Show Menu
Cheatography

( neverendingbooklover´s version )

spoloč­enský & historický kontext

koniec 18. - 1. pol. 19. storočia

spoloč­enská a historická situácia

18. - 19. storočie - politické a spoloč­enské smery v Európe sa menili
neúspešné roformácie = vlna revolúcií, kt. začala Francú­zskou revolúciou (1789) idea ,,slob­oda­,ro­vno­sť,­bra­tst­vo" sa rozšírila po celej Európe
revolúcie pokrač­ovali v rôznych podobách do roku 1848, kedy vyvrch­olili
Rozprava o pôvode a základoch nerovnosti medzi ľudmi, Spoloč­enská zmluva - Jean Jaques Rousseau, dielo inšpir­ovalo ľudí aby žili podľa pravidiel prírody a pririd­zen­osti, nebránili sa citom a odmietli spoloč­enskú nerovnosť, mali úctu k slobode jednot­livca, práca a aktivita = jedna najvyšších hodnôt v živote človeka
vplyv napole­onsých vojen - zosilnelo národné hnutie za oslobo­denie sa spod cudzej nadvlády (Gréci, Srbi, Poliaci) a zrovno­prá­vnenie národov ( Česi, Slovác­i...)
formovanie novodobých národov v učeneckej a kultúrnej oblasti ( jazyk, histór­ia,­lit­era­túra), následne v sociálnej a štátno­právnej (občianske slobody, vznik parlam­entov, riadenie štátu..)
rástlo sebave­domie jedinca - schopnosť vykonať veľký čin pozorujeme revolú­ciách a literárnom umení romantizmu ( indivi­dua­lizmus hrdinu)
hospod­árska a spoloč­enská modern­izácia - v prvej polovici 19. storočia v podobe priemy­selnej revolúcie, invdiv­idu­alizmus a viera v schopnosti jedinca sa prejivili napr. vo vzniku podnik­ate­ľskej vrstvy
 

literárny kontext

prerom­ant­izmus - prechod medzi klasic­izmom a romant­izmom (nazýva sa i sentim­ent­alizmus)
vyznačuje sa rozpadom prísnych noriem klasic­ist­ickej lit. a ohlaso­vaním prvých výrazných znakov nového lit. smeru romantizmu
popieral všetko, na čom sa klasic­izmus zakladal - upredn­ost­ňovanie rozumu pred duchom a citom, filozofiu racion­ali­zmu...
autori sa priklonili k idealizmu a odsudz­ovali poslušnosť voči autoritám, viacerí rôznymi formami podporili boj proti despot­ickým režimom
začal sa prejavovať odmietavý vzťah k feudálnemu (stavo­vskému) spoloč­enskému poriadku, s narast­ajúcou túžbou po osobnej slobode a aktivite (,,Nebo kdo chce žíti, nechť se kývá!" Ján Kollár)
začína sa oceňovať jedine­čnosť a pôvodnosť literárnej tvorby jednot­livca
 

znaky prerom­antizmu

sentim­ent­alizmus - citový náboj diel, časté autobi­ogr­afické spraco­vanie reálneho citu (objavuje sa intímny citový zážitok)
inšpirácia ľudovou kultúrou - napr. ľudovou piesňou alebo baladou, v záujme zrozum­ite­ľnosti a v snahe priblížiť sa čitateľovi
upredn­ost­nenie citu pred rozumom
obdiv k antickej kultúre (intel­ekt­uáli)
občan a rodina ako základ spoloč­nosti
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     William Shakespeare Cheat Sheet
     Language and literature Cheat Sheet