Show Menu
Cheatography

Podstawy Linuksa Cheat Sheet by

Flitry w Linuksie

cat
Najpro­stszy filtr. Nie wprowadza zmian. Przełą­czniki: s - z paru pustych lini robi jedną; n numeruje wszystkie linie; b - numeruje niepuste linie; A pokazuje znaki specialne.
head
Wyświetla poczatkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­owych otrzym­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­rdowo wyświe­tlane jest 10 pierwszych linii. Przełą­czniki: c - pozwala określić liczbę wyświe­tlanych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­tlanych linii.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­owych otrzym­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­rdowo wyświe­tlane jest 10 ostatnich linii. Przełą­czniki: c - pozwala określić liczbę wyświe­tlanych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­tlanych linii.
sort
Służy do sortowania danych wejści­owych, które domyslnie sortowanie są leksyk­ogr­afi­czne. Sortowanie danych odbywa sie liniami. Przełą­czniki: n - pozwala sortować numery­cznie; b - ignoruje przy sortowaniu pacje znajdu­j.ące się na początku linii; t - pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym są znaki tabulacji lub spacji; f - pozwala ignorować przy sortowaniu wielkości liter; r - obraca kolejność sortow­ania; o - zapisuje rezultat sorotwania do pliku o podanej nazwie.
uniq
Umozliwia usunięcie powtar­zaj­ących sie, sąsiad­ujących linii danych wejści­owych. Przełą­czniki: d - wyświetla z danych wejści­owych tylko linie unikalne; u - wyświetla z danych wejści­owych tylko linie unikalne; c- zlicza liczbę powtórzeń.
wc
Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­owych. Standa­rdowo sa wyświe­tlane 3 wartości. Przełą­czniki: l - zlicza linie; w - zlicza wyrazy; c - zalicza znaki.
grep
Przesz­ukuje dane pochodzące ze standa­rdowego wejscia lub pliki wyszcz­egó­lnione na liście plików. Przełą­czniki: v - wyszukuje linie nie zawier­ające szukanego wzorca.; c - podaje liczbę odszuk­anych wyrażeń; i ignoruje wielkość liter; n wyświetla nr linii.; h - pomija nazwy plików i wyświtla linie ze wzorcem; r - pozwala na przesz­uki­wanie rekura­jące; l- pokazuje nazwy plików zawier­ających określony wzorzec; L - pokazuje nazyw plików nie zawier­ajcych określ­onego wzorca.
 

Struktura katalogow

/bin
Zawiera niezbędne porgramy do urucho­mienia systemu.
/dev
zawiera pliki specialne, które reprez­entują dostępne urządz­enia.
/etc
Lokalne pliki konfig­ura­cyjne.
/home
Zawiera podkat­alogi użytko­wników.
/proc
System plków, dostar­czający info o procesach.
/root
Katalog domowy użytko­wnika root.
/usr
Zawiera pogramy dostepne dla użytko­wników.
/var
Zawiera pliki często zmieni­ające się.

Obsluga katalogow i plikow

cd
Pozwala na zmiane katalogów.
ls
Wyświetla zawartośc katalogów w formie listy.
mkdir
Tworzy nowy katalog.
rmdir
Usuwa katalogi.
cp
Kopiuje pliki i katalogi.
rm
Usuwa pliki.
mv
Przenosi oraz umożliwia zmiane nazwy.
touch
Tworzy pliki.

Prawa dostepu

chmod
Zmienia prawa dostępu dla wybranego pliku lub katalogu.
r / 4
Prawo odczytu.
w / 2
Prawo zapisu.
x / 1
Prawo wykoniania
ls -l
Polecenie ls z przełą­czn­ikiem -l daje możliwośc prawdzenia praw dostepu dla plików i katalogów znajdu­jacych się w wybranym katalogu.
chown
Polecenie pozwal­ające na zmiane właści­ciela.
chgrp
Polecenie pozwal­ające na zmianę grupy dla danego pliku lub katalogu.
 

Partycje

PODSTAWOWE
Primary. Można utworzyć tylko 4 takie partycje.
ROZSZE­RZONE
Extended. Pozwala tworzyć wiele partycji logicznych.
LOGICZNE
Woluminy tworzone na partycji rozsze­rzonej. Brak ograniczen co do liczby takiech woluminów.
GŁÓWNA
Partycja na której instal­owany jest system.
SWAP
Partycja wymiany.

Procesy

ps
Listę procesów dla aktualnej powłoki. Pełne informacje o procesach aktualnej powłoki podaje polecenie ps -f. Przełą­czniki: a- wyświetla listę wszystkich procesów (także tych należących do innych użytko­wni­ków); l- pozwala wyświetlić dodatkowe informacje o każdy procesie; x- dołącza do listy informacje o procesach nie dołącz­onych do terminali; u- powoduje dodanie nazwy uzytko­wnika na początku listy; w- powoduje rozsze­rzenie wyświe­tlanej listy.
kill
Powoduje usunięcie procesu.
polecenie &
Powoduje to urucho­mienie wybranego polecenia w tle.

Dowiazania

ln
Tworzy dowiązanie do pliku .
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet