Show Menu
Cheatography

Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam by

PENDAH­ULUAN

Pada era global­isasi kini, manusia bekerja dan berusaha keras siang dan malam untuk mencari kesenangan dan kesele­saaan hidup.
Lumrah manusia mendam­bakan kehidupan yang serba mewah.
Rata-r­atanya masyarakat berhutang kewangan dengan tujuan untuk memiliki keperluan asas seperti kenderaan, rumah, perabot dan sebagainya
Malah seakan­-akan sudah menjadi trend dalam dunia hari ini, ramai yang terpaksa mendap­atkan pinjaman kewangan bagi tujuan melanj­utkan pelajaran atau mendap­atkan pendidikan dengan dibiayai oleh pihak-­pihak tertentu.
Seseorang itu terpaksa membuat pinjaman untuk memiliki taraf hidup yang baik.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Hukum pelaks­anaan Bard hasan adalah sunat.
Harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup.
Fuqaha' bersepakat bahawa tidak harus memberikan pinjaman sekiranya wang tersebut akan digunakan bagi tujuan haram atau maksiat.

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASSAN

1. Membantu golongan yang memerl­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
3. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
4. Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.
 

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'ariyah merujuk kepada pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
Al-qard ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.

LARANGAN RIBA

Larangan terhadap riba adalah berdas­arkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275.
Allah telah menegaskan dan memberi peringatan bahawa­orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru agar bertaqwa kepada Allah SWT kerana dengan itu mereka akan terdiri daripada orang-­orang yang berjaya.
Ketegasan Rasull­ullah SAW juga dalam mengha­puskan amalan riba jahiliyyah turut disamp­aikan ketika Baginda menger­jakan haji yang terakhir.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis.
2. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan.
3. Kepent­ingan menyel­esaikan semua hutang turut disyar­atkan dalam perwar­isan.
4.Hutang adalah hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

KESIMPULAN

Islam mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak atau sangat memerl­ukan.
Islam telah mensya­riatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­ankan pengguna menerusi prinsip alqard al-hasan.
Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-ma­sing.
 

DEFINISI AL-QARD

Bahasa: al-qat'u (potong)
Istilah: penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Kadar faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba yang diharamkan oleh hukum syara'.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Sebarang tambahan nilai atau lebihan daripada jumlah pinjaman yang asal adalah dianggap sebagai riba.
Islam hanya memben­arkan transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengut­amakan kebajikan dan keadilan sosial.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang
2.Peng­hut­ang­/pe­minjam
3.Barang yang dipinjam
4.Sighah

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

MELALUI INSTITUSI ZAKAT
Mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang.
Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.