Show Menu
Cheatography

Perancangan Harta dalam Islam Cheat Sheet (DRAFT) by

Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta dalam Islam : Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Definisi Harta

Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu atau kumpulan manusia seperti barangan berharga, barang pernia­gaan, aset tetap, wang atau haiwan.

Definisi Peranc­angan Harta

Proses pengurusan harta semasa seseorang masih hidup bagi tujuan kepent­ingan dan kemudahan pemilik harta.

Konsep Peranc­angan Harta

Pers­pektif Konven­sio­nal
Pers­pektif Islam
Kapoor (2003) : suatu peranc­angan untuk menentukan dan mentadbir pengurusan terhadap harta pusaka yang dimiliki oleh seseorang sepanjang kehidu­pannya dan peranc­angan selepas kemati­annya.
Sadali (2006) : satu aktiviti merancang oleh seseorang individu untuk memind­ah-­mil­ikkan harta yang dimiliki kepada orang lain berdas­arkan kepada hukum syarak.
 

Peranc­angan Harta dari Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid Syariah : salah satu elemen penting dan wajib dalam membuat sesuatu peranc­angan termasuk dalam konteks peranc­angan harta.
Objektif Maqasid : untuk menjaga kepent­ingan dan keperluan manusia di dunia dan akhirat.
Penjagaan terhadap lima aspek utama (al-Da­rur­iyyah, al-kha­msah) iaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga nyawa/jiwa (hifz al nafs), menjaga akal (hifz al-a'ql), menjaga keturunan (hifz al-nasab) dan menjaga harta (hifz al-mal)

Kedudukan dan Dalil Peranc­angan Harta dalam Islam

Di dalam Surah Al-Hasyr, ayat 18 terdapat mesej tentang kepent­ingan peranc­angan untuk mencapai kejayaan.
Pengajaran daripada Kisah Nabi Yusuf A.S, beliau telah dipert­ang­gun­gja­wabkan untuk merancang ekonomi Mesir dengan menyimpan pendapatan yang diperolehi bagi menghadapi zaman kegawatan pada tujuh tahun kemudi­annya. Rancangan tersebut berjaya menyel­amatkan rakyat negara Mesir daripada menghadapi musim kemarau dan kebuluran yang dahsyat. (Muhammad Abdul Rauf , 1994)
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : "Gu­nak­anlah lima perkara sebelum lima perkara; masa muda sebelum masa tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati"
 

Nilai-­nilai Islam dalam Peranc­angan Harta

Akaunt­abiliti
tanggu­ngjawab individu terhadap yang telah diaman­ahkan kepadanya dan perlu dilaks­ana­kannya.
Adil
meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberi hak kepada mereka yang berhak tanpa menindas dan menzalimi hak orang lain.
Kebija­ksanaan
yang dimiliki boleh diinte­rpr­eta­sikan dalam pengurusan harta dari dua sudut.

Kepent­ingan dan Keperluan Peranc­angan Harta

1. Memastikan harta sentiasa beredar dan bergerak cergas dalam pelbagai sektor.
2. Menjamin peredaran harta secara meluas berpan­dukan hukum syarak agar ianya dapat dinikmati oleh masyarakat dan negara.
3. Harta yang diperolehi dengan cara yang halal hendaklah dibelanja dan dikemb­angkan dengan cara yang halal dan dibenarkan syarak.
4. Harta yang diperolehi juga untuk kebajikan masyarakat umum.
5. Pembekuan harta menahan harta yang dimiliki daripada dibela­njakan sama ada untuk diri sendiri mahupun ke jalan Allah.