Show Menu
Cheatography

basic linux (1) Cheat Sheet by

Ścieżka

W każdym momencie pracy w terminalu znajdujemy się w pewnym miejscu w drzewie katalogów. Miejsce to określone jest poprzez ścieżkę.

Typy ścieżek

Ścieżki mogą być absolutne tzn opisujące położenie pliku w relacji do katalogu /, jak również względne czyli opisujące położenie w relacji do aktualnego katalogu oznacz­onego .

Przykłady ścieżek absolu­tnych

/
korzeń (katalog root)
/home/­use­rname
katalog domowy
/bin
aplikacje
/home/­use­rna­me/­Dow­nloads
pobrane

Przykłady ścieżek względnych

~
katalog domowy
.
aktualny katalog
..
katalog wyżej
~/.config
konfig­uracja aplikacji
../inn­y_f­older
folder w katalogu wyżej

Operacje na ścieżkach

cd path
przejdź do ścieżki 'path'
pwd
aktualny katalog
mkdir path
utwórz folder 'path'
ls path
wyświetl zawartość aktualnego katalogu lub path jeśli podany
find path
wyświetl rekure­ncyjnie zawartość katalogu path

Przykł­adowe polecenia

ls -a
wyświetl wszystkie katalogi, również ukryte
ls -al
wyświetl wszystkie katalogi w postaci listy
cd ..
przejdź do poprze­dniego katalogu
cd ~
przejdź do katalogu domowego
mkdir .ukryt­y_f­older
utwórz ukryty folder .ukryt­y_f­older
ls /
wypisz zawartośc katalogu /

Operacje na plikach

cp source dest
kopiuje plik source do dest
mv source dest
przesuwa plik source do dest
cat source
wypisuje zawartość pliku source
rm files
usuń pliki files (TRWALE!)
 

Gwiazdki i pytajniki

Często chcemy w jednym poleceniu obsłużyć więcej niż jeden plik, np przenieść wszystkie pliki z jednego katalogu do drugiego. Pomagają nam w tym tzw globy.

Globy to napisy opisujące na raz wiele ścieżek, polecenia linuxowe mogą je przyjm­ować.

Przykłady globów

*
dowolny ciąg znaków
?
dowolny pojedyńczy znak
[abc]
jeden ze znaków z a, b, c
*.jpg
wszystkie pliki z rozsze­rzeniem .jpg
pic???.jpg
na przykład pic001.jpg
cp * ~/some­_fo­lder/
Skopiuj wszystko z obecnego folderu do ~/some­folder
rm *dupa*
Usuń wszystkie pliki z "­dup­a" w nazwie

Pipe

Polecenia można łączyć w potoki za pomocą operatora |

Dzięki temu można np wyświetlić wygodniej wyniki innych operacji.

polecenie1 | polecenie2 | polecenie3
można tak długo

Przydatnie do pipów

cat long_file | less
Przewija treść long_file
cat some_file | grep 'hello'
Wypisuje wszystkie linijki z some_file zawier­ające 'hello'
ls -al *.jpg | head -30
Wypisuje pierwsze 30 plików jpg z folderu

Instalacja

apt update
ściągnij informacje o nowych paczkach
apt upgrade
zaktua­lizuj system
apt install paczka
zainstaluj paczkę "­pac­zka­"
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     Bash/ZSH Shourtcuts Cheat Sheet
     bash Shortcuts Cheat Sheet