Show Menu
Cheatography

PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pandangan islam mengenai amalan berhutang

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang melebihi keperluan islam mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'a
Rasulullah SAW sering berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan daripada tabiat berhutang

al-Qar­d(o­bje­ktif)

1.Membantu golongan yang memerl­ukan.
2.Mera­patkan jurang perbezaan golongan kaya dan miskin
3.Mera­patkan hubungan silatu­rrahim umat islam
4.Meng­ukuhkan sektor sosio ekonomi negara dan mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
5.Membantu golongan berpen­dapatan rendah dalam sektor perniagaan dengan menggu­nakan kepakaran dan kemahiran yang ada di samping membantu menjana peluang pekerjaan kepada orang lain.
6.Wasilah da'wah mengenai kesyumulan dan keindahan Islam pinjaman qard hasan
7.Mendapat kebaikan berterusan dunia akhirat.

instrumen penjana sosio ekonomi ummah

Skim Al-rahnu Transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang, penggadai (al-rahin) akan meletakkan barang gadaian (al-ma­rhun) yang bernilai seperti emas kepada pemegang gadaian sebagai cagaran
Menampung kos pengurusan pemegang barang gadaian boleh mengenakan caj upah simpan pada kadar yang rendah
skim pinjaman kewangan dan pembiayaan untuk menunaikan haji / umrah Prinsip perund­angan Islam bersifat murunah memben­arkan hutang/ pinjaman bagi tujuan menunaikan rukun Islam yang kelima sekiranya yakin mampu membayar balik pinjaman tersebut.
 

Konsep pinjaman dalam islam

Al-'ariyah pinjaman barangan / harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bertujuan penggunaan manfaat barang / harta tersebut secara percuma.
Al-qard pinjaman melibatkan pemindahan pemilikan barangan / komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan / timbangan
Hak pemili­kan­(ba­rang) pemberi pinjam­an(hak kekal) peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan atau susut nilai bagi barang tersebut kecuali kecuaian sendiri.
Orang Arab menyeb­utnya salaf (hutang) Pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntu­ngan.
Barang yang dipinjam hendaklah dipula­ngkan kepada tuannya dan bukan memula­ngkan gantian barang tersebut. Melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah­(ke­reta, telefon bimbit­),b­arang yang mudah musnah­(sabun) akad pinjaman tersebut tidak sah.
Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan merupakan benda yang asal.

Asnaf al-gha­rim­in(­ban­tuan)

Institusi zakat berfungsi mewujudkan keseim­bangan aspek sosial dan ekonomi masyarakat
kriteria yang diberikan perhat­ian­(fa­ktor) terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan asas kehidupan
kategori yang tidak termasuk orang yang berhutang dengan pihak institusi kewangan dan pihak pemberi pinjaman tidak berlesen.

al-Qard al-Has­an(­hukum)

Hukum(­mel­aks­nakan) Sunat
Hukum memberi hutang (seseorang yang memerl­uka­n):­sunat. (seseorang yang tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup)­:harus
Fuqaha' bersepakat : tidak harus memberikan pinjaman sekiranya diketahui bahawa wang tersebut akan digunakan bagi tujuan haram atau maksiat.
 

Definisi al-Qard

Segi bahasa Al-qat'u (potong).
Segi istilah Penyerahan sesuatu barang / harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut / sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.
Kategori (akad tabarru') kontrak yang berter­askan kepada konsep kebajikan. Ini kerana faedah / manfaat daripada transaksi yang berlaku hanya diperolehi oleh satu pihak sahaja iaitu penghu­tang.

al-Qard

Prinsip Al-Qard al-Hasan al-qard al-has­an(­maksud) Islam hanya memben­arkan transaksi pemberian hutang­(tiada riba)
Al-qard al-has­an(­umum) bermaksud pinjaman yang baik.(­man­ife­stasi dalam melakukan kebaikan)
Dalil pensya­riatan hukum pelaks­anaan al-qard al-hasan Surah al-Baq­arah, ayat 245
Konsep kebaikan Peminjam yang boleh memberikan saguhati berbentuk wang kepada pemiutang sewaktu melunaskan hutangnya sebagai tanda pengha­rgaan

Prinsip ketika berhutang

Pandangan mazhab Hanbali "­sedekah adalah lebih baik daripada hutang dan tidak berdosa seseorang yang meminta tetapi tidak berhut­ang­"
(i) Setiap hutang hendaklah ditulis oleh penghutang dan pemberi hutang bagi mengel­akkan berlakunya penipuan.
(ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambah­an(­riba'). Sebarang kos perkhi­dmatan yang dikenakan ke atas orang yang berhutang hendaklah berdas­arkan kepada kos sebenar pengurusan dan perkhi­dmatan yang disediakan
(iii) Perwar­isa­n(K­epe­ntingan menyel­esaikan hutang) segala hutang piutang si mati hendaklah dibereskan terlebih dahulu sebelum harta dibaha­gikan
(iv) Hutang hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan sebaga­imana yang dijanj­ikan.
 

Riba

Larangan riba surah al-Baqarah ayat 275
Rasulullah melakn­at(­ter­jem­ahan: "­Ras­ulullah SAW mengutuk penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda: Mereka semuanya adalah sama dalam melakukan dosa.")
Menurut al-Sar­akhsi faedah atau perolehan yang disyar­atkan pada hutang adalah dikira hutang yang mengha­silkan faedah dan ianya adalah tidak halal. Manakala Ibn Qudamah berpen­dapat bahawa setiap hutang yang disyar­atkan tambahan adalah haram tanpa persel­isihan pendapat di kalangan ulama.

al-Qar­d(r­ukun)

1. Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman)
Bukan seorang yang gila / kanak-­kanak / mahjur­(di­sekat dari mengur­uskan harta, tidak pandai mengur­uskan hal ehwal harta) dan tiada unsur paksaan
2. Penghu­tan­g/p­eminjam
Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang gila / kanak-­kanak serta tiada unsur paksaan dan berkem­ampuan untuk membayar balik pinjaman.
3. Barang yang dipinjam
(a) Fuqaha' mazhab Hanafi : sah berhutang barang­-barang mithliy (yang mempunyai unit yang serupa di pasar) iaitu yang boleh disukat, ditimbang dan dibilang dan mempunyai saiz yang hampir serupa seperti wang, telur, buah kelapa dan sebaga­inya.
(b) Fuqaha' mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali : harus diberi hutang bagi barang­-barang yang boleh disukat atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan termasuk barang­-barang qimiy seperti batu permata. Walaub­aga­ima­napun, pandangan yang asah/ rajih mengatakan barang­-barang yang jarang atau sukar atau tidak boleh dipula­ngkan seperti batu permata adalah tidak sah dijadikan hutang
4. Sighah
Lafaz ijab dan qabul

Gejala ceti haram

Ceti haram atau ah long(k­egi­atan) berten­tangan dengan ajaran Islam kerana mengan­dungi unsur riba dengan mengenakan bayaran bunga atau faedah
Ah long atau ceti haram(­akt­iviti) keganasan serta melakukan kekerasan
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.