Show Menu
Cheatography

Polecenia CMD Cheat Sheet by

Zarzad­zanie systemem

ASR_FMT
Automa­tyczne odzysk­iwanie systemu
BOOTCFG
Konfig­uro­wanie pliku BOOT.INI
CALL
Wywołuje jeden program wsadowy z innego
CONTROL
Panel sterowania
CSCRIPT
Host skryptów systemu Windows
DATE
Ustawianie i wyświe­tlanie daty
DEBUG
Testowanie narzędzi
DRIVER­QUERY
Lista zainst­alo­wanych sterow­ników
DXDIAG
Diagno­styka DirectX
ECHO
Wyświe­tlanie komuni­katów
FOR
Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików­/zm­iennych ze zibioru plikow, programie wsadowym
GOTO
Przejście do etykiety w programie wsadowym
GPRESULT
Wyświe­tlanie zasad użytko­wnika i systemu
GPUPDATE
Odświe­żanie zasad grupy
IF
Przetw­arzanie warunkowe w programach wsadowych
KB16
Konfig­uracja języka klawiatury
LOGMAN
Zarząd­zanie usługą dziennika zdarzeń i alertów
LPQ
Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD
LPR
Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej
MSIEXEC
Instalator Windows
PATH
wyświe­tlanie ścieżki dla plików wykony­walnych
PAUSE
Zawiesza działanie pliku wsadowego
PERFMON
Monitoring wydajności komputera
PROMPT
Zmienia tekst zgłoszenia
REG
Działania na rejestrze Windows
SC
Zarząd­zanie usługami
SHUTDOWN
Zamykanie systemu
START
Urucha­mianie programu, pliku
SYSTEMINFO
Podstawowe informacje o konfig­uracji systemu
TASKKILL
Zabijanie procesu
TASKLIST
Listowanie procesów
TIME
Ustawienia czasu
UTILMAN
Menedżer narzędzi
VER
Wersja systemu
VERIFIER
Weryfi­kacja sterow­ników
WSCRIPT
Host skryptów systemu windows
 

Operacja na plikach

ASSOC
Zmiana skojarzeń rozszerzeń plików
ATTRIB
Zmiana atrybutów pliku
CACLS
Modyfi­kacja listy kontroli dostępu plików
CHDIR/CD
Zmiana obecnego katalogu
COMP
Porównuje zawartość plików
COPY
Kopiowanie pliku
DEL
Usuwanie pliku
DIR
Wyświe­tlanie listy plików i katalogów w folderze
DISKCOMP
Porówn­ianie zawartości 2 dyskietek
DISKCOPY
Kopiowanie zawartości dyskietki na drugą
ERASE
Usuwa pliki lub foldery
EXPAND
Dekomp­resja plików
FC
Porównanie plików
FTYPE
Wyświetla lub modyfikuje skojar­zenia typy plików używanych w skojar­zen­iach.
FIND
Szukanie ciągu znaków w pliku
MKDIR
Tworzenie katalogu
MOVE
Przeno­szenie plików i katalogów
RENAME
Zmiana nazwy pliku
REPLACE
Zastęp­owanie plików o tych samych nazwach
RMDIR
Usuwanie katalogu
ROBOCOPY
Zaawan­sowane kopiowanie plików i katalogów
TREE
Wyświetla strukturę katalogów dysku lub ˜ścieżki
TYPE
Wyświetla zawartość pliku tekstowego
XCOPY
Kopiowanie plików i katalogów

Zarzad­zanie dyskami

CHKDSK
Sprawd­zanie stanu dysku
CIPHER
Szyfro­wanie plików i katalogów (NTFS)
CLEANMGR
Oczysz­czanie dysku
CONVERT
Konwersja z FAT do NTFS
DEFRAG
Defrag­men­tacja dysku
DISKPART
Zarząd­zanie dyskami i partycjami
FORMAT
Format­owanie dysku
FSUTIL
zawans­owane działania na systemach plików
LABEL
Edycja etykiety woluminu dysku
RECOVER
Odzysk­iwanie danych z dysku
VOL
Wyświe­tlanie etykiety partyc­ji/­wol­uminu
 

Obsluga sieci

FTP
Klient FTP
GETMAC
Wyświe­tlanie adresu MAC
HOSTNAME
Pokazuje nazwę hosta
IPCONFIG
Pokazuje informacje o numerach IP
NET
Polecenia usług sieciowych
NBTSTAT
Statystyki TCP/IP z użyciem NBT
NETSH
Lokalne lub zdalne wyświe­tlenie bądź konfig­uracja sieci, działa­jącej na komputerze
NETSTAT
statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP
PING
Testowanie połączenia ze zdalnym serwerem
RSH
Wykony­wanie poleceń na zdalnych komput­erach
TFTP
Klient TFTP
TRACERT
prześl­edzenie drogi pakietów z naszego komputera do serwera

Inne polecenia i programy

CALC
Kalkulator
CLS
Czyści ekran
COLOR
Zmienia kolor okna konsoli
EXIT
Zamykanie CMD, pliku wsadowego
HELP
Pomoc
TELNET
Klient telnet
TLNTADMN
Parametry oraz ustawienia lokalnego serwera telnet
NOTEPAD
Notatnik
WINCHAT
Chat systemu windows, działający na lanie
WRITE
Wordpad
WINMINE
Saper
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.