Show Menu
Cheatography

Politika i gospodarstvo (1.) Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Definicije (copy)

Polis: grad - država
Politeikos: državno, javno
Po Aristotelu čovjek je zoon politikon: političko i društveno biće
Machij­ave­lizam: cilj opravdava sredstvo (u okviru zaštite države)
Polito­logija: znanost o politici
Politika: djelatnost upravl­janja i uređivanja poslova od zajedn­ičkog interesa za veći broj ljudi
Vlast: mehanizam koji osigurava pokora­vanje naredbama iz određenog izvora
Legiti­mnost: pretpo­stavka da većina slijedi i odobrava izabranu vlast
Legiti­mitet: postupanje po zakonu ili pravnom poretku
Moć: sposobnost pojedinca ili skupine u nametanju svoje volje unatoč otporu drugih
Autoritet: razina časti ili ugleda utemeljena na društvenom položaju
Nositelji politike su društvene skupine (građani i narod) i vlast
Politika može biti posebna (zdrav­stva, školstva, ...) i opća (lokalna, državna, međuna­rodna)

3 tipa vlasti (Weber)

Tradic­ionalna
legiti­mnost temelji na običajima (Kina)
Karizm­atična
legiti­mnost temelji na vjerovanju u posebnost vođe (Treći Reich)
Racionalno legalna
legiti­mnost temelji na zakonu (Hrvatska, SAD)

Politički subjekti

pojedinac
skupina
nacija
puk
država
međuna­rodna zajednica

3 načina političkog djelovanja

Politički govor prema namjeni:
ekskluzivni (to exclude)
koristi politički žargon
totalitarni (ukupan, cjelovit)
 
namijenjen cijeloj javnosti; često je sredstvo vladanja; prodire u sve sfere društvenog života
demokratski
 
govor dijaloga, tolera­ncije; svima prihva­tljiv
Politički govor prema načinu:
emotivan (osjećajan)
koristi riječi koje potiču na emocije
eksten­zivan (to extend)
 
 
smišljena strategija za udalja­vanje od teme ili poništ­avanje prije rečenoga
ekspre­sivan (to express)
 
izražajan, bogat vokabu­larom, koristi dinamične rečenice
koherentan (coherent - logično, dosljedno, jedins­tveno)
skladna cjelina u odnosu na vrijeme, temu i publiku
iterativan (to iterate - ponavljati)
ponavl­janje sadržaja u svrhe isticanja ili prikup­ljanja reakcija
Natpis političkog sadržaja
natpis koji je ekspli­citno usmjeren političkom djelovanju
Politička utakmica
 
borba političara ili političkih stranaka za osvajanje vlasti, a potom za njezino zadrža­vanje
ili
 
 
djelovanje političkih subjekata kako bi ostvarili svoje ciljeve
štrajk, peticija, građanski neposluh, kampanje, izbori, refere­ndumi, prosvjedi
Apstinencija
 
izostanak s utakmice (mala izlaznost)
političko djelovanje se po pravilu mora temeljiti na slobodi, kulturi, tolera­nciji i dostoj­anstvu svakog sudionika
 

Narodi, nacije, manjine, ...

Narod
građanstvo određenog područja koje