Show Menu
Cheatography

Poradnik o vim'ie Cheat Sheet by

Co to jest Vim?

Vim to rozbud­owany edytor tekstu dla progra­misty. Może być używany do edycji wszelkiego rodzaju plików teksto­wych.

Jak się w nim poruszać?

Aby wykonać ruchy kursorem w edytorze wykorz­yst­ujemy klawisze h, j, k, l.
h
ruch w lewo
j
ruch w prawo
k
ruch do góry
l
ruch na dół

Wychod­zenie z Vim'a

Wyjść z edytora możemy na kilka sposobów:
:q - jeśli w pliku nie dokona­liśmy żadnych zmian
:q! - jeżeli w pliku dokona­liśmy zmiany, ale chcemy je odrzucić
:wq - jeżeli w pliku dokona­liśmy zmiany i chcemy je zapisać
Jeżeli chcemy zapisać plik, ale nie chcemy jeszcze z niego wychodzić używamy :w

Używanie mnożnika dla ruchu.

Wpisanie liczby przed ruchem powtarza ruch odpowi­ednią ilość razy.
2w
przenosi o dwa wyrazy do przodu
3w
przenosi o trzy wyrazu do przodu (itd.)
2e
przenosi kursor na koniec drugiego wyrazu w przód (3 - trzeciego itd.)
0
przenosi kursor na początek linii

Obsługa pliku

:w NAZWA_­PLIKU
zapisuje obecny plik Vima na dysk z nazwą NAZWA_­PLIKU.
v ruch :w NAZWA_­PLIKU
zapisuje Wizualnie wybrane linie do NAZWA_­PLIKU.
:r NAZWA_­PLIKU
wczytuje z dysku plik NAZWA_­PLIKU i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora.

Pomoc Vim

F1
wyświetl pomoc
:help
wyświetl pomoc
Ctrl+W
przesk­oczenie z jednego okna do drugiego
:help argument
znajduje pomoc dla podanego argumentu
:q
zamknięcie okna pomocy
 

Edycja tekstu - kasowanie

Aby skasować tekst należy najechać kursorem na znak, który chcemy usunąć i nacisnąć x.

Aby usunąć cały wyraz najeżdżamy kursorem na jego początek i wpisujemy dw. Aby usunąć np. dwa wyrazy wpisujemy 2dw, aby trzy to 3dw itd.

Aby usunąć tekst do końca linii wpisujemy d$.

Aby usunąć całą linię wpisujemy dd.

Położenie kursora i status pliku

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i status pliku.
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
Ctrl+0
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+I
przenosi kursor do nowszych pozycji

Polecenie szukaj

/wyr­aże­nie
szukaj do przodu
?wyr­aże­nie
szukaj do tyłu
n,N
znajdź następny
%
szuka zamyka­jącego nawiasu

Wykony­wanie poleceń zewnęt­rznych

:!po­lec­enie wykonuje polecenie zewnęt­rzne.
Użytec­znymi przykł­adami są:
:!dir - pokazuje spis plików w katalogu.
:!rm NAZWA_­PLIKU - usuwa plik NAZWA_­PLIKU.

Polecenie append

Wpisanie a wstawia tekst ZA znakiem, na którym jest kursor.
Wpisanie A dodaje tekst na końcu linii.

Zmiana tekstu

c
zamienia obiekt
s
zamiana znaku
cc
zamiana linii
C
zamiana do końca lini

Okna

C-w n
otwiera nowe okno
C-w s
dzieli okno w poziomie
C-w v
dzieli okno w pionie
C-w w
przejście do następnego okna
C-w q
zamknięcie okna
C-w o
zamknięcie pozost­ałych okien
 

Edycja tekstu - wprowa­dza­nie­/do­daw­anie.

Aby wprowadzić tekst należy nacisnąć i lub INSE­RT.

Aby powrócić do trybu normal­nego, wciskamy klawisz ESC.

Jeżeli chcemy dodać coś na końcu linii klikamy A (shift+a).

Aby zastąpić znak pod kursorem na inny wpisujemy r-, w miejsce - wpisujemy znak, który chcemy wstawić.
Aby wstawić usuniętą wcześniej zawartość w inne miejsce używamy polecenia PUT (wstaw) wciskając p.

Operator change (zmień)

Aby zmienić wyraz do końca stawiamy kursor w miejscu od którego chcemy zmienić wyraz i wpisujemy ce.

Polecenie undo (cofnij).

Aby cofnąć skutki ostatniego polecenia wpisujemy u.
Aby przywrócić linię do orygin­alnego stanu wpisujemy U.

Polecenie substitute (zmiana)

aby zamienić stary na nowy należy wpisać :s/s­tar­y/n­owy/g

Wykony­wanie poleceń zewnęt­rznych

!:po­lec­enie
wykonanie polecenia powłoki
!!po­lec­enie
rezultat polecenia umiesz­czany jest w buforze
:sh
urucho­mienie powłoki

Polecenie open

o
otwiera linię PONIŻEJ kursora.
O
otwiera linię POWYŻEJ kursora.

Kopiuj, wklej (schowek)

yw
kopiuj do schowka bieżący wyraz
yb
kopiuj do schowka poprzedni wyraz
Y
kopiuje tekst do konca lini
p
wklej skopiowany tekst za kursorem
P
wklej skopiowany tekst przed kursorem
nY
kopiuj następne <n> linii

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     cVim Keyboard Shortcuts