Show Menu
Cheatography

Exchange Server Cheat Sheet (DRAFT) by

Cheatsheet Exchange Server - Jakob Egemar Vestergaard & Jakob Wensien Jegsen

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Termer­/Fo­rko­rtelser i forbin­delse med Exchange

ADDS
Active Directory Domain Services
DNS
Domain Name System
OU
Organi­zat­ional Unit
EMS
Exchange Management Shell
ECP
Exchange Control Panel
EAC (Også kendt som ECP)
Exchange Admin Center
RSAT
Remote Server Admini­str­ation Tools
POP3
Post Officer Protocol Version 3
IMAP
Internet Message Access Protocol
OWA
Outlook Web Access

Portnumre i Exchange

443
HTTPS
80
HTTP
143
IMAP
110
POP3
25
SMTP
339
RDP

Public Folders

Opret Public Folder Mailbox
I EAC/ECP vælg "­Public Folder­s" - "­Pub­lic­fol­der­Mai­lbo­xes­" - "New Public Folder­"
Opret Public Folder
I EAC/ECP vælg "­Public Folder­s" - "New Public Folder­"
Mail Enable en Public Folder
I EAC/ECP kan man mail enable en Public Folder
Permis­sions
Hvis man er ejer af Public Folder, kan der ændres permis­sions

Recipients

Opret en kontakt
I EAC/ECP vælg Recipients - Contacts - Vælg Mail user for at bruge en AD kontak­t,eller vælg en mail Contact for at vælge en fra global address list
Opret grupper
Under recipi­ents, vælg "­Gro­ups­" og tryk på plusset. Vælg de medlemmer du vil have i gruppen.
 

Krævede instal­lat­ioner på AD Server

ADDS
DNS
IP Konfig­uration
Navn på Server (Bør ændres fra default)

Exchange Server Instal­lat­ion­/kl­arg­øring

Exchange Instal­lation
Kør instal­lat­ionsfil som Admini­strator
Klargør AD til Exchange (Kommando køres på ADServer)
Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargør Domæne til Exchange (Kommando køres på ADServer)
Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tio­nsnavn] /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Windows Server 2016 prereq­uisites (Power­shell)
Instal­l-W­ind­ows­Feature NET-Fr­ame­wor­k-4­5-F­eat­ures, RPC-ov­er-­HTT­P-p­roxy, RSAT-C­lus­tering, RSAT-C­lus­ter­ing­-Cm­dIn­ter­face, RSAT-C­lus­ter­ing­-Mgmt, RSAT-C­lus­ter­ing­-Po­wer­Shell, Web-Mg­mt-­Con­sole, WAS-Pr­oce­ss-­Model, Web-As­p-N­et45, Web-Ba­sic­-Auth, Web-Cl­ien­t-Auth, Web-Di­ges­t-Auth, Web-Di­r-B­row­sing, Web-Dy­n-C­omp­res­sion, Web-Ht­tp-­Errors, Web-Ht­tp-­Log­ging, Web-Ht­tp-­Red­irect, Web-Ht­tp-­Tra­cing, Web-IS­API­-Ext, Web-IS­API­-Fi­lter, Web-Lg­cy-­Mgm­t-C­onsole, Web-Me­tabase, Web-Mg­mt-­Con­sole, Web-Mg­mt-­Ser­vice, Web-Ne­t-E­xt45, Web-Re­que­st-­Mon­itor, Web-Se­rver, Web-St­at-­Com­pre­ssion, Web-St­ati­c-C­ontent, Web-Wi­ndo­ws-­Auth, Web-WMI, Window­s-I­den­tit­y-F­oun­dation, RSAT-ADDS
Opret MX Record
Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Prefe­rence 10 -Name "." -MailE­xchange "­NAV­N" -ZoneName "­NAV­N"
CAS rollen
IMAP & POP3 sættes til at starte automatisk
Postmaster
Set-Tr­ans­por­tConfig -Exter­nal­Pos­tma­ste­rAd­dress Admini­str­ato­r@[­dom­æne­].local
Opret biblio­teker
Invoke­-Co­mmand -Compu­terName [Exchange Server Hostnavn] { New-Item C:\MBX­1,C­:\M­BX2­,C:­\MBX3 -ItemType directory }
 

Konfig­uration I Powers­hel­l/EMS

Opret MX record
Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Prefe­rence 10 -Name "." -MailE­xchange "­nav­n" -ZoneName "­nav­n"
Opret en mailbox
Enable­-Ma­ilbox -Identity Jakob
Opret Mailbox database
New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name "­Dat­aba­se" -EdbFi­lePath D:\Exc­han­geD­ata­bas­es­\Dat­aba­se­\Dat­aba­se.edb
Se statistik på mailboxes
Get-Ma­ilb­oxS­tat­istics -Server Exhcan­ges­erver1
Sæt regler på mailbox (Her sættes eksemp­elvis en regel der forwarder mails til en anden maildresse end sin egen)
Set-Ma­ilbox -Identity "­Jak­ob" -Deliv­erT­oMa­ilb­oxA­ndF­orward $true -Forwa­rdi­ngS­MTP­Address Jakob2­@ma­il.com
Opret Distri­butions gruppe
New-Di­str­ibu­tio­nGroup
Sæt permis­sions på en mailbox folder
Add-Ma­ilb­oxF­old­erP­erm­ission
Autodi­scover
Set-Cl­ien­tAc­ces­sSe­rvice -Identity "­MBX­-01­" -AutoD­isc­ove­rSe­rvi­ceI­nte­rnalUri "­htt­ps:­//m­bx0­1.c­ont­oso.co­m/a­uto­dis­cov­er/­aut­odi­sco­ver.xm­l" -AutoD­isc­ove­rSi­teScope "­Mai­l"

Backup

Backup på Windows Server
Installer Windows Server Backup under Roles/­fea­tures
Typer af backup
Full, Increm­ental, Differ­ential
Recover Exchange Server
Setup /m:Rec­ove­rServer /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms

Monito­rering

Exchange Perfor­mance
Åbn Windows Task Manager og vælg Perfor­mance. Herefter kan ses perfor­mance på CPU, RAM osv.

Connectors

Receive Connectors
Kontro­llerer indgående SMTP-m­ail­flow. Lytter efter indgående forbin­delser, der matcher konfig­ura­tionen af connec­toren. Flere standard Receive Connectors oprettes, når du instal­lerer Exchange.
Send Connectors
Kontro­llerer udgående SMTP-m­ail­flow. Ingen standard Send Connectors til indgående SMTP-m­ailflow oprettes, når du instal­lerer Exchange, men implisitte og usynlige Send Connectors eksist­erer, og bruges til at lede post mellem interne Exchan­ge-­ser­vere.
Delivery agents and Delivery Agent Connectors
Kontroller udgående mailflow til IKKE-SMTP systemer. Udgående mails sættes i mailkøer til levering til ikke-S­MTP­-sy­stemet.