Show Menu
Cheatography

Exchange Cheat Sheet by [deleted]

Exchange instal­lation

Forebered instal­lat­ionen
Sørg for at Exchange serveren er meldt til det rigtige domæne, og at der er adgang til admini­str­ative rettig­heder på Active Directory serveren. Sørg for at Exchange serveren har de rigtige foruds­ætn­inger for instal­lation, se https:­//t­ech­net.mi­cro­sof­t.c­om/­en-­us/­lib­rar­y/b­b69­135­4(v­=ex­chg.16­0).aspx
Forbered AD og Domæne
Kør følgende kommando fra Exchan­ge-­ins­tal­lat­ion­sma­ppen, på AD serveren, med admini­str­ative rettig­heder: Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seT­erms Kør derefter følgende kommando: Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tio­nsnavn] /IAcce­ptE­xch­ange
Installer Exchange
Følg instal­lat­ion­s-w­iza­rden, eller installer silently med komman­dop­rom­pten.
Kontroller instal­lat­ionen
Kontroller at Exchange servicen er instal­leret, ved at tilgå /eac og /owa på Exchange serverens webadr­esse.

Konfig­uration af Exchange

Tildel Exchange rettig­heder
Exchange rettig­heder tildeles i Exchange Admin Center, under permis­sions. For at simpli­ficere opsætn­ingen, tildel da rettig­heder blandt grupper istedet for brugere.
Konfigurer DNS
På domænets DNS server, tilføj Exchange serveren som MX record under domænets forward lookup zone. Hvis Exchan­ges­erv­erens hostede sider skal kunne tilgås fra andre hosts i domænet, opret da en PTR for Exchan­ges­erveren i domænets reverse lookup zone.
Mailbox Databaser
For at se Databaser på exchange serveren, kør da følgende kommando i en EMS prompte: Get - Mailbo­xDa­tab­ase. Du vil sandsy­nligvis ligge dem et andet sted end hvor de ligger pr. default. Databa­serne flyttes ved følgende kommando, i en EMS prompte: Move -Datab­asePath -Identity "­Mailbox Database [Datab­ase­nr]­" -EdbFi­lePath '[Data­bas­est­i]­\Mailbox Database [Datab­ase­num­mer­].edb' -LogFo­lde­rPath [Datab­ase­sti­]\L­ogs. Nye databser kan oprettes med New-M­ail­box­Dat­abase og monteres med Mount­-Da­tabase .

Brugere og postkasser

Opret nye postkasser
Nye postkasser kan oprettes i EAC, under recipi­ents, eller gennem en EMS prompte med kommandoen New-M­ail­box.
Opret postkasser til eksist­erende AD brugere.
Skal man oprette postkasser til en eller flere eksist­erende AD brugere, kan man benytte kommandoen Enabl­e-M­ail­box. Denne kommando kan bruges enten på en enkel bruger, eller på en hel OU ad gangen, hvilket simpli­ficerer oprettelse af postkasser en del.

Fejlfi­nding

DNS
Tjek at de rigtige DNS records er sat op
Genstart tjenester
Hvis en tjeneste ikke virker som forventet efter konfig­ura­tion, genstart da tjeneste og se om det har hjulpet.
Accepted Domains
Hvis du har problemer med at modtage emails, undersøg da om dit domæne er oprettet under accepted domains.

Protok­oller

SMTP
benytter port 25
IMAP
benytter port 143
POP3
benytter port 110

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Exchange 2016 Cheat Sheet