Show Menu
Cheatography

Skroty klawiszowe Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Skroty klawiszowe w aplika­cjach

CONTROL + C
Kopiuj do schowka
CONTROL + X
Wytnij do schowka
CONTROL + V
Wklej ze schowka
klawisz Aplikacji lub SHIFT + F10
Menu kontek­stowe
ALT + TAB
Przełącz pomiędzy aplika­cjami
ALT + Spacja
Menu systemowe aplikacji
ALT + Minus
Menu kontrolne dokumentu
CONTROL + Z
Cofnij edycję
 

Urucha­miane tylko za pomoca klawiatury

F1
Pomoc
CTRL+ESC
otwieranie menu Start
ALT+TAB
przełą­czanie między otwartymi programami
ALT+F4
zamykanie programu
SHIFT+­DELETE
usuwanie elementu
Logo systemu Windows+L
blokowanie komputera (bez użycia klawiszy
CTRL+C
kopiowanie
CTRL+X
wycinanie
CTRL+V
wklejanie
CTRL+Z
cofanie
CTRL+B
pogrub­ienie
CTRL+U
podkre­ślenie
CTRL+I
kursywa
SHIFT+­DELETE
natych­mia­stowe usuwanie elementu bez umiesz­czania go w Koszu
F10
uaktyw­nianie opcji paska menu
SHIFT+F10
otwieranie menu skrótów dla zaznac­zonego elementu (równo­znaczne z klikni­ęciem obiektu prawym przyci­skiem myszy)
CTRL+ESC
otwieranie menu Start (aby wybrać element, należy użyć klawiszy strzałek)
CTRL+ESC lub ESC
wybieranie przycisku Start (aby wybrać pasek zadań, należy nacisnąć klawisz TAB; aby wyświetlić menu kontek­stowe, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F10)
CTRL+S­HIF­T+ESC
otwieranie Menedżera zadań systemu Windows
ALT+ST­RZAŁKA W DÓŁ
otwieranie pola listy rozwijanej
 

Skroty klawiszowe systemu Windows

ALT+TAB
przełą­czanie do innego urucho­mionego programu
SHIFT
naciśn­ięcie i przytr­zymanie klawisza SHIFT przy wkładaniu dysku CD-ROM umożliwia pominięcie funkcji automa­tyc­znego urucha­miania
ALT+SPACJA
wyświe­tlanie menu system­owego okna głównego
ALT+- (ALT+m­yślnik)
wyświe­tlanie menu system­owego okna podrzę­dnego interfejsu dokumentu wielok­rotnego
ALT+po­dkr­eślona litera w menu
otwieranie menu
ALT+F4
zamykanie bieżącego okna
CTRL+F4
zamykanie bieżącego okna interfejsu dokumentu wielok­rotnego
ALT+F6
przełą­czanie między oknami tego samego programu
F2
zmienianie nazwy obiektu
F3
znajdo­wanie wszystkich plików
ALT+ENTER
otwieranie właści­wości zaznac­zonego obiektu