Show Menu
Cheatography

Implementesi Kontrak Musaqah Untuk Pembangunan Tanah Wakaf Terbiar Dalam Menjana Ekonomi Sektor Pertanian Di Malaysia.

PENDAH­ULUAN

Wakaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh Islam kerana dengan amalan wakaf seseorang dapat membantu sesama insan yang memerlukan sebagai pertol­ongan selain daripada menjadi satu ibadat. Wakaf juga dikenali sebagai satu amalan sedekah.

PERMAS­ALAHAN KAJIAN

Islam merupakan satu agama yang sempurna dan lengkap serta merangkumi semua aspek kehidupan sama ada dari aspek politik, ekonomi, undang­-un­dang, sosial dan lainnya. Wakaf merupakan salah satu daripada institusi ekonomi Islam yang mengga­bungkan elemen rohaniah dengan harta benda.
Dari sudut pengor­banan yang dilakukan oleh para pewakaf dalam mengor­bankan harta demi kepentngan umat Islam dalam memart­abatkan ekonomi dan kebajikan sosial umat Islam. Namun masih terdapat banyak harta wakaf yang gagal dibang­unkan demi kepent­ingan umat Islam.

RUKUN MUSAQAH

1. KEDUA PIHAK YANG BERKONTRAK
2. OBJEK MUSAQAH
3. BUAH
4. KERJA
5. IJAB DAN QABUL
 

LIMA OPERASI CADANGAN KONTRAK MUSAQAH

1. Menggu­mpulkan modal daripada orang ramai melalui kutipan saham wakaf atau sumbangan saham wakaf pokok
2. Pihak Majlis Agama Islam atau pihak berkuasa akan membuat pemilihan hanya memilih golongan miskin yang berkeu­payaan sahaja dari aspek fizikal dan mental.
3. Pihak Majlis Agama Islam dan pihak berkuasa akan menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan, turut menyed­iakan modal untuk membayar upah (ujrah) kepada pengusaha dan proses penanaman seperti racun, baja dan jentera.
4. Pengusaha akan mengur­uskan ladang dari sudut penjagaan hingga buah dapat dikutip dan dijual.
5. Bilamana buah sudah masak dan boleh dijual, maka hasil jualan diagihkan di antara pengur­usaha dan pihak berkuasa berdas­arkan perset­ujuan awal kontrak.

KESIMPULAN

Pengenalan wakaf pertanian berasaskan kontrak musaqah menjadi pemangkin atau penggerak kepada pemban­gunan wakaf di Malaysia. Tanah wakaf yang terbiar dapat diopti­mumkan sebaik mungkin bagi menjana pendapatan lebih tinggi serta membasmi kemiskinan yang sedia ada. Hal ini dapat dilihat dari hari ke hari, harta wakaf semakin bertimbun dan penyel­esaian masih belum dapat ditangani. Lantaran konsep ini secara tidak langsung boleh mengatasi masalah pemban­gunan.
 

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAKAF PERTANIAN

Pemban­gunan tanah wakaf yang terbiar boleh dibang­unkan untuk menjana pendapatan golongan miskin iaitu mewujudkan peluang pekerjaan dengan mengus­ahakan tanah wakaf terbiar dibawah pemantauan Majlis Agama Islam Negeri. Bertepatan dengan konsep ini untuk tujuan perlad­angan dengan menggu­nakan kontrak musaqah bagi mengga­lakkan golongan miskin berkerja.
Musaqah ialah usahasama pengurusan dalam pertanian dan dari segi bahasa bererti saling menyiram, manakala dari segi syara' bererti satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga dan memelihara tanaman dengan agihan hasil atau ianya merupakan satu kontrak kerja berdas­­arkan hasil tanaman.
Dalam erti lain, ianya merupakan satu bentuk penyerahan pemilik tanaman kepada penjaga yang melakukan kerja-­­kerja pembaikan, pengairan dan perkar­­a-­p­e­rkara yang berkaitan dengan syarat pengurusan akan diberi upah berdas­­arkan hasil tanaman.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.