Show Menu
Cheatography

Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam by

PENDAH­ULUAN

Pada era global­isasi kini, manusia bekerja dan berusaha keras siang dan malam untuk mencari kesenangan dan kesele­saaan hidup.
Lumrah manusia mendam­bakan kehidupan yang serba mewah.
Rata-r­atanya masyarakat berhutang kewangan dengan tujuan untuk memiliki keperluan asas seperti kenderaan, rumah, perabot dan sebagainya
Malah seakan­-akan sudah menjadi trend dalam dunia hari ini, ramai yang terpaksa mendap­atkan pinjaman kewangan bagi tujuan melanj­utkan pelajaran atau mendap­atkan pendidikan dengan dibiayai oleh pihak-­pihak tertentu.
Seseorang itu terpaksa membuat pinjaman untuk memiliki taraf hidup yang baik.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Hukum pelaks­anaan Bard hasan adalah sunat.
Harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup.
Fuqaha' bersepakat bahawa tidak harus memberikan pinjaman sekiranya wang tersebut akan digunakan bagi tujuan haram atau maksiat.

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASSAN

1. Membantu golongan yang memerl­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
3. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
4. Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.
 

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'ariyah merujuk kepada pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam.
Al-qard ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.

LARANGAN RIBA

Larangan terhadap riba adalah berdas­arkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275.
Allah telah menegaskan dan memberi peringatan bahawa­orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru agar bertaqwa kepada Allah SWT kerana dengan itu mereka akan terdiri daripada orang-­orang yang berjaya.
Ketegasan Rasull­ullah SAW juga dalam mengha­puskan amalan riba jahiliyyah turut disamp­aikan ketika Baginda menger­jakan haji yang terakhir.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis.
2. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan.
3. Kepent­ingan menyel­esaikan semua hutang turut disyar­atkan dalam perwar­isan.
4.Hutang adalah hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

KESIMPULAN

Islam mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak atau sangat memerl­ukan.
Islam telah mensya­riatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­ankan pengguna menerusi prinsip alqard al-hasan.
Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-ma­sing.
 

DEFINISI AL-QARD

Baha­sa: al-qat'u (potong)
Isti­lah: penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Kadar faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba yang diharamkan oleh hukum syara'.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Sebarang tambahan nilai atau lebihan daripada jumlah pinjaman yang asal adalah dianggap sebagai riba.
Islam hanya memben­arkan transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengut­amakan kebajikan dan keadilan sosial.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang
2.Peng­hut­ang­/pe­minjam
3.Barang yang dipinjam
4.Sighah

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

MELALUI INSTITUSI ZAKAT
Mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang.
Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.