Show Menu
Cheatography

Linux Bash Cheat Sheet by

Úvod

Bourne Again SHell je nejroz­šíř­enější interpretr příkazů ve světě Linuxu, MacOS a je relativně nově dostupný i pro Windows. Zpracovává příkazy, které jsou zadávany v člověku porozu­mit­elném formátu. Jeho výhodou oproti GUI je efektivita a rozšíř­enost napříč systémy. Na většině linuxových distri­bucích je bash výchozím interp­retem.

Prostředí

joe@se­rve­r344:~$
první část joe značí aktuálně přihlá­šeného uživatele
joe@se­rve­r344:~$
část za zavináčem server344 značí název počítače
joe@se­rve­r344:~$
část za dvojtečkou ~ značí adresář, v kterém se přáve nacházíme (viz. pwd)
joe@se­rve­r344:~$
poslední část $ ukazuje zda-li jsme správce systému (root) nebo normální uživatel ($ - normální uživatel; # - správce systému)
V prosředí příkazové řádky se vždy nacházíme v nějakém adresáři. Výchozím adresářem po přihlášení je většinou náš domovský adresář (/home/joe/ nebo /root/)

Správa balíčků (Debian, Ubuntu)

apt-get install <ba­lic­ek>
Nainst­aluje balíček i s jeho závislotmi
apt-cache search <ba­lic­ek>
Vyhledá možné balíčky k instalaci
apt-get update
Aktual­izuje lokální info o repozi­tářích
apt-get upgrade
Nainst­aluje možné aktual­izace pro všechny nainst­alované balíčky
dpkg -l
Zobrazí nainst­alované balíčky
apt-get remove <ba­lic­ek>
Odinst­aluje balíček
apt-get purge <ba­lic­ek>
Odinst­aluje balíček včetně konfig­ura­čních souborů
apt-cache pkgnames
Zobrazí všechny možné balíčky k instalaci
dpkg -i <na­me>.deb
Nainst­aluje balíček ze souboru (bez závisl­ostí)
apt-get install <na­me>.deb
Nainst­aluje balíček ze souboru včetně závislostí

Navigace v adresářové struktuře

ls -a
Výpis skrytých souborů
ls -R
Rekurzivní výpis
ls - t
Pořadí podle času úpravy
ls -S
Pořadí podle velikosti souboru
ls -l
Výpis souborů v seznamu
ls -H
Výpis s člověku čitelnými velikostmi souborů (M, kb, b atd.)
ls -laHt
Kombinaci výše uvedených
pwd
Vypíše absolutní cestu k adresáři
mkdir <ad­­re­s­á­ř>
Vytvoří adresář
cd <ad­­re­s­á­ř>
Změna aktuálního adresáře
cd ~
cd do domovského adresáře
cd /
cd do kořenového adresáře
cd ..
cd do adresáře o jednu úroveň výše
cd -
cd do předch­ozího adresáře
man hier
Manuál k adresářové struktuře OS

Zkratky v prostřední Bash

CTRL-c
Ukončí aktuální příkaz
CTRL-a
Přesune kurzor na začátek řádku
CTRL-e
Přesune kurzor na konec řádku
CTRL-u
Vymaže obsah řádku před kurzorem
CTRL-k
Vymaže obsah řádku za kurzorem
CTRL-r
Vyhled­­ávání v historii příkazů
CTRL-z
Pozastaví aktuálně vykonávaný příkaz
CTRL-S­HITF-c
Zkopíruje zvýrazněný text
CTRL-S­HITF-p
Vloží text
CTRL-S­HITF-t
Vytvoří novou záložku
CTRL-S­HIT­F-tab
Přepne do násled­ující záložky
TAB
Automa­tické doplňování Důležité!!

Nápověda & Dokume­ntace

man <př­­ík­a­z>
Vypíše dokume­ntaci k příkazu
man -k <ta­g>
Vyhledá záznamy v dokume­ntaci podle tagu
man -k network
Vyhledá všechny záznamy týkající se sítě
whatis <pr­ogr­am>
Vypíše krátký popis programu
whereis <pr­ogr­am>
Vypíše absolutní cestu k programu

Operace se soubory

touch <so­­ub­o­r>
Vytvoří soubor
cat <so­­ub­o­r>
Vypíše obsah souboru
less <so­­ub­o­r>
Vypíše obsah souboru s rozšíř­enými možnostmi
file <so­­ub­o­r>
Vypíše typ souboru
cp <so­­ub­o­r> <cí­­l>
Zkopíruje soubor­
cp -r < ad­resář > <cí­­l>
Zkopíruje ad­resář
mv <so­­ub­o­r> <cí­­l>
Přesune soubor­­/a­d­resář
rm <so­­ub­o­r>
Smaže soubor
rm -r < ad­resář >
Smaže ad­resář
head <so­­ub­o­r>
Vypíše prvních 10 řádku ze souboru
tail <so­­ub­o­r>
Vypíše posledních 10 řádků ze souboru
tail -f <so­­ub­o­r>
Vypíše poslední řádky souboru a sleduje změny
wc <so­­ub­o­r>
Vypíše počet slov v souboru
wc -l <so­­ub­o­r>
Vypíše počet řádek v souboru
wc -c <so­­ub­o­r>
Vypíše počet bytů v souboru
paste <so­­ub­o­r> <so­­ub­o­r>
Spojí řádky dvou souborů
nano <so­ubo­r>
Editace souboru

Oprávnění souboru

chmod 755 <so­­ub­o­r>
Změní oprávnění souboru - číselná reprez­entace práv
chmod -R 600 <sl­­ož­k­a>
Změní oprávnění adresáře a všech podadr­esářů a souborů
chown <uz­­iv­a­t­el­­>[:­­sk­u­pina] <so­­ub­o­r>
Změní majitele souboru a případně i skupinu
chgrp <sk­­up­i­n­a> <so­­ub­o­r>
Změní skupinu souboru
chmod <so­­ub­o­r> u+rw,g­-rw­x,o-rwx
Změna práv souboru: vlastn­íkovi přidá čtení a zápis všem ostatním ve skupině i mimo ní odebere všechna práva

Správa procesů

ps
Příkaz pro zobrazení spuštěných procesů
ps -ef
Vypíše spuštěné procesy
ps -ef -u root
Vypíše spuštěné procesy uživatele root
ps -e -o pid,un­ame­,pc­pu,­pme­m,comm --sort­=comm
Vypíše jen určité informace a seřadí procesy podle jména příkazu
top
Vypisuje spuštěné procesy v reálném čase
kill <pi­­d>
Ukončí proces s id <pi­­d>
pkill <pr­­oc­e­s>
Ukončí proces s názvem <pr­­oc­e­s>
killall <pr­­oc­e­s>
Ukončí všechny procesy s názvem <pr­­oc­e­s>
lsof
Program pro výpis otevřených souborů, portů atd
lsof -i :8080
Vypíše všechny procesy, které používají port 8080

Správa uživatelů

cat /etc/p­asswd
Vypíše subor, ve kterém systém ukládá informace o uživat­elích
cat /etc/group
Vypíše subor, ve kterém systém ukládá informace o skupiných
useradd joe
Přidá uživatele joe
useradd joe -m
+ vytovří jeho domovský adresář
useradd joe -m –gajtaci
+ přidá uživatele do skupiny ajtaci
userdel joe
Smaže uživatele joe
userdel joe -r
+ smaže jeho domovský adresář
su joe
Přihlašení pod uživatele joe
passwd
Změní heslo aktuálního uživatele
passwd joe
Změní heslo uživatele joe

Vyhled­ávání v souborovém systému

find .
Vyhledá všechny soubory v aktuálním adresáři
find . -name *.docx
+ vyhledá pouze soubory končící na docx
grep <fr­áze> <so­ubo­r>
Vyhledá frázi v souboru
grep -r <fr­áze> <ad­res­ář>
Vyhledá frázi v souborech v adresáři

Stahování souborů

curl <ad­res­a> > <cí­l>
Stáhne a uloží soubor
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     bash Shortcuts Cheat Sheet
     Bash Script Colors Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by davidsykora