście z edytora bez zapisy­wania zmian
:wq
Wyjście z edytora wraz z zapisaniem zmian
 

Wyszuk­iwanie i nawigacja

SHIFT+G
Przenosi na koniec pliki
CTR+G
Pokazuje pozycje i status pliku
liczba G
Przenosi do wskazanej lini
gg
Przenosi do pierwszej lini
/
Szuka łańcucha znaków "do przodu­"
?
Szuka łańcucha znaków "do tyłu"
%
Lokalizuje parujący nawias

Polecenia zewnetrzne

!"po­lec­eni­e"
Wykonuje dane polecenie zewnętrzne
!dir
Pokazuje spis plików w katalogu
!rm "­nazwa_ pliku"
Usuwa plik o danej nazwie
:w "­nazwa_ pliku"
Zapisuje obecny plik VIM-a pod daną nazwą
v "­ruc­h" :w "­nazwa_ pliku"
Zapisuje wizualnie wybrane linie do danego pliku
:r "­nazwa_ pliku"
Wczytuje plik o danej nazwie i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora
:r !dir
Wczytuje wyjście polecenia dir i umieszcza je poniżej kursora

Polecenia zaawan­sowane

o
Otwiera linie poniżej kursowa i przenosi do trybu insert
O
Otwiera linie powyżej kursowa i przenosi do trybu insert
a
Dodaje tekst za kursorem
A
Dodaje tekst na końcu lini
R
Zmienia więcej niż jeden znak
y
Kopiuje tekst
p
Wkleja tekst
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.