Show Menu
Cheatography

Python 3 >>os<< Cheat Sheet (DRAFT) by

Python 3 os module short description.

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Parametry procesu

ctermid()
Nazwa pliku odpowi­adająca termin­alowi steruj­ącemu procesu *Unix
environ
Dictionary ze zmiennymi środow­isk­owymi
get_ex­ec_­path()
Lista katalogów przesz­uki­wanych w celu urucho­mienia pliku wyk
getegid() / setegid()
Effective group id aktualnego procesu *Unix
geteuid() / seteuid()
Effective user id aktualnego procesu *Unix
getgid()
Group id aktualnego procesu *Unix
getuid()
User id aktualnego procesu *Unix
getgro­upl­ist()
List group id do której przynależy user *Unix
getgro­ups() / setgro­ups()
Lista group id związanych z aktualnym procesem *Unix
getlogin()
Nazwa aktualnego użytko­wnika *Unix, Win
getpgid() / setpgid()
Group id podanego procesu pid *Unix
getpgrp() / setpgrp()
Id aktualnej process group *Unix
getpid()
Id aktualnego procesu
getppid()
Id rodzica aktualnego procesu *Unix, Win
getpri­ority() / setpri­ority()
Priorytet procesu proces­u/g­rup­y/usera *Unix
getres­uid() / setres­uid()
Real, effective and saved user id *Unix
getres­gid() / setres­gid()
Real, effective and saved group id *Unix
getuid() / setuid()
Real user id aktualnego procesu *Unix
setregid()
Ustawia real i effective group id aktualnego procesu *Unix
setreuid()
Ustawia real i effective user id aktualnego procesu *Unix
getsid() / sertsid()
Call the system call getsid() / setsid() *Unix
strerror()
Zwraca opis podanego kodu błędu
umask()
Ustawia nowy i zwraca poprzedni umask
uname()
Zwraca informacje identy­fik­ujące aktualny system
 

Operacje na plikach

fdopen()
Zwraca obiekt otwartego pliku (alias open)