Show Menu
Cheatography

Backup - Gruppe 3 Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

MBR - Master Boot Record

Maks disk størrelse er 2 TB (terabyte) pr. disk.
Maks 4 partit­ioner.

GPT - GUID Partion Table

Op til 128 Partit­ioner - 124 kan bruges.
Maks 18 EB (exabytes) disks.
Supporter 64 bit Windows OS UEFI boot.
Nyere end MBR.

Partit­ioner

Basic: Maks 4 partit­ioner.
Dyna­mic: Der kan ikke instal­leres styres­ystem her.
Prim­ær: Den primære partition.
Exte­nded: Kan opdeles i flere logiske partit­ioner.
Simp­le: En volume placeret på disken.
Logi­sk: Volume lavet på extended partition.
Span­ned: Volume spredt på flere forske­llige diske.

FAT, FAT32 & NTFS

Billedet beskriver de forske­llige funkti­oner, som er tilgæn­gelig for hver type filsystem.

Startup

BCD
Boot Config­uration Data indsti­lin­gsfil, windows opstart.
BCDE­DIT
bcdedi­t.exe køres fra komman­dop­rom­pten.
EASY­BCD
Et program til redigering af bcd-filer
MSCO­NFIG
Et program, der ændrer hvilke drivere, programmer og tjenester.
CHKDSK
Tjekker filsys­temet og diske for fejl.
BOOT­SECT
Et pogram der ligger på Windows instal­lat­ion­sme­dier.
BOOT­REC
Et pogram der ligger på Windows instal­lat­ion­sme­dier.
AUTH­ORI­TATIVE RESTORE
Ved at udføre en author­itative restore, kan man genskabe en domain controller fra en backup.
DIRE­CTORY SERVICES RESTORE MODE
Windows Server domain contro­llere kan startes op i DSRM.
WBAD­MIN
Wbadmin er et program der bruges til at tage backup af, og genskabe, operat­ivs­yst­emer, indsti­llinger og filer.
NTDS­UTIL
Ntdsutil er et komman­dolinje program.
ADSI­EDI­T.MSC
Active Directory Service Interfaces Editor er et program du bruger i et AD.
KEY VERSION NUMBERS
Key version numbers er 32bit koder, der bruges til at skelne mellem RODC’er i et domæne.
TOMB­STONE LIFETIME
Active Directory objekt kan genskabes efter at have været slettet.
 

Backups

Filb­as­­eret: Archiv­­­e-bit skal være aktiv på filen.
Bloc­kb­­­as­­er­et: Backup af hele blokke hvor der er foretaget ændringer.
Full: Backup af alt - ligemeget hvad.
Incr­em­­­en­tal: Backup af alt siden sidste Full eller Increm­­­ental backup.
Diff­er­­­en­­ti­al: Backup som er blevet oprettet eller ændret siden sidste Full eller Increm­­­ental backup.

Shadow Copy - Genskaber filer og mapper

Med VSS kan man tage manuel eller automatisk backup af filer, også selvom de er i brug.
Der skal være minimum 1 times interval imellem shadow copy

Komm­an­­doer:
Vssadmin add shadow­­­s­t­o­rage
Tilføjer en volume shadow copy.
Vssadmin delete shadow­­st­orage
Sletter volume shadow copy lagerings forbin­­de­lser.
Vssadmin resize shadow­­st­­or­age
Tilpasser den maksimale størrelse for en shadow copy lagrings forbin­­de­lse.
Vssadmin create shadow
Laver en ny volume shadow copy.
Vssadmin delete shadows
Sletter volume shadow copies.
Vssadmin list provid­ers
Lister regist­­rerede volume shadow copy udbydere.
Vssadmin list shadow­­st­orage
Lister alle shadow copy lagrings forbin­­delser på systemet.
Vssadmin list Volumes
Lister volumes der er kvalif­­iceret for shadow copies.

Disk Quota

FSRM (File Server Ressource Manage­r): Man bruger FSRM til at admini­strere plads og filtyper, og til at planlægge policy ændringer.
Soft Quota: Sporer hvor meget plads der bruges, giver en advarsel når du har nået en valgt grænse. uden at afgrænse diskplads.
Hard Quota: Sporer hvor meget plads bruges, Users kan ikke overskride diskplads grænsen.
Dirq­uota: Værktøj til admini­­st­r­ation af diskqu­­otas.

Raid's

RAID 0: Er mindst 2 harddiske som bliver stripet - Jo flere diske, jo større chance for fejl. Dør 1 disk mistes alt data. Raid 0 = hurtigere læse- og skrive­has­tighed, men intet sikkerhed.
RAID 1: "­Spe­jli­ng" Mindst 2 diske. Data gemmes på Disk 1, og Disk 2 tager en kopi af samme data, så der altid er 2 ens diske. Skulle den ene disk fejle, har man stadig den anden med al data.
RAID 5: Mindst 3 harddiske - Består af paritets blokke som er spredt ud på alle harddiske, så skulle der opstå fejl på den ene harddisk, kan man få dataen fra de resterende harddiske.
RAID 6: Raid 6 er det samme som Raid 5, men har dobbelt så mange parite­tsb­lokke. Det er muligt at genskabe data hvis to diske går ned. Raid 6 kræver min. 4 diske.
RAID 10 / 1+0 : Mindst 4 harddiske. De kører Raid 1 + 0, altså 2 harddiske i Raid 1 som kører raid 0 til 2 andre harddiske i raid 1(stripe + mirror).
Raid 0+1: Omvendt af Raid 10/1+0. 2 diske på hver side i Raid 0, som er connected med Raid 1.
Opsæ­tning af RAID: Sker via disk manage­ment, højreklik og vælg den raid metode der skal køres.