Show Menu
Cheatography

NajibahNajwaRahmat Cheat Sheet (DRAFT) by

KONSEP PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Pendah­uluan

Statistik mengga­mbarkan bahawa berhutang telah sebati dan telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup masyar­akat. Masyarakat membuat pinjaman adalah untuk memenuhi keperluan asas dalam kehidupan.
 

Pandangan Islam Mengenai Amalan Berhutang

Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang terutama bagi tujuan untuk melebihi keperluan asas.

Konsep Pinjaman Dalam Islam

Al-A'r­iyyah
Al-Qard
- Pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan bagi tujuan manfaat barang atau harta secara percuma.
- Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.
- Melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan seperti kereta, telefon bimbit, baju dan buku.
- Barang yang dipinjam perlu dikemb­ali­kan­dalam bentuk gantian dan bukan merupakan barang yang asal.
- Barang yang dipinjam perlu dikemb­alikan dalam keadaan asal.

Definisi Al-Qard

Bahasa : Al-Qat'u ( potong )
Istilah : Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.

Larangan Riba

Dalil Larangan Riba :

Larangan Riba

Dalil Larangan Riba :
"­Ora­ng-­orang yang memakan harta (menga­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuy­ung­-hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka megatakan: "­Bahawa sesung­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengha­raman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terser­ahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamn­ya."­
(Surah Al-Baq­arah; Ayat 275)
Hadith Rasulullah SAW Tentang Riba :
"قال رسول الله صلى اللله عليه وسلم - "كل قرض جر منفعة, فهو ربا
Terjemahan :
Rasulullah SAW telah bersabda bahawa setiap pinjaman (hutang) yang ada manfaat, ianya adalah riba."