Show Menu
Cheatography

Folkediktning Cheat Sheet (DRAFT) by

Sammendrag om folkediktning (eventyr, sagn, folkeviser, og stev/ordtak) (VGS pensum)

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Kjennetegn folked­iktning

- Ikke avgrenset i tid
- Ukjent forfatter
- Tradering, muntlig overført fra generasjon til generasjon og over landeg­renser
- Finnes i ulike varianter med både nasjonale og intern­asj­onale trekk, tilpasset til miljøene
- Ofte samspill mellom forteller og meddikter

Funksjoner

- Underh­oldning i et skriftløst samfunn
- Kompen­sas­jon­/håp: fortel­linger om vanlige mennesker som oppnår rikdom og berømmelse
- Oppdra­gel­se/­und­erv­isning: Slekten fungerte som lærere for de yngre og folked­iktning ble brukt for å lære bort viktige lærepe­nger, verdier og moraler både til barn og voksne
- Forklaring på uforst­åelige fenomen: Sagn som forklarer naturf­enomen, historier om «bytting» som forklarte misdan­nel­ser­/ha­ndikap

Typer eventyr

Egentlige eventyr:
 ­ ­ ­  o Undere­ventyr: Overna­turlige innslag
   ­  o Novell­eev­entyr: Uten overna­turlige innslag
 ­   ­ o Legend­eev­entyr: Med religiøse innslag
 ­ ­ ­ o Eventyr om dumme troll
Dyreev­entyr: Dyr med mennes­kelige egenskaper
Skjemte- og lygeev­entyr: Humori­stiske
Ramse- og reglee­ventyr
• KUNSTE­VENTYR: Skrevet etter mønster av folkee­ventyr, populært fra første del av 1800-t­allet. H.C. Andersen
 

Tradering

Tradering er overle­ver­ingen av muntlig diktning, hvor det fortelles videre fra person til person, generasjon til generasjon og over landeg­renser. Det blir samspill mellom forteller og lytter, hvor lytteren blir en slags meddikter. Tradering har ført til at det ofte er mange forskj­ellige varias­joner av folkedikt.

Omkved

En verselinje som gjentas etter hver strofe i dikt/vise (da kalles det ETTERS­LENG), eller inne i selve strofen (da kalles det MELLOM­SLENG eller innstev). Vanlig i folkev­iser.