Show Menu
Cheatography

Grade 9 Ekonomiks - Filipino Cheat Sheet by

Mga natutuhan ko sa Grade 9 Araling Panlipunan

ANO ANG EKONOMIKS?

ITO AY ISANG ARAL TUNGKOL SA PRODUK­SYON, DISTRI­BUSYON, AT PAGGAMIT NG PRODUKTO AT SERBISYO
AT MAGAGAMIT DITO ANG SAYANT­IPIKONG PAMAMARAAN
1) PAGTUKOY SA SULIRANAN. 2) PAGBUO NG TEORYA O HAYPOT­ESIS.
(INITIAL ANSWER O PANSAM­ANT­ALANG KASAGU­TAN)^^
3)PAGKALAP AT PAG-AN­ALISA NG DATOS AT IMPORM­ASYON
4)AKTWAL NA PAGPAP­ATUNAY. 5)PAGBUO NG KONKLUSYON

KAKAPUSAN AT KAKULANGAN

KAKAPUSAN
KAKULANGAN
PERMANENTE
PANSAM­ANTALA
KAAKIBAT NG EKONOMIYA
KAYANG SOLUSYONAN NG TAO

KAKAPUSAN ~~> ALOKASYON

ANO ANG GAGAWIN?
PAANO GAGAWIN?
PARA KANINO?
GAANO KARAMI?
MAG BENTA NG PRODUKTO AT SERBISYO
DADALIN SA LOKASYON NA PINILI
SINO ANG MADALAS BUMILI?
ILAN BA ANG BUMIBILI AT MADALAS BA?
   
MGA BATA, MGA MAGULANG, MGA SENIOR

PAMILIHAN (MARKET)

ISANG MEKANISMO O LUGAR KUNG SAAN NAGTATAGPO ANG MGA MAMIMILI AT NAGTITINDA NG MGA PRODUKTO
SUMASAKLAW HINDI LAMANG SA LUGAR NG BENTAHAN KUNDI PATI NA RIN SA TRANSA­KSIYONG NAMAMA­GITAN SA MAMIMILI AT MAGBEBENTA

ESTRUKTURA NG PAMILIHAN

ANG DAMI AT LAWAK NG KONTOL NG MARKET PLAYERS AY ANG SALIK NA NAGTATAKDA NG ESTRUKTURA NITO.
GANAP NA KOMPET­ISYON
DI-GANAP NA KOMPET­ISYON
 

DIBISYON NG EKONOMIKS

MIKROE­KON­OMIKS
MAKROE­KON­OMIKS
MALIIT NA BAHAGI NG EKONOMIYA
MALAKING BAHAGI NG EKONOMIYA
PAGGALAW NG MGA INDIBIDWAL
PANGKABUAN AT PAMBANSA

PANGAN­GAI­LANGAN AT KAGUSTUHAN

PANGAN­GAI­LANGAN
KAGUSTUHAN
BAGAY NA MAHALAGA SA IKABUBUHAY NG TAO
BAGAY NA NAIS MAKAMIT UPANG MABIGYAN NG KASIYAHAN O SATISP­AKSYON ANG SARILI
DALAWANG KLASE NG PANGAN­GAI­LANGAN
KAHIT WALA ITO. MAARI PA RING MAGPATULOY ANG BUHAY
MATERYAL AT DI-MAT­ERYAL

ALOKASYON

MEKANI­SMONG GINGAMIT PARA SA PAGLALAAN, PAGTATAKDA AT PAMAMAHAGI NG SALAT O LIMITADONG PINAG KUKUNA­NG-­YAMAN UPANG MASAGOT ANG MGA SULIRANIN PANG EKONOMIYA NG BANSA
SISTEMANG PANG EKONOMIYA, ISANG INSTIT­USYONAL NA KAAYUSAN AT PARAAN UPANG MAISAAYOS ANG PARAAN NG PRODUK­SYON, PAMAMA­Y-ARI AT PAGLINANG NG PINAG KUKUNA­NG-­YAMAN AT PAMAMAHALA NG GAWAING PANG EKONOMIYA NG ISANG LIPUNAN

PAMILIHANG MAY GANAP NA KOMPET­ISYON

PERFECTLY COMPET­ITIVE MARKET (PCM)
ESTRUKTURA NG PAMILIHAN NA KINIKILALA BILANG MODELA O IDEAL
WALANG SINOMAN ANG MAAARING MAKAKO­NTROL SA TAKBO NG PAMILIHAN PARTIKULAR SA PRESYO.
ANG LAHAT NG PRODYUSER AT KONSYUMER AY MAPIPI­LITANG MAGBENTA AT BUMILI SA ITINAKDANG PRESYO NG EKWILIBRYO NG PAMILIHAN
MARAMING MALILIIT NA KONSYUMER AT PRODYUSER
ANG MGA PRODYUSER AY ITINUT­URING NA PRICE TAKER
MAGKAK­ATULAD ANG PRODUKTO/ O WALANG BRAND NAMES
MALAYANG PAGPASOK AT PAGLABAS SA INDUST­RIYA/ PUWEDE ANG LAHAT NA MAY KAPASIDAD
MALAYA ANG IMPORM­ASYON UKOL SA PAMILIHAN/ TUNGKOL SA PRESYO AT DAMI NG MGA PRODUKTO
 

MAHALAGANG KONSEPTO NG EKONOMIKS

EQUALITY AT EFFICI­ENCY.
*KAKAPUSAN
-WALANG KATAPUSANG PANGAN­GAI­LANGAN
-LIMIT­ADONG PINAGK­UKU­ANA­NG-­YAMAN
-EKONOMIKS

ABRAHAM H. MASLAW

SELF-A­CTU­ALI­ZATION
SELF-E­STEEM
LOVE AND BELONGING
SAFETY NEEDS
PSYCHO­LOGICAL NEEDS

URI NG EKONOMIYA

TRADIT­IONAL ECONOMY
COMMAND ECONOMY
MARKET ECONOMY
MIXED ECONOMY

TRADIT­IONAL ECONOMY

SINAUN­A/N­AKA­SANAYAN
MGA GAMIT NA TINITINDA DITO AY MGA GINAGAMIT SA KULTURA NILA
TULAD NG DAMIT, AGRIKU­LTURA, FISHING, HUNTING, GATHERING, ATBPA (AT IBA PA)

COMMAND ECONOMY

KONTROLADO NG PAMAHALAAN
CLASSLESS SOCIETY (ONLY EQUALITY)
WALANG INDIBIDWAL NA YAYAMAN AT IIRAP

MARKET ECONOMY

MALAYANG PAMILIHAN, PWEDE BUMILI AT MAGBENTA
ANG PRESYO ANG TAGA BALANSE NG GAANO KARAMI ANG BIBILHIN AT IBEBENTA

MIXED ECONOMY

PINAGS­AMANG MARKET AT COMMAND ECONOMY
MALAYANG BAGBENTA AT BUMILI, PERO MAY MGA PRODUKTONG KONTROLADO NG PAMAALAHAN
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by HeavenlySupreme

     Grade 9 Parallelograms Math (3rd Semester) Cheat Sheet
     Verbals Cheat Sheet