Show Menu
Cheatography

CppUnit Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Szablon klasy testowej

plik hpp:
#include <cppunit/extensions/HelperMacros.h>

class FooTest: public CppUnit::TestFixture
{
    CPPUNIT_TEST_SUITE(FooTest);
    CPPUNIT_TEST(testMethod);
    CPPUNIT_TEST_SUITE_END();

public:
    FooTest();
    ~FooTest();

    void setUp();
    void tearDown();
private:
    void testMethod();
};


plik cpp:
CPPUNIT_TEST_SUITE_NAMED_REGISTRATION(FooTest, "nazwa_zestawu");
CPPUNIT_REGISTRY_ADD_TO_DEFAULT("nazwa_zestawu");

Makra testowe

CPPU­NIT­_AS­SER­T(­w­aru­nek­)
Weryfikuje czy warunek ma wartość true
CPPU­NIT­_AS­SER­T_M­ESS­AGE­(­ko­mun­ikat, warune­k)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia
CPPU­NIT­_FA­IL(­­kom­uni­kat­)
Wymusza niepow­odzenie testu i wyświetla komun­ikat
CPPU­NIT­_AS­SER­T_E­QUA­L(­o­cze­kiwana, faktyc­zna­)
Weryfikuje czy wartości oczek­iwana i fakty­czna są sobie równe
CPPU­NIT­_AS­SER­T_E­QUA­L_M­ESS­AGE­(­ko­mun­ika­t,o­cze­kiwana, faktyc­zna­)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia
CPPU­NIT­_AS­SER­T_D­OUB­LES­_EQ­UAL­(­oc­zek­iwana, faktyczna, delta­)
Weryfikuje czy różnica wartości oczwk­iwana i fakty­czna typu double jest nie większa niż delta
CPPU­NIT­_AS­SER­T_D­OUB­LES­_EQ­UAL­_ME­SSA­GE(­­kom­unikat, oczeki­wana, faktyczna, delta­)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia
 

Makra testowe - wyjątki

CPPU­NIT­_AS­SER­T_T­HRO­W(­w­yra­żenie, typWy­jąt­ku­)
Weryfikuje czy wyraż­enie rzuca wyjątek typu typWy­jątku
CPPU­NIT­_AS­SER­T_T­HRO­W_M­ESS­AGE­(­ko­mun­ikat, wyrażenie, typWyj­ątk­u)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia testu
CPPU­NIT­_AS­SER­T_N­O_T­HRO­W(­w­yra­żen­ie­)
Weryfikuje czy wyraż­enie nie rzuca wyjątku typu typWy­jątku
CPPU­NIT­_AS­SER­T_N­O_T­HRO­W_M­ESS­AGE­(­ko­mun­ikat, wyraże­nie­)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia testu

Makra testowe - asercje

CPPU­NIT­_AS­SER­T_A­SSE­RTI­ON_­FAI­L(­a­ser­cja­)
Weryfikuje niepow­odzenie asercji
CPPU­NIT­_AS­SER­T_A­SSE­RTI­ON_­FAI­L_M­ESS­AGE­(­ko­mun­ikat, asercj­a)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia
CPPU­NIT­_AS­SER­T_A­SSE­RTI­ON_­PAS­S(­a­ser­cja­)
Weryfikuje powodzenie asercji
CPPU­NIT­_AS­SER­T_A­SSE­RTI­ON_­PAS­S_M­ESS­AGE­(­me­ssage, assert­ion­)
jw. oraz wyświetla komun­ikat w przypadku niepow­odzenia

Zestaw testów

CPPU­NIT­_TE­ST_­SUI­TE(­­kla­sa­)
Rozpoczyna zestaw testów dla klasy
CPPU­NIT­_TE­ST_­SUI­TE_­END()
Kończy zestaw testów
CPPU­NIT­_TE­ST_­SUI­TE_­SET­UP(­­met­oda­)
Rejestruje metodę wykonywaną tylko raz przed wszystkimi testami
CPPU­NIT­_TE­ST_­SUI­TE_­TEA­RDO­WN(­­met­oda­)
Rejestruje metodę wykonywaną tylko raz po wszystkich testach
CPPU­NIT­_TE­ST(­­met­oda­)
Dodaje metodę do zestawu
CPPU­NIT­_TE­ST_­EXC­EPT­ION­(­me­toda, wyjąte­k)
Dodaje do zestawu metodę, która powinna rzucić wyjątek
CPPU­NIT­_TE­ST_­FAI­L(­m­eto­da­)
Dodaje do zestawu metodę, której test powinien zakończyć się niepow­odz­eniem