Show Menu
Cheatography

Veri Tipleri

CHAR
String­,Le­nght,0 - 255
VARCHAR
String­,Le­nght,0 - 255
TINYTEXT
String­,Le­nght,0 - 65535
TEXT
String­,Le­nght,0 - 65535
BLOB
String­,Le­nght,0 - 65535
MEDIUMTEXT
String­,Le­nght,0 - 16777215
MEDIUMBLOB
String­,Le­nght,0 - 16777215
LONGTEXT
String­,Le­nght,0 - 4294967295
LONGBLOB
String­,Le­nght,0 - 4294967295
*TINYINT
Integer , -128'den 127'e
*SMALLINT
Integer , -32768'den 32767'e
*MEDIUMINT
Integer , -83886­08'den 8388607'e
*INT
Integer , -21474­836­48'den 214748­3648'e
*bıgınt
Int
FLOAT
Decimal (Virgülden sonra 23 basamak)
DOUBLE
Decimal (24 'den 53 'e kadar)
DECIMAL
"­DOU­BLE­" string olarak saklanır
DATE
YYYY-AA-GG
DATETIME
YYYY-AA-GG SS:DD:Sn
TIMESTAMP
YYYYAA­GGH­HMMSn
TIME
SS:DD:Sn
ENUM
Seçenek sunucu­lardan birisi
SET
Seçme komutu
*Not: İşaretsiz TINYINT , MEDIUMINT vb aynı aralığa sahiptir fakar 0'dan başlar.
ÖRN; TINYINT UNSIGNED 0 ile 255 arasın­dadır.
 

PHP de MySQL Fonksi­yonları

mysql_­con­nec­t(s­unucu, kullanıcı adı, şifre) MySQL sunucusuna bağlantı açar.
mysql_­clo­se(­bağ­lantı) MySQL bağlan­tısını kapatır.
mysql_­sel­ect­_db­(ve­rit­abanı adı, bağlantı) MySQL verita­banını seçer.
mysql_­que­ry(­sorgu) Verita­banına sorgu gönderir.
mysql_­cre­ate­_db­(ve­rit­abanı adı, bağlantı) MySQL’de veritabanı oluşturur.
mysql_­num­_ro­ws(­sonuç) Sonuçtaki satır sayısını verir.
mysql_­num­_fi­eld­s(s­onuç) Sonuçtaki alan sayısını verir.
mysql_­fet­ch_­arr­ay(­sonuç, sonuç tipi) Sonuçları dizi değişkeni olarak alır.
mysql_­lis­t_f­iel­ds(­ver­itabanı adı, tablo adı, bağlantı) Sonuçtaki tüm tablo alanlarını listeler.
mysql_­lis­t_d­bs(­bağ­lantı) Sunucudaki tüm verita­ban­larını listeler.
mysql_­res­ult­(sonuç, satır numarası, alan) Sorgudan dönen sonuçları alır.
mysql_­pin­g(b­ağl­antı) MySQL bağlan­tısının aktif olup olmadığını kontrol eder.
mysql_­inf­o(b­ağl­antı) Son sorgu hakkında bilgi döndürür
mysql_­err­or(­bağ­lantı) Bir önceki işlemdeki MySQL hata mesajını verir.

Matema­tiksel Fonk.

ABS
SIGN
MOD
FLOOR
CEILING
ROUND
DIV
EXP
LN
LOG,LO­G2,­LOG10
POW
POWER
SQRT
PI
COS
SIN
TAN
GREATEST
LEAST
 

Bazı Örnek Sorgul­amalar

SELECT * FROM tablename
//Bütün kolonları döndürür
SELECT column FROM tablename
//Beli­rtilen kolonu seçer
SELECT COUNT(*) FROM tablename
//Satır Sayısını döndürür
SELECT SUM(co­lumn) FROM tablename
//Kolo­nların toplamını döndürür
SELECT DISTINCT column from tablename
//Sadece benzer olmayan istedi­ğimiz verileri seçer
SELECT * FROM tablename WHERE şart
//Beli­rtt­iğimiz şartla­rdaki verileri seçer
SELECT *FROM table1 INNER JOIN table 2 on table1.id­=ta­ble2.id
//2 tabloya bağlanarak bütün kolonları döndürür
SELECT LAST_I­NSE­RT_ID() as new_id
//Son yaratılan satırın id 'sini çeker
SELECT max(co­lumn) AS alieas
// Örn: Alias kolonu­ndaki en büyük değeri döndürür
SELECT * FROM table ORDER BY column
//Kolo­nlara göre büyün satırları sıralar

Bazı String fonk.

ASCII
ORD
CONV
BIN,OC­T,HEX
CHAR
CONCAT
LOCATE
SUBSTRING
LTRIM
RTRIM
REPLACE
REPEAT
INSERT
REVERSE
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.