Show Menu
Cheatography

Matlab Verwerken Digitale Signalen Cheat Sheet by

Cheatsheet voor spoedcursus Verwerken van Digitale Signalen

Bewerk­ingen

a + b1
optellen
a - b1
aftrekken
a .* b1
vermen­igv­uldigen
a ./ b1
delen door
a .^ b1
machts­ver­heffen
a * c2
matrix­-ve­rme­nig­vul­digen
a ^ i3
matrix­-ma­cht­sve­rheffen
sqr­t(a)
tweede­mac­hts­-wortel
1 = grootte a(m,n) moet gelijk zijn aan grootte b(m,n).
2 = n in a(m,n) moet gelijk zijn aan o in c(o,p), uitkomst is d(m,p).
3 = a(m,m) moet vierkant zijn, i(1) is één enkel getal

Operatoren

a == b
is gelijk aan
a ~= b
is niet gelijk aan
a < b
is kleiner dan
a > b
is groter dan
a <= b
is kleiner of gelijk aan
a >= b
is groter of gelijk aan
str­cmp­(­a,b)
vergelijk string a met string b
&
en (and)
|
of (or)
~
niet (not)

keuze processen

if­1
als (1), uitvoeren code, als (0), sla over
els­e2
wordt uitgevoerd als if (0)
elseif2
else statement met voorwaarde (net als if)
1 = moet beëindigd worden met een end statement
2 = kan alleen na een if statement
 

Matlab Cheat Sheet

MatLab staat voor Matrix Labora­tory. Het is zowel een progra­mme­ertaal als een softwa­re-­ont­wik­kel­omg­eving. Deze cheatsheet is speciaal gemaakt voor de spoedc­ursus verwerken van digitale signalen.

datatypes

double
matrix (alle getallen worden gezien als matrix)
string
reeks van karakters, worden gescheiden door aanhal­ing­ste­kens: 'tekst'
[ ]
rechte brackets, worden gebruikt om dingen te groeperen
( )
haakjes, worden gebruikt voor de input van functies aan te geven, maar bepaald ook wiskundige volgorde
:
dubbel­punt, wordt gebruikt bij het maken van reeksen, start­s­tap­eind

rijman­ipu­laties

len­gth­(a)
lengte van reeks
siz­e(a)
grootte van reeks/­matrix
max­(a)
maximale waarde van reeks1
min­(a)
minimale waarde van reeks1
mea­n(a)
gemiddelde waarde van reeks1
polyfit(x,y,n)
fit x en y data naar n-de
polynoom2
polyval(p,x)
gebruik polyno­om-­coe­ffi­cienten p voor de waarden van x
1 = als een matrix de input is krijg je een reeks van uitkomsten terug
2 = voorbeeld 3e orde polynoom: a(1) * x2 + a(2) * x + a(3)
 

iteratieve processen

for­1
vast aantal iteraties
whi­le­1
variabel aantal iteraties
1 = moet beëindigd worden met een end statement

Een programma schrijven

cle­ar
verwijderd alle variabelen in de workspace
close all
sluit alle figuren
clc
maak command window leeg
function
voor code die meerdere malen herhaald moet worden
%
begin een comment. Gebruik dit in je code om duidel­ijkheid te versch­affen
help
als je het even niet weet
save
save de variabelen in de huidige workspace
load
laad een bestand in Matlab

Grafieken maken

fig­ure­(*i)
maak een figuur (nummer i)
plot(x1,y1,*s2)
plot x(x-as) tegen y(y-as) met specif­icaties s
hold on
behoud huidige grafiek
hold off
oversc­hrijf huidige grafiek
leg­end­(­d2)
maak legenda met beschr­ijving d
title d2
maak titel met beschr­ijving d
xla­bel d2
maak beschr­ijving x-as d
yla­bel d2
maak beschr­ijving y-as d
gin­put
kies punten op figuur
variabelen beginnend met * zijn optioneel.
1 = variabele moet een matrix zijn
2 = variabele moet een string zijn
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.