Show Menu
Cheatography

Veri Tipleri

CHAR
String­,Le­nght,0 - 255
VARCHAR
String­,Le­nght,0 - 255
TINYTEXT
String­,Le­nght,0 - 65535
TEXT
String­,Le­nght,0 - 65535
BLOB
String­,Le­nght,0 - 65535
MEDIUMTEXT
String­,Le­nght,0 - 16777215
MEDIUMBLOB
String­,Le­nght,0 - 16777215
LONGTEXT
String­,Le­nght,0 - 4294967295
LONGBLOB
String­,Le­nght,0 - 4294967295
*TINYINT
Integer , -128'den 127'e
*SMALLINT
Integer , -32768'den 32767'e
*MEDIUMINT
Integer , -83886­08'den 8388607'e
*INT
Integer , -21474­836­48'den 214748­3648'e
*bıgınt
Int
FLOAT
Decimal (Virgülden sonra 23 basamak)
DOUBLE
Decimal (24 'den 53 'e kadar)
DECIMAL
"­DOU­BLE­" string olarak saklanır
DATE
YYYY-AA-GG
DATETIME
YYYY-AA-GG SS:DD:Sn
TIMESTAMP
YYYYAA­GGH­HMMSn
TIME
SS:DD:Sn
ENUM
Seçenek sunucu­lardan birisi
SET
Seçme komutu
*Not: İşaretsiz TINYINT , MEDIUMINT vb aynı aralığa sahiptir fakar 0'dan başlar.
ÖRN; TINYINT UNSIGNED 0 ile 255 arasın­dadır.
 

PHP de MySQL Fonksi­yonları

mysql_­con­nec­t(s­unucu, kullanıcı adı, şifre) MySQL sunucusuna bağlantı açar.
mysql_­clo­se(­bağ­lantı) MySQL bağlan­tısını kapatır.
mysql_­sel­ect­_db­(ve­rit­abanı adı, bağlantı) MySQL verita­banını seçer.
mysql_­que­ry(­sorgu) Verita­banına sorgu gönderir.
mysql_­cre­ate­_db­(ve­rit­abanı adı, bağlantı) MySQL’de veritabanı oluşturur.
mysql_­num­_ro­ws(­sonuç) Sonuçtaki satır sayısını verir.
mysql_­num­_fi­eld­s(s­onuç) Sonuçtaki alan sayısını verir.
mysql_­fet­ch_­arr­ay(­sonuç, sonuç tipi) Sonuçları dizi değişkeni olarak alır.
mysql_­lis­t_f­iel­ds(­ver­itabanı adı, tablo adı, bağlantı) Sonuçtaki tüm tablo alanlarını listeler.
mysql_­lis­t_d­bs(­bağ­lantı) Sunucudaki tüm verita­ban­larını listeler.
mysql_­res­ult­(sonuç, satır numarası, alan) Sorgudan dönen sonuçları alır.
mysql_­pin­g(b­ağl­antı) MySQL bağlan­tısının aktif olup olmadığını kontrol eder.
mysql_­inf­o(b­ağl­antı) Son sorgu hakkında bilgi döndürür
mysql_­err­or(­bağ­lantı) Bir önceki işlemdeki MySQL hata mesajını verir.

Matema­tiksel Fonk.

ABS
SIGN
MOD
FLOOR
CEILING
ROUND
DIV
EXP
LN
LOG,LO­G2,­LOG10
POW
POWER
SQRT
PI
COS
SIN
TAN
GREATEST
LEAST
 

Bazı Örnek Sorgul­amalar

SELECT * FROM tablename
//Bütün kolonları döndürür
SELECT column FROM tablename
//Beli­rtilen kolonu seçer
SELECT COUNT(*) FROM tablename
//Satır Sayısını döndürür
SELECT SUM(co­lumn) FROM tablename
//Kolo­nların toplamını döndürür
SELECT DISTINCT column from tablename
//Sadece benzer olmayan istedi­ğimiz verileri seçer
SELECT * FROM tablename WHERE şart
//Beli­rtt­iğimiz şartla­rdaki verileri seçer
SELECT *FROM table1 INNER JOIN table 2 on table1.id­=ta­ble2.id
//2 tabloya bağlanarak bütün kolonları döndürür
SELECT LAST_I­NSE­RT_ID() as new_id
//Son yaratılan satırın id 'sini çeker
SELECT max(co­lumn) AS alieas
// Örn: Alias kolonu­ndaki en büyük değeri döndürür
SELECT * FROM table ORDER BY column
//Kolo­nlara göre büyün satırları sıralar

Bazı String fonk.

ASCII
ORD
CONV
BIN,OC­T,HEX
CHAR
CONCAT
LOCATE
SUBSTRING
LTRIM
RTRIM
REPLACE
REPEAT
INSERT
REVERSE

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.