Show Menu
Cheatography

dugga2 Cheat Sheet by

rdparse

require './rdparse'

MONTHS = {'januari' => 1, 'februari' => 2, 'mars' => 3, 'april' => 4,
  'maj' => 5, 'juni' => 6, 'juli' => 7, 'augusti' => 8, 'september' => 9,
  'oktober' => 10, 'november' => 11, 'december' => 12} 

class Calendar
        
  def initialize
    @calendarParser = Parser.new("calendar parser") do
      @c = Time.now
      logger.level = Logger::WARN

      token(/'.*?'/) { |m| m[1..-2] }  # quoted strings
      token(/\s+/)           # whitespaces (ignored) 
      token(/\d+/) { |m| m.to_i }    # integers
      token(/\w+/) { |m| m }      # alphanumerical strings
      token(/./) { |m| m }       # other characters, individually
      
      start :expr do 
        match(:date) { [] }
        match(:meeting)
      end
      
      rule :date do
        match('-', Integer, String, Integer, '-') do |_, d, m, y, _|
          @c = Time.local(y, MONTHS[m.downcase], d)
        end
      end

      rule :meeting do
        match(:time, '-', :time, String) do | start, _, stop, text |
          [text, start, stop]
        end
      end

      rule :time do 
        match(Integer, '.', Integer) do |h, _, m| 
          Time.local(@c.year, @c.month, @c.day, h, m)
        end
      end

    end
  end
  
  def read_meetings(filename)
    result = []
    content = IO.readlines(filename)
    content.each do |line|
      line.strip!
      if line.length > 0 then
        r = @calendarParser.parse(line)
        if r != [] then
          result << r
        end
      end
    end
    result
  end
end
 

DSL

class TripleStore

  def initialize
    @db = {}
  end
  
  def TripleStore.load(filename)
    r = new
    r.instance_eval(File.read(filename))
    r
  end
  
  def method_missing(property,arg1,arg2)
    table = @db[property.to_s]
    if table then
      table << [arg1,arg2]
    else
      @db[property.to_s] = [[arg1,arg2]]
    end
  end

  def find(property,arg1,arg2)
    table = @db[property]
    result = []
    table.each do |pair|
      if arg1 != '' and arg2 != '' then
        result << pair if (pair[0]==arg1) and (pair[1]==arg2)
      elsif arg1 != '*' then
        result << pair if pair[0]==arg1
      elsif arg2 != '*' then
        result << pair if pair[1]==arg2
      end
    end
    result
  end
end

Constraint network

require "./constraint_networks"

class Squarer
  include PrettyPrint

  attr_accessor :a, :sq_a
  attr_reader :logger

  def initialize(a,sq_a)
    @logger=Logger.new(STDOUT)
    @a,@sq_a=[a,sq_a]
    [a,sq_a].each {|x| x.add_constraint(self)}
  end
  
  def to_s
    "#{a}^2 == #{sq_a}"
  end
  
  def new_value(connector)
    if a==connector and a.has_value? and (not sq_a.has_value?) then
      logger.debug("#{self} : #{sq_a} updated")
      sq_a.assign(a.value*a.value,self)
    elsif sq_a==connector and sq_a.has_value? and (not a.has_value?) then
      logger.debug("#{self} : #{a} updated")
      a.assign(Math::sqrt(sq_a.value),self)
    end
    self
  end
  
  # A connector lost its value, so propagate this information to all
  # others
  def lost_value(connector)
    ([a,sq_a]-[connector]).each { |connector| connector.forget_value(self) }
  end
  
end

def circle_area_network

  radius=Connector.new('radius')
  radius_sq=Connector.new('radius_sq')
  area=Connector.new('area')
  pi=ConstantConnector.new('pi',Math::PI)

  Squarer.new(radius,radius_sq)
  Multiplier.new(pi,radius_sq,area)

  [radius,area]
end

$radius,$area=circle_area_network

def circle_area(radius)
  $radius.forget_value "user" if $radius.has_value?
  $radius.user_assign radius
  $area.value
end
 

Teori

PARSER: Parsern fungerar på så sätt att den först extraherar tokens ur tecken­str­ömmen med hjälp av regex för att sedan arbetas på med hjälp av reglerna som är specif­icerade under initia­lize. De tokens som extraheras matchas enligt reglerna och ett uttryck byggs på så sätt upp från grunden. För varje regel som matchas så körs kodblocket bredvid det för att t.ex. spara bort koden i en variabel eller för att köra någon funktion med koden som inpara­meter.
DSL vs GPL: Ett DSL är ett skrädd­arsytt språk designat för att lösa specifika problem. Användning för ett GPL är väldigt brett och det används för att lösa otroligt många men orelat­erade uppgifter. En anledning till att man kanske skulle vilja skriva ett DSL är för att simpli­fiera använd­ari­nma­tning, möjligtvis för användare som inte är familjära med kodning. Det kan också användas för att simplifera datainput, t.ex konfig­uration för ett program.
CONTIN­UATION: En contin­uation är lite av en glorif­ierad GOTO. Den används för att kunna hoppa till en specifik plats någonstans i koden. Contin­uations sparar även 'omgiv­ningen' som den ser ut vid just det tillfället vilket gör att man kan arbeta på variabler som de såg ut då och inte nu. En anledning till att använda contin­uations istället för ett antal for-loopar är hur enkelt det är att ta sig tillbaka till början contin­uation satsen oavsett var man är i koden för tillfä­llet, istället för att behöva breaka en massa for-sa­tser.
LEX vs SYNT: Lexikalisk analys är när en ström tecken tolkas inte bara som enskilda tecken men de transf­ormeras istället till tokens. t.ex. 'int 5' blir uppdelad till både 'int' och siffran 5. Syntaktisk analys är när dessa tokens används för att verifiera att de används enligt den specif­icerade gramma­tiken. t.ex att 'if' är följt av en jämförelse och sedan en sats.
RUBY FÖR DSL: Ruby är väldigt bra när det kommer till s.k metapr­ogr­amm­ering och DSL är en del av just det. En anledning till att Ruby passar för ett DSL är method­_mi­ssing, alltså metoden där man man kan dynamiskt skapa en metod utan att behöva definera den tidigare. Detta leder till en väldig frihet när det kommer till syntax. instan­ce_eval är en annan väldigt användbar del av Ruby när det kommer till DSL'er. Med instan­ce_eval kan man skicka in ett block kod för att köras inuti en klass. En tredje fördel är metoden send där namnet på en metod skickas in som en symbol och då körs denna metod i klassen i fråga.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by Dockson