Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat A Cheat Sheet by

this my assigment individual,

Prinsip al-Qard al-Hasan

-Pin­jaman yang baik, ia merupakan keperi­hatinan seseorang untuk melakukan kebajikan terhadap saudaranya
-Ianya dikira sebagai riba`
-Islam mengha­ramkan sebarang bentuk pinjaman wang yang dikenakan faedah atau tambahan nilai

Dalil Pensya­ri`atan Qard al-Hasan

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاع­ِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَليم
“Jika kamu meminj­amkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik (qardan hasanan) nescaya Allah melipa­t-g­andakan (pemba­las­annya) kepadamu dan mengam­punimu” (At-Ta­gha­abu­n:17)

Konsep pinjaman menurut perspektif Islam

-Menurut Islam, Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan.
-Budaya suka berhutang sebegini amat ditegah oleh Islam kerana agama yang mulia ini mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah.

Rukun, hukum dan objektif pinjaman

Rukun
Hukum
Obje­ktif
1. Pemiutang
-Sunat, memberi pinjam kepada yang memerlukan
-Membantu golongan yang memerlukan
2. Penghutang
-Harus, berhutang untuk membeb­­askan diri dari
-Merap­atkan jurang perbezaan di antara orang kaya dan miskin
3. Barang atau harta yang dipinjam
 
-Memupuk semangat persau­daraan
4. Sighah
 

Bahagian konsep pinjaman dalam Islam

al-'­Ari­yah
al-Q­ard
- Pinjaman barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat barang atau harta tersebut secara percuma
-Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan
-Pinjaman barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal misalnya kereta, telefon bimbit, baju dan buku
-Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan merupakan benda yang asal. Misalnya, A memberi pinjaman RM1,000 kepada B. Selepas tempoh tertentu B dikehe­ndaki memula­ngkan kembali nilai wang yang sama iaitu RM1,000 dan bukan memula­ngkan wang kertas yang asal
 

Pinjaman

Larangan Riba`

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:
Terjem­ahan: "­Ora­ng-­orang yang memakan (menga­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuy­ung­-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengat­akan: "­Bahawa sesung­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba

Kesimpulan

-Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-masing
-Mereka diseru agar berhat­i-hati ketika membuat pinjaman kewangan agar tidak terjebak dalam kancah hutang yang bukan sahaja berten­tangan dengan aspek perund­angan negara malah melampaui batas-­batas murni yang digariskan oleh Islam
-Islam telah mensya­riatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­ankan pengguna menerusi prinsip alqard al-hasan

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.