Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Backup plan

Plan­læg­ning - Ved planlæ­­gning overvej backup størrelse, Båndbredde ved cloud backup, tidsplan, lokation for backup, medie levetid, hvilke filer,samt pris.
 
Vælg det rette software til behovet
 
Udenævn ansvarlige for backup
 
Afprøvning af gendan­nelse

FAT, FAT32 og NTFS

Ovens­t­ående viser de største forskelle i mellem filsys­­te­mer.

Opga­v­es­­tyr­ing

Man kan admini­strerer opgaver via.
♦ GUI (Wbadmin)
♦ AT_Kom­mandoer (Power­shell)
♦ Scheduled opgaver (Task Scheduler)

System State Recovery

System State Recovery
Backup af de vigtigste system­filer, på Windows vista og op
DSRM
Safeboot indsti­lling der bruges til genska­bning i AD'et
Wbadmin
Bruges til at backup og restore operat­ivs­yst­eme­t/i­nds­til­lin­ger­/filer
ntdsutil
Kan bruges til genskabe AD igennem author­­it­ative restore.
adsied­it.msc
Et grafisk værktøj til at oprett­e/æ­ndr­e/s­lettet objekter i ens AD
KeyVer­sio­nNumber
En unik 32 bit kode Domain Contro­llers har.
Tombstone Lifetime
Det tidsrum et AD objekt kan genskabes efter at have været slettet

Startup

BCD - En database der indholder boot config­ura­tion. Den erstatter boot.ini fra Windows Vista/­Server 2008 og bagud.
msconfig - Et værktøj med GUI til at admini­strere boot indsti­llinger
bcdedit - En kommando i cmd til at config­urere BCD databasen.
EasyBCD - Et program lavet at NeoSmart Techno­logies til at admini­strere BCD databasen med en GUI
chkdsk - En cmd kommando til at checke og vise status på en disk.
Bootsect - Et program til at opdatere master boot sector så den kan flyttes til en anden partition.
Bootrec - Et program til at troubl­eshoote boot sector og andre boot relaterede problemer.
 

Disk Quota

File Server Resource Manager - Er en manager indbygget i Server Manager. Kan blandt andet bruges til at styre filesh­ares.
Soft Quota - Med dette kan man give en bruger besked om at de har brugt en given grænse af deres tilgæn­gelige plads på deres drev.
Hard Quota - Med dette kan man forhindre en bruger i at lægge mere data på et share når deres datafo­rbrug overstiger en sat grænse.

Vssadmin

♦ Komman­dob­aseret VSS værktøj
♦ Kan mere end den grafiske bruger­flade
♦ Kommer med Windows Vista og op
♦ Kan oprett­e/s­let­te/­mod­ifiere shadow copies
Lav en ny volume shadow copy:
vssadmin create shadow
Slet shadow copy:
vssadmin delete shadow
Slet volume shadow copier:
vssadmin add shadow­­st­orage
Slet volume shadow drev associ­ati­oner:
vssadmin delete shadow­­st­orage
Vis regist­rerede volume shadow copy udbyde­re:
vssadmin list providers
Vis eksist­erende volume shadow copier:
vssadmin list shadow­­st­orage
Vis volumes der kan have shadow copies:
vssadmin list volumes
Vis alle de oprettede volume shadow copies på system­et:
vssadmin resize shadow­­st­orage

Diske

MBR
(Master Boot Record) Kan have maks 4 partioner, og unders­tøtter diske op til 2TB
GPT
(GUID Partition Table) Kan have uendeligt partit­ioner (max 128 i Windows)
Basic
Er diske hvor der ligger primære, extendede volumes, og logiske drev.
Dynamic
Er diske som kan indeholde simple­/sp­ann­ed/­mir­ror­ed/­striped og RAID-5 volumes
Primær
Den primære partition på en disk
Volume
Enhed til data opbevaring
Simple
Indhold som ligger på en disk.
Spanned
Indhold der er spred ud over 2+ harddiske.
Striped
To diske hvor begge indholder 50%, og vises som en harddisk.
Mirror
To diske hvor indholdet er spejlet over på hindanden.
 

Raid

RAID0
Striped volume. Redundans: Hvis der sker fejl på den ene disk, går det ud over hele systemet. Perfor­mance: Søgetid bestemmes af de diske som er instal­lere. Overfø­rse­lsh­ast­ighed stiger i forhold til antal diske som er instal­lere.
RAID1
Mirror volume. Redundans: Jo flere diske jo bedre. Dette betyder to diske giver dobbelt så høj redundans. Perfor­mance: søgetiden forøges tilsva­rende antal diske. Overfø­rse­lsh­ast­ighed forøges i forhold til antal diske men kun i forhold til at læsninger. Skrivning er af hastig­heden på de indivi­duelle diske.
RAID5
Striped med distri­bueret parity block. Redundans: Forbedring svarende til 1 divideret med antallet af diske. Perfor­mance: Søgetid er den samme som den langsomste som de tilsva­rende diske. Skrivning kan være markant langso­mmere, fordi der ved skrivn­inger er mindre end en hel RAID blok først skal læses databl­okken og en parite­tsblok.
RAID10
Linux' RAID driver har et RAID10 modul, der minder om RAID 1+0, men som kan køre med blot 2 diske, kan bruge et ulige antal diske, kan fordele data på forske­llige måder og har en lidt anden ydelse­spr­ofil, bl.a. læseha­stighed som RAID0.
Raid er ikke backup, men redund­ancy.

VSS (Volume Shadow Copy Service)

♦ Kan gendanne tidligere versioner af filer
♦ Bruger snapshots
♦ Gemmer lokalt
♦ Kan kopiere apps live
♦ Kan max have 64 shadow copies

VSS Arkitektur

Shadowcopy timeplan

♦ Bruges til at køre backup på et specifikt tidspunkt
♦ Kan sættes til specifikke datoer
♦ Kan sættes som gentagene events

Diskvæ­rktøjer

Disk Management
En grafisk version af Diskpart, kan ikke alt det samme.
Diskpart
Et cmd værktøj til at oprette, slette og ændre volumes.