Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat (KSD 2643) Cheat Sheet (DRAFT) by

MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Maksud Wakaf

Terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan daripada harta tersebut dengan mengek­alkan zatserta hilang pengawasan terhadap harta itu kerana tindakan yang diharuskan

Maksud Musaqah

Bahasa : saling menyiram
Syara' : satu kontrak penyerahan tanama­n/pohon kepada orang yang menjaga & memelihara tanaman dengan agihan hasil/­mer­upakan satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman

Hukum Musaqah

Harus

Hadis

“Ibnu Umar r.a telah mencer­itakan, bahawa Rasulullah s.a.w pernah memben­arkan penduduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­ian­nya."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Rukun Musaqah

1. Kedua pihak yang berkontrak
2. Punca kerja/­objek Musaqah
3. Buah
4. Kerja
5. Ijab & Qabul
 

Kaedah Musaqah

1. Pihak berwajib perlu memilih golongan miskin yang berses­uaian iaitu sihat tubuh badan dan sempurna fizikal
2. Sebuah keluarga sebanyak lima ekar ke sepuluh ekar kebun
3. Hasil jualan tersebut boleh dibaha­gikan oleh pihak berwajib dengan pengusaha berdas­arkan kepada nisbah perjanjian yang dipers­etujui

Pembah­agian Hasil (pengusaha & pihak berkuasa)

1. 50-50 peratus
2. 60-40 peratus
3.70-30 peratus

Operasi Cadangan Kontrak Musaqah

1. Pengum­pulan modal dibuat daripada orang ramaI
2. Pihak majlis agama Islam negeri ataupun pihak berkuasa akan membuat pemilihan
3. Pihak majlis agama Islam negeri ataupun pihak berkuasa tempatan akan menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan
4. Pengusaha akan mengur­uskan ladang tersebut dari sudut penjagaan
5. Apabila buah tersebut sudah masak dan boleh dijual, maka hasil jualan tersebut perlu diagihkan di antara pengusaha dan pihak berkuasa
 

Rajah Operasi Cadangan Kontrak Musaqah

Hikmah Musaqah

1. Menjana pendapatan golongan miskin
2. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan miskin
3. Menjana pendapatan yang lebih tinggi dan membasmi kemiskinan
4. Mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia
5. Menjana ekonomi umat Islam dan pemban­gunan sosial ummah yang lebih baik