Show Menu
Cheatography

Postman Script 1 Cheat Sheet by

This is cheat sheet for Postman Script in Postman-Advance course giangtester.com

Data Type

String: chứa các ký tự. Ví dụ "­hel­lo"
Number: là số nguyên hoặc thập phân. Ví dụ 20, 32.46
Array: chứa nhiều phần tử, các phần tử có thể cùng hoặc không cùng kiểu dữ liệu
Object: gồm các cặp key-value
Boolean: true hoặc false
Null: thể hiện rằng biến đó không trỏ đến bất kỳ object nào

String

let s1 = "Hello World";
s1.length; // 11
s1.indexOf("l"); // 2
s1.repeat(4); // Hello WorldHello WorldHello WorldHello World
s1.toLowerCase(); // hello world
s1.toUpperCase(); //HELLO WORLD
s1.slice(0, s1.indexOf("o")); // Hell

let s2 = "100.332";
let num1 = parseInt(s2) + 10; // 110
let num2 = parseFloat(s2) + 10; // 110.332

Number

let num1 = 100;
let num2 = 0.5;
let num3 = num1 + num2; // 100.5
let num4 = num1 - num2; // 99.5
let num5 = num1 * num2; // 50
let num6 = num1 / num2; // 200

let s1 = num1.toString();
console.log(s1.repeat(3)); // 100100100

Object

const obj1 = {
    "data": {
        "name": "lucas",
        "age": 20,
        "is_admin": true
    },
    "string": "Hi"
};

// Access value
let name = obj1.data.name;
let age = obj1.data["age"];

// Add key-value
obj1.new_key = "new key here";

// Edit value
obj1.data.is_admin = false;

// Delete key
delete obj1.string;

// Copy object
let obj2 = JSON.parse(JSON.stringify(obj1));

Array

const arr = ["english", "german", "french", "spanish"];

// Get value
let first = arr[0];
let last = arr[arr.length - 1];

// Add item
arr.push("last_item_1", "last_item_2"); //at the end
arr.unshift("first_item_1", "first_item_2"); //at the beginning

// Edit value
arr[4] = "edit value";

// Remove item
let another_last = arr.pop(); //remove last item of array
let another_first = arr.shift(); //remove first item of array

// Query index of value
let position = arr.indexOf("english");

// From position 0, delete 1 item then add 3 other items
let s2 = arr.splice(0, 1, "text1", "text2", "text3");
 

Data format: Json

Cặp key-value
- Key là string
- Value có thể là array, object, string, number, boolean hoặc null

Không có dấu phảy cho item cuối cùng

Example

{
    "id": 1,
    "name": {
        "first_name": "Vernon",
        "last_name": "Harper"
    },
    "email": "test@gmail.com",
    "is_admin": true,
    "courses": ["Accounting", "Statistics"],
    "other_info": null
}

JSON object

To convert Json <--> String
JSON.p­ars­e(text) ---> json
JSON.s­tri­ngi­fy(­json) ---> string

Variables

Global: cho toàn app postman
Collection: cho những request nằm trong collection
Enviro­nment: cho những request nào sử dụng, không quan tâm collection
Data: khi đọc file data (csv hoặc json), chỉ có khi sử dụng Runner hoặc Newman
Local: Khi sử dụng postman script
Thứ tự ưu tiên sẽ là:
Local (mạnh nhất ) -> data -> enviro­nment - > collection -> global (yếu nhất)
Note:
- object và array: trước khi set thành variable, cần phải stringify trước
- object và array: sau khi get từ variable, cần phải parse thì mới sử dụng được.

Variable examples

pm.globals.set('myVariable', MY_VALUE);
pm.globals.get('myVariable');
pm.globals.unset('myVariable');
pm.globals.clear();

pm.collectionVariables.set('myVariable', MY_VALUE);
pm.collectionVariables.get('myVariable');
pm.collectionVariables.unset('myVariable');
pm.collectionVariables.clear();

pm.environment.set('myVariable', MY_VALUE);
pm.environment.get('myVariable');
pm.environment.unset('myVariable');
pm.environment.clear();
pm.environment.name //show name of environment

pm.variables.set('myVariable', MY_VALUE);
pm.variables.get('myVariable');
pm.variables.unset('myVariable');
pm.variables.clear();

pm.iterationData.get('myVariable');

pm.variables.replaceIn("myVariable");

Useful methods

// Get (n) random items from an array
_.sample(array, [n])

let courses_arr = ["programming", "math", "economics", "statistic"];
let courses = _.sample(courses_arr, 2); // ["math", "economics"]

//Get random number in a range start -> end
_.random(0, 200) //120

// Duplicate (n) times: 
let a = _.times(3, _.random(0, 10)); //[ 6, 7, 2 ]


//Make random string: 
Math.random().toString(36).substring(2) //3f4n66lsrq7
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     ISTQB Test Automation Engineering Cheat Sheet
     Postman Script 2 Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Giang.nd2508

     Postman Script 2 Cheat Sheet
     Java_Intermediate: Collection Cheat Sheet
     Rest-Assured: Extract value by GPath Cheat Sheet