Show Menu
Cheatography

Exchange Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Forkor­telser

AD
Active Directory
DNS
Domain Name System
OU
Organi­zat­ional Unit
EAC
Exchange Admin Center
DC
Domain Controller
KP
Komman­dop­rompt (som admin)
OWA
Outlook Web Access
IMAP
Internet Message Access Protocol
POP3
Post Office Protocol version 3
Cmdlet
Navn på Powershell kommandoer
EMS
Exchange Management Shell
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

Instal­lation

Instal­leret 2016 server i fysisk miljø
Instal­leret Hyper-V og en virtuel Windows server 2016 som DC, med DNS og AD + en 2016 server som APP-server
Oprettet domænet zbc7.l­ocal, OU'er og et antal brugere + Exchin­stall bruger som medlem af admin-­gru­pperne: Domain­-Admins (primær), Enterp­ris­e-A­dmins, Schema Admins
Instal­leret Windows 10 klient og koblet denne, samt vores APP-server på domænet
Konfig­ureret sites i Sites and Services + IP-kon­fig­uration på DC
Klargjort AD i KP med: Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargjort domænet i KP med: Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[zb­c7.l­ocal] /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms

Exchange instal­lation

-Skemaet er opdateret til at unders­tøtte Exchange og der er oprettet Exchange rettig­heder på domænet - og nu kan selve Exchange rollerne instal­leres på Exchange serveren.
Instal­­leret prereq­­ui­sites i Powershell med: Instal­­l-­W­i­nd­­ows­­Fe­ature NET-Fr­­am­e­w­or­­k-4­­5-­F­e­at­­ures, RPC-ov­­er­-­H­TT­­P-p­­roxy, RSAT-C­­lu­s­t­ering, RSAT-C­­lu­s­t­er­­ing­­-C­m­d­In­­ter­­face, RSAT-C­­lu­s­t­er­­ing­­-Mgmt, RSAT-C­­lu­s­t­er­­ing­­-P­o­w­er­­Shell, Web-Mg­­mt­-­C­on­­sole, WAS-Pr­­oc­e­s­s-­­Model, Web-As­­p-­N­et45, Web-Ba­­si­c­-­Auth, Web-Cl­­ie­n­t­-Auth, Web-Di­­ge­s­t­-Auth, Web-Di­­r-­B­r­ow­­sing, Web-Dy­­n-­C­o­mp­­res­­sion, Web-Ht­­tp­-­E­rrors, Web-Ht­­tp­-­L­og­­ging, Web-Ht­­tp­-­R­ed­­irect, Web-Ht­­tp­-­T­ra­­cing, Web-IS­­AP­I­-Ext, Web-IS­­AP­I­-­Fi­­lter, Web-Lg­­cy­-­M­gm­­t-C­­on­sole, Web-Me­­ta­base, Web-Mg­­mt­-­C­on­­sole, Web-Mg­­mt­-­S­er­­vice, Web-Ne­­t-­E­xt45, Web-Re­­qu­e­s­t-­­Mon­­itor, Web-Se­­rver, Web-St­­at­-­C­om­­pre­­ssion, Web-St­­at­i­c­-C­­ontent, Web-Wi­­nd­o­w­s-­­Auth, Web-WMI, Window­­s-­I­d­en­­tit­­y-­F­o­un­­dation, RSAT-ADDS
Opdateret Exchange instal­­la­t­ionen med Unified Commun­­ic­a­tions
Vi har instal­­leret Exchange på Exchan­­ge­-­s­er­­veren fra vores ExchIn­­stall bruger og kontro­­lleret at vi kunne sende en mail.
 

Oprettelse og montering af nye mailbo­xda­tabaser

Oprettet en ny database med komman­doen: New-Ma­ilb­oxD­atabase –Name ”Rings­ted­-DB2” –EdbFi­lePath ”C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb” –Server Exchan­geSRV
Mounted databasen med komman­doen: ”Mount­-Da­tabase –identity Ringst­ed-DB2
Oprettet en ny database til Public Folders ”Publi­c-DB”
Konfig­ureret begræn­sninger for databa­serne

Admini­str­ative Exchange Roller

Oprettet universal security grupper og gjort dem til medlem af prædef­inerede exchange roller.
Oprettet brugere og tilføjet til deres respektive afdeling og gjort dem til medlem af deres respektive grupper.
Oprettet MX-Record og tilføjet new mail exchanger på forward zonen for domænet med prioritet 20.
Oprettet ny DNS MX-record via Powershell med komman­doen: Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX –Compu­tername ZBC7-ADDS –Prefe­rence 20 –Name ”.” –MailE­xchange ”excha­ngeSRV” –ZoneName ”zbc7.l­ocal”
Kontro­lleret med komman­doen: “nsloo­kup”, herefter “set type=MX” og “zbc7.l­ocal” – output: 2 styks MX-records med henhol­dsvis 10 og 20 i mail exchanger.

Konfig­uration af eksterne mails

IMAP og POP3 services er sat til at starte automatisk på Exchange Serveren
Aktiveret Outlook Anywhere
Mappet eksterne adresser til OWA
Benyttet cmdlet: Set-Ma­piV­irt­ual­Dir­ectory –Identity ”Excha­nge­SRV­\mapi (Default Web Site)” –Inter­nalUrl https:­//e­xch­ang­esr­v.z­bc7.lo­cal­/mapi -Exter­nalURL https:­//e­xch­ang­esr­v.z­bc7.lo­cal­/mapi -IISAu­the­nti­cat­ion­methods Negotiate
Benyttet cmdlet: “Set-C­lie­ntA­cce­ssS­ervice –identity Exchan­geSRV –AutoD­isc­ove­rSe­rvi­ceI­nte­rnalUri https:­//a­uto­dis­cov­er.e­xc­han­ges­rv.z­bc­7.l­oca­l/a­uto­dis­cov­er/­aut­odi­sco­ver.xml”
Kontro­lleret opsætning
 

Konfig­uration af HUB rollen

Tilføjet et nyt domæne der hedder red.zb­c7.l­ocal under accept­erede domæner og oprettet en ny e-mail­adr­ess­epo­litik til denne. Adress­epo­litiken vedrører kun brugere i RED-OU’et og har gjort deres red-mail til primær.
Kan oprette extern­alp­ost­mas­ter­address i exchange management shell med ”set-t­ran­spo­rtc­onfig –exter­nal­pos­tma­ste­rad­dress” komman­doen.

Konfig­uration af mail-box

Oprettet 3 nye mapper i roden af C med cmdlet: ”Invok­e-C­ommand –Compu­tername Exchan­geSRV {New-Item C:\MBX1 C:\MBX2 C:\MBX3 –ItemTypw Direct­ory}” - for at flytte vores nuværende mail-d­atabase over i
For at flytte databasen har vi brugt cmdlet: ”Move-­Dat­aba­sePath –Identity ”Mailbox Database 150440­8574” –EdbFi­lePath ”C:\MB­X1­\Mailbox 150440­857­4.edb” –LogFo­lde­rPath C:\MBX­1\Logs”

Konfig­uration af mailbo­x-b­rugere

Aktiveret en bruger via EAC
Aktiveret en bruger med EMS komman­doen: Enable­-Ma­ilbox –Identity <mi­kkels login> -Database Ringst­ed-DB2
Defineret sende- og modtag­e-s­tør­relser af mails
Opsat ekstra SMPT adresse på brugere, så de kan modtage mails fra flere postkasser
Konfig­uration af bruger­ret­tig­heder, så en mailbo­xbruger kan sende mails på vegne af andre

Public Folders

Oprettet en postkasse til public folder i EAC under ”Public Folder Mailbox” og defineret navn, samt organi­sat­ion­senhed og postka­sse­dat­abase.
Oprettet en public folder med samme navn som postkassen under ”public folders” og aktiveret den
I OWA’en kan man højrek­likke på mailbo­xbr­ugerens indbakke og tilføje public folder (kun de brugere der har rettig­heder)