Show Menu
Cheatography

Kapittel 1 - Notasjoner, begreper og tall Cheat Sheet by

Kjemiteknikk KJTS2100 - OsloMet høst 2022

Enheter

Lengde
m
Temperatur
K
Volum
m3
Kraft
N
Molvekt
kg/mol
Trykk
Pa = N/m2 = kg/m s2
Energi
J = Nm = kg m2/s2
 
1 cal = 4,184 J
Gassko­nstant
R = 8,314 J/mol K = 8,314 Nm/mol K

Omregning

Trykk
p (bar) = p (Pa) * 10-5
 
= p(atm) * 1,01325
Gassvolum (1 atm)
V
m
= RT/P
Varmek­apa­sitet (gass)
C
p,m
= R + C
v,m
Effekt
J/s = W
 
1 KWh = 3600 J = 3,6 MJ

Fysikalske data

Luft
Molar masse (M
m
)
29 g/mol
 
Tetthet (1 atm, 298 K)
1,19 kg/m3
 
Varmek­apa­sitet (C
p
,
m
)
29 J/mol K
Vann
Tetthet (l)
1000 kg/m3
 
Tetthet (g)
0,74 kg/m3
 
Varmek­apa­sitet (l) (C
p
,
m
)
75,3 J/mol K
 
Varmek­apa­sitet (g) (C
p
,
m
)
33,6 J/mol K
 

Enhets­ope­ras­joner

Destil­lasjon
skille to stoffer med ulike kokepunkt
Absorpsjon
absorbere oksygen i luft i fermen­ter­ing­spr­ose­sser, eller absorpsjon av av hydrogen ved hydrog­enering av olje
Ekstra­ksjon
Utveksling av kompon­enter mellom to væskes­trømmer
Bråkjøler
varm strøm i direkte kontakt med kald strøm for rask avkjøling
Reaktor
kjemisk reaksjon skjer her
Separator
en strøm separeres i flere utstrømmer med ulik sammen­setning
Splitter
en strøm separeres i flere utstrømmer med lik sammen­setning
Stripp­eko­lonne
kolonne med to fødest­rømmer og to produk­tst­rømmer
Kompressor
øker trykket til en gasstrøm
Turbin
senker trykk til en gasstrøm

Prosesser

Satsvis
tilset­tin­g/t­apping av føde ikke kontin­uerlig
Kontin­uerlig
tilset­tin­g/t­apping av føde kontin­uerlig
Stasjonær
kontin­uerlig prosess, uavhengig av tid
Ikke stasjonær
prosess der variablene varierer med tiden
Reversibel
prosess i likevekt

Satsvis vs. kontin­uerlig

 
Kontin­uerlig
Satsvis
Kostnad apparat
Høy
Lav
Produk­sjo­nsm­engde
Høy
Lav
Nedetid
Sjeldent
Ofte
Automa­tis­ering
Høy
Lav
Energi­forbruk
Lavere (resir­kul­asjon)
Høyere
Størrelse anlegg
Stort
Lite
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Redoksreaksjoner Cheat Sheet