Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat A Cheat Sheet by

this my assigment individual,

Prinsip al-Qard al-Hasan

-Pinjaman yang baik, ia merupakan keperi­hatinan seseorang untuk melakukan kebajikan terhadap saudaranya
-Ianya dikira sebagai riba`
-Islam mengha­ramkan sebarang bentuk pinjaman wang yang dikenakan faedah atau tambahan nilai

Dalil Pensya­ri`atan Qard al-Hasan

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاع­ِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَليم
“Jika kamu meminj­amkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik (qardan hasanan) nescaya Allah melipa­t-g­andakan (pemba­las­annya) kepadamu dan mengam­punimu” (At-Ta­gha­abu­n:17)

Konsep pinjaman menurut perspektif Islam

-Menurut Islam, Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan.
-Budaya suka berhutang sebegini amat ditegah oleh Islam kerana agama yang mulia ini mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah.

Rukun, hukum dan objektif pinjaman

Rukun
Hukum
Objektif
1. Pemiutang
-Sunat, memberi pinjam kepada yang memerlukan
-Membantu golongan yang memerlukan
2. Penghutang
-Harus, berhutang untuk membeb­­askan diri dari
-Merap­atkan jurang perbezaan di antara orang kaya dan miskin
3. Barang atau harta yang dipinjam
 
-Memupuk semangat persau­daraan
4. Sighah
 

Bahagian konsep pinjaman dalam Islam

al-'Ariyah
al-Qard
- Pinjaman barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat barang atau harta tersebut secara percuma
-Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan
-Pinjaman barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal misalnya kereta, telefon bimbit, baju dan buku
-Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan merupakan benda yang asal. Misalnya, A memberi pinjaman RM1,000 kepada B. Selepas tempoh tertentu B dikehe­ndaki memula­ngkan kembali nilai wang yang sama iaitu RM1,000 dan bukan memula­ngkan wang kertas yang asal
 

Pinjaman

Larangan Riba`

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:
Terjem­ahan: "­Ora­ng-­orang yang memakan (menga­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuy­ung­-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengat­akan: "­Bahawa sesung­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba

Kesimpulan

-Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-masing
-Mereka diseru agar berhat­i-hati ketika membuat pinjaman kewangan agar tidak terjebak dalam kancah hutang yang bukan sahaja berten­tangan dengan aspek perund­angan negara malah melampaui batas-­batas murni yang digariskan oleh Islam
-Islam telah mensya­riatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­ankan pengguna menerusi prinsip alqard al-hasan
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.