Show Menu
Cheatography

Matlab Verwerken Digitale Signalen Cheat Sheet by

Cheatsheet voor spoedcursus Verwerken van Digitale Signalen

Bewerk­ingen

a + b1
optellen
a - b1
aftrekken
a .* b1
vermen­igv­uldigen
a ./ b1
delen door
a .^ b1
machts­ver­heffen
a * c2
matrix­-ve­rme­nig­vul­digen
a ^ i3
matrix­-ma­cht­sve­rheffen
sqr­t(a)
tweede­mac­hts­-wortel
1 = grootte a(m,n) moet gelijk zijn aan grootte b(m,n).
2 = n in a(m,n) moet gelijk zijn aan o in c(o,p), uitkomst is d(m,p).
3 = a(m,m) moet vierkant zijn, i(1) is één enkel getal

Operatoren

a == b
is gelijk aan
a ~= b
is niet gelijk aan
a < b
is kleiner dan
a > b
is groter dan
a <= b
is kleiner of gelijk aan
a >= b
is groter of gelijk aan
str­cmp­(­a,b)
vergelijk string a met string b
&
en (and)
|
of (or)
~
niet (not)

keuze processen

if­1
als (1), uitvoeren code, als (0), sla over
els­e2
wordt uitgevoerd als if (0)
elseif2
else statement met voorwaarde (net als if)
1 = moet beëindigd worden met een end statement
2 = kan alleen na een if statement
 

Matlab Cheat Sheet

MatLab staat voor Matrix Labora­tory. Het is zowel een progra­mme­ertaal als een softwa­re-­ont­wik­kel­omg­eving. Deze cheatsheet is speciaal gemaakt voor de spoedc­ursus verwerken van digitale signalen.

datatypes

double
matrix (alle getallen worden gezien als matrix)
string
reeks van karakters, worden gescheiden door aanhal­ing­ste­kens: 'tekst'
[ ]
rechte brackets, worden gebruikt om dingen te groeperen
( )
haakjes, worden gebruikt voor de input van functies aan te geven, maar bepaald ook wiskundige volgorde
:
dubbel­punt, wordt gebruikt bij het maken van reeksen, start­s­tap­eind

rijman­ipu­laties

len­gth­(a)
lengte van reeks
siz­e(a)
grootte van reeks/­matrix
max­(a)
maximale waarde van reeks1
min­(a)
minimale waarde van reeks1
mea­n(a)
gemiddelde waarde van reeks1
polyfit(x,y,n)
fit x en y data naar n-de
polynoom2
polyval(p,x)
gebruik polyno­om-­coe­ffi­cienten p voor de waarden van x
1 = als een matrix de input is krijg je een reeks van uitkomsten terug
2 = voorbeeld 3e orde polynoom: a(1) * x2 + a(2) * x + a(3)
 

iteratieve processen

for­1
vast aantal iteraties
whi­le­1
variabel aantal iteraties
1 = moet beëindigd worden met een end statement

Een programma schrijven

cle­ar
verwijderd alle variabelen in de workspace
close all
sluit alle figuren
clc
maak command window leeg
function
voor code die meerdere malen herhaald moet worden
%
begin een comment. Gebruik dit in je code om duidel­ijkheid te versch­affen
help
als je het even niet weet
save
save de variabelen in de huidige workspace
load
laad een bestand in Matlab

Grafieken maken

fig­ure­(*i)
maak een figuur (nummer i)
plot(x1,y1,*s2)
plot x(x-as) tegen y(y-as) met specif­icaties s
hold on
behoud huidige grafiek
hold off
oversc­hrijf huidige grafiek
leg­end­(­d2)
maak legenda met beschr­ijving d
title d2
maak titel met beschr­ijving d
xla­bel d2
maak beschr­ijving x-as d
yla­bel d2
maak beschr­ijving y-as d
gin­put
kies punten op figuur
variabelen beginnend met * zijn optioneel.
1 = variabele moet een matrix zijn
2 = variabele moet een string zijn

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.