Show Menu
Cheatography

Linux Temel Komutlar Cheat Sheet by

Yardım Komutları

man <komut>
Komutların kılavuz dosyal­arını açar
<komut> --help
Komutun kullan­ımıyla ilgili bilgi verir

Bilgi Alma Komutları

uname -a
Çekirdek bilgisini gösterir
date
Sistemin anlık saat ve tarihini verir
hostname
Bilgisayar adını gösterir
who
Sistemdeki kullan­ıcıları listeler
whoami
Giriş yapılan kullan­ıcıyı gösterir
which <komut>
Komutun tam yol bilgisini verir
history
Komut geçmişini gösterir

Dizinler

pwd
   
Çalışılan dizinin tam yolunu verir
cd
 
<dizin1>
İstenilen dizine geçiş yapar
cd
 
..
Bir önceki dizine gider
ls

-a
-R
-r
-t
-S
-l
-1
-m
-Q
<dizin1>
Dosya içeriğini listeler
Gizli dahil dosyaları göster
Alt dizinleri listele
Sıralama ters çevir
Son düzenlemeye göre listele
Dosya boyutuna göre listele
Geniş listeleme formatı
Tek satır, tek dosya
Çıktı virgül ile ayrılır
Tırnak içerisine al

Bash Kısayo­lları

CTRL-c
Çalışan komutu durdurur
CTRL-z
Çalışan komutu uyutur
CTRL-a
Satırın başına gider
CTRL-e
Satırın sonuna gider
CTRL-r
Geçmişte arat
!!
Son komutu tekrar et
!abc
abc ile başlayan son komutu çalıştırır
!abc:p
abc ile başlayan son komutu ekrana yazdırır

Dosya ve Klasörler

touch
<dosya1>
dosya1 isminde dosya oluşturur
cat
<dosya1>
dosya1'in içeriğini terminale yazdırır
echo
"Linux komutları"
İfadeyi terminal ekranına yazdırılır
head
<dosya1>
dosya1'in ilk 10 satır çıktısı
tail
<dosya1>
dosya1'in son 10 satır çıktısı
sort
<dosya1>
dosya1 isminde dosya oluşturur
cp
<dosya1> <dosya2>
dosya1'in dosya2'ye kopyalanması
cp -r
<dizin1> <dizin2>
dizin1'in dizin2'ye kopyalanması
mv
<dosya1> <dosya2>
dosya1'in dosya2'ye taşınması
rm
<dosya1>
dosya1 silinir
rm -rf
<dizin1>
dizin1'i içindekilerle birlikte silme
mkdir
<dizin1>
dizin1 adında dizin oluşturulur
rmdir
<dizin1>
İçi boş dizin1 silinir

Donanım Bilgisi Toplama

dmidecode -t <donanım>
Donanım bileşe­nleri ile ilgili bilgi
lscpu
İstemci bilgisini
lspci
PCI aygıtl­arını listeler
lsusb
USB denetl­eyicisi bilgileri
df
Disk kullanımı ayrıntılı bilgi
du <di­zin­1>
dizin1'in diskteki boyutu

Dosya İndirme

wget <si­te.c­om­/do­sya­1>
Konsoldan dosya indirme
curl -O <si­te.c­om­/do­sya­1>
Konsoldan dosya indirme

Bash Değişk­enler

Export DEG=icerik
#DEG değerine icerik
$PATH
Çalışt­ırı­labilir yollar
$HOME
Ev dizini
$SHELL
Çalışan kabuk
env
Ortam değişk­enleri
echo $DEG
DEG değişken yazdır
 

Dosyaların İncele­nmesi ve Düzenl­enmesi

vi
<dosya1>
 
ESC + :w

 
ESC + :wq

 
ESC + :q

 
ESC + :q!

 
a

 
i

 
dd

Değişiklikleri kaydeder
Değişiklikleri kaydedip çıkar
Değişik yapılm­adıysa çıkar
Değişiklikleri kaydet­meden çıkmaya zorlar
Bir sonraki karakt­erden yazmaya başlar
Bulunduğu yerden yazmaya başlar
Tüm satırı siler
nano
<dosya1>
CTRL + X

CTRL + W

CTRL + K

CTRL + U

Çıkış
Arama
Kes
Yapıştır
more
<dosya1>
enter

space

b

q
dosya1 içeriğini görüntüler
Satır satır ilerler
Sayfa sayfa ilerler
Bir önceki sayfa
Çıkış
less
<dosya1>
aşağı/yukarı
yön tuşu

space

b

q
dosya1 içeriğini görüntüler
Satır satır ilerler

Bir sonraki sayfa
Bir önceki sayfa
Çıkış

Dosya, Dizin, İçerik Arama

locate
<dosya1>
 
dosya1 arar
find
<di­zin­1>
-iname elma*
dizin1'de elma ile başlayan dosya arar
grep
örüntü
<do­sya­1>
grep -r
örüntü
<do­sya­1>
Recursive arama
grep -i
örüntü
<do­sya­1>
Büyük küçük duyarlı arama

Süreçler

ps
Aktif kullan­ıcıyla ilgili süreç listesi
ps aux
Bilgis­ayarda o an çalışan süreç listesi
pstree
Sistemdeki süreçleri hiyerarşik listesi
kill <pi­d>
Süreci sonlan­dırır
killall <pi­d>
Programla ilgili tüm süreçleri sonlan­dırır
killall -9 <pi­d>
Ölmemekte direnen süreçleri sonlan­dırır

Arşivleme ve Sıkıştırma

tar
-xvf
<ar­şiv­1.t­ar>
dosya1'i açmak için
tar
-zxvf
<ar­şiv­1.t­ar.g­z>
Sıkışt­ırılmış arşiv dosyasını açma
tar
-cvf <arşiv1.tar>
<dosya1> <dosya2> <dizin1>
Arşivleme
tar
-czvf <arşiv1.tar>
<dosya1> <dosya2> <dizin1>
Sıkışt­ırarak arşivleme
unrar
x
<dosya1.rar>
Rar dosyasını açmak
zip
 
<do­sya­1.z­ip> <do­sya­2>
dosya2'yi sıkışt­ırarak dosya1 olarak kaydetmek
unzip
 
<do­sya­1>
dosya1'i açmak

Bağ

ln
<dosya1> <dosya2>
dosya1 ve dosya2'yi bağlar
ln -s
<dosya1> <dosya2>
dosya1'in dosya2 adında kısayolunu oluşturur

GÇ Yönlen­dir­meleri

komut > dosya1
dosya1 içeriği komuta girdi verir
komut1 < (komut2)
komut2 çıktısı, komut1'e girdi verir
komut > dosya1
Komut çıktısı dosyanın içeriğine yazılır
komut > /dev/null
Komut çıktısını yazdırmaz
komut >> dosya1
Komut çıktısı dosyanın sonuna ekler
komut2 > dosya1
Komut hata çıktısını dosya1'e yazdırır
komut &> dosya1
Komut çıktıl­arını dosya1'e yazdırır

Özel İşretler

komut1 | komut2
komut1'in çıktısını komut2'ye girdi alır
komut1 |& komut2
komut1'in hata çıktısı komut2'ye girdi

Dosya İzinleri

chmod 775 <do­sya­1>
dosya1'e 775 izni ver
chmod -R 600 <di­zin­1>
dizin1 ve alt klasör­lerine 600 izni ver
chown <kullanıcı1>:<grup1> <dosys>
dosya1'in kullan­ıcısını kullanıcı1 ve grubunu grup1 yapar

Komut Listeleri

komut1; komut2
Önce komut1, sonra komut2 çalışır
komut1 && komut2
komut1 başarılı çalışırsa komut2 çalıştır
komut1 || komut2
komut1 başarı­sızsa komut2 çalıştır
komut1 &
Alt kabukta komut1 çalıştır
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by elleriana