Show Menu
Cheatography

Poradnik o vim'ie Cheat Sheet by

Co to jest Vim?

Vim to rozbud­owany edytor tekstu dla progra­misty. Może być używany do edycji wszelkiego rodzaju plików teksto­wych.

Jak się w nim poruszać?

Aby wykonać ruchy kursorem w edytorze wykorz­yst­ujemy klawisze h, j, k, l.
h
ruch w lewo
j
ruch w prawo
k
ruch do góry
l
ruch na dół

Wychod­zenie z Vim'a

Wyjść z edytora możemy na kilka sposobów:
:q - jeśli w pliku nie dokona­liśmy żadnych zmian
:q! - jeżeli w pliku dokona­liśmy zmiany, ale chcemy je odrzucić
:wq - jeżeli w pliku dokona­liśmy zmiany i chcemy je zapisać
Jeżeli chcemy zapisać plik, ale nie chcemy jeszcze z niego wychodzić używamy :w

Używanie mnożnika dla ruchu.

Wpisanie liczby przed ruchem powtarza ruch odpowi­ednią ilość razy.
2w
przenosi o dwa wyrazy do przodu
3w
przenosi o trzy wyrazu do przodu (itd.)
2e
przenosi kursor na koniec drugiego wyrazu w przód (3 - trzeciego itd.)
0
przenosi kursor na początek linii

Obsługa pliku

:w NAZWA_­PLIKU
zapisuje obecny plik Vima na dysk z nazwą NAZWA_­PLIKU.
v ruch :w NAZWA_­PLIKU
zapisuje Wizualnie wybrane linie do NAZWA_­PLIKU.
:r NAZWA_­PLIKU
wczytuje z dysku plik NAZWA_­PLIKU i wstawia go do bieżącego pliku poniżej kursora.

Pomoc Vim

F1
wyświetl pomoc
:help
wyświetl pomoc
Ctrl+W
przesk­oczenie z jednego okna do drugiego
:help argument
znajduje pomoc dla podanego argumentu
:q
zamknięcie okna pomocy
 

Edycja tekstu - kasowanie

Aby skasować tekst należy najechać kursorem na znak, który chcemy usunąć i nacisnąć x.

Aby usunąć cały wyraz najeżdżamy kursorem na jego początek i wpisujemy dw. Aby usunąć np. dwa wyrazy wpisujemy 2dw, aby trzy to 3dw itd.

Aby usunąć tekst do końca linii wpisujemy d$.

Aby usunąć całą linię wpisujemy dd.

Położenie kursora i status pliku

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i status pliku.
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
Ctrl+0
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+I
przenosi kursor do nowszych pozycji

Polecenie szukaj

/wyrażenie
szukaj do przodu
?wyrażenie
szukaj do tyłu
n,N
znajdź następny
%
szuka zamyka­jącego nawiasu

Wykony­wanie poleceń zewnęt­rznych

:!pole­cenie wykonuje polecenie zewnęt­rzne.
Użytec­znymi przykł­adami są:
:!dir - pokazuje spis plików w katalogu.
:!rm NAZWA_­PLIKU - usuwa plik NAZWA_­PLIKU.

Polecenie append

Wpisanie a wstawia tekst ZA znakiem, na którym jest kursor.
Wpisanie A dodaje tekst na końcu linii.

Zmiana tekstu

c
zamienia obiekt
s
zamiana znaku
cc
zamiana linii
C
zamiana do końca lini

Okna

C-w n
otwiera nowe okno
C-w s
dzieli okno w poziomie
C-w v
dzieli okno w pionie
C-w w
przejście do następnego okna
C-w q
zamknięcie okna
C-w o
zamknięcie pozost­ałych okien
 

Edycja tekstu - wprowa­dza­nie­/do­daw­anie.

Aby wprowadzić tekst należy nacisnąć i lub INSERT.

Aby powrócić do trybu normal­nego, wciskamy klawisz ESC.

Jeżeli chcemy dodać coś na końcu linii klikamy A (shift+a).

Aby zastąpić znak pod kursorem na inny wpisujemy r-, w miejsce - wpisujemy znak, który chcemy wstawić.
Aby wstawić usuniętą wcześniej zawartość w inne miejsce używamy polecenia PUT (wstaw) wciskając p.

Operator change (zmień)

Aby zmienić wyraz do końca stawiamy kursor w miejscu od którego chcemy zmienić wyraz i wpisujemy ce.

Polecenie undo (cofnij).

Aby cofnąć skutki ostatniego polecenia wpisujemy u.
Aby przywrócić linię do orygin­alnego stanu wpisujemy U.

Polecenie substitute (zmiana)

aby zamienić stary na nowy należy wpisać :s/sta­ry/­nowy/g

Wykony­wanie poleceń zewnęt­rznych

!:pole­cenie
wykonanie polecenia powłoki
!!pole­cenie
rezultat polecenia umiesz­czany jest w buforze
:sh
urucho­mienie powłoki

Polecenie open

o
otwiera linię PONIŻEJ kursora.
O
otwiera linię POWYŻEJ kursora.

Kopiuj, wklej (schowek)

yw
kopiuj do schowka bieżący wyraz
yb
kopiuj do schowka poprzedni wyraz
Y
kopiuje tekst do konca lini
p
wklej skopiowany tekst za kursorem
P
wklej skopiowany tekst przed kursorem
nY
kopiuj następne <n> linii
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     Helix Keyboard Shortcuts