Show Menu
Cheatography

Exchange Cheat Sheet by [deleted]

Exchange instal­lation

Forebered instal­lat­ionen
Sørg for at Exchange serveren er meldt til det rigtige domæne, og at der er adgang til admini­str­ative rettig­heder på Active Directory serveren. Sørg for at Exchange serveren har de rigtige foruds­ætn­inger for instal­lation, se
 https:­//t­ech­net.mi­cro­sof­t.c­om/­en-­us/­lib­rar­y/b­b69­135­4(v­=ex­chg.16­0).aspx 
Forbered AD og Domæne
Kør følgende kommando fra Exchan­ge-­ins­tal­lat­ion­sma­ppen, på AD serveren, med admini­str­ative rettig­heder:
Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Kør derefter følgende kommando:
Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tio­nsnavn] /IAcce­ptE­xchange
Installer Exchange
Følg instal­lat­ion­s-w­iza­rden, eller installer silently med komman­dop­rom­pten.
Kontroller instal­lat­ionen
Kontroller at Exchange servicen er instal­leret, ved at tilgå /eac og /owa på Exchange serverens webadr­esse.

Konfig­uration af Exchange

Tildel Exchange rettig­heder
Exchange rettig­heder tildeles i Exchange Admin Center, under permis­sions. For at simpli­ficere opsætn­ingen, tildel da rettig­heder blandt grupper istedet for brugere.
Konfigurer DNS
På domænets DNS server, tilføj Exchange serveren som MX record under domænets forward lookup zone. Hvis Exchan­ges­erv­erens hostede sider skal kunne tilgås fra andre hosts i domænet, opret da en PTR for Exchan­ges­erveren i domænets reverse lookup zone.
Mailbox Databaser
For at se Databaser på exchange serveren, kør da følgende kommando i en EMS prompte:
Get - Mailbo­xDa­tabase
. Du vil sandsy­nligvis ligge dem et andet sted end hvor de ligger pr. default. Databa­serne flyttes ved følgende kommando, i en EMS prompte:
Move -Datab­asePath -Identity "­Mailbox Database [Datab­ase­nr]­" -EdbFi­lePath '[Data­bas­est­i]­\Mailbox Database [Datab­ase­num­mer­].edb' -LogFo­lde­rPath [Datab­ase­sti­]\Logs
. Nye databser kan oprettes med
New-Ma­ilb­oxD­atabase
og monteres med
Mount-­Dat­abase
.

Brugere og postkasser

Opret nye postkasser
Nye postkasser kan oprettes i EAC, under recipi­ents, eller gennem en EMS prompte med kommandoen
New-Ma­ilbox
.
Opret postkasser til eksist­erende AD brugere.
Skal man oprette postkasser til en eller flere eksist­erende AD brugere, kan man benytte kommandoen
Enable­-Ma­ilbox
. Denne kommando kan bruges enten på en enkel bruger, eller på en hel OU ad gangen, hvilket simpli­ficerer oprettelse af postkasser en del.

Fejlfi­nding

DNS
Tjek at de rigtige DNS records er sat op
Genstart tjenester
Hvis en tjeneste ikke virker som forventet efter konfig­ura­tion, genstart da tjeneste og se om det har hjulpet.
Accepted Domains
Hvis du har problemer med at modtage emails, undersøg da om dit domæne er oprettet under accepted domains.

Protok­oller

SMTP
benytter port 25
IMAP
benytter port 143
POP3
benytter port 110
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Exchange 2016 Cheat Sheet