Show Menu
Cheatography

ORGANİK GÜBRENİN FAYDALARI Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

SOLUCAN GÜBRESİNİN AVANTA­JLARI

Solucan gübresinin avanta­jları nedir,­nel­erdir diye saymak istesek zaman alacak bir uğraş olacaktır ve bu yazıya sığması mümkün de olmaya­cak­tır.Daha önce paylaş­tığımız solucan gübresinin faydaları adlı yazıda faydal­arından bahset­miş­tik.Peki solucan gübresinin avanta­jlarını daha geniş çerçevede inceleyip bahçec­ilikte kullanım detayl­arını paylaşmak istiyoruz.
Solucan gübresinin duyduğunuz ,araşt­ırd­ığınız , incele­diğiniz üzere en önemli avantajı organik ve doğal olması­dır.Bir gübrenin bahçed­e,t­arl­ada­,sa­ksıda veya pek çok alanda kullan­ılması için sadece bu sebep bile yeterli aslınd­a.Çünkü sağlık sorunl­arının fazlaca yaşandığı dünyada artık bu gerekli bir adım.
 

BAŞKA NE AVANTA­JLARI VAR?

Bitkide zararlı mikroo­rga­niz­malara karşı dirençli olmasına katkı sağlar.Bu soluca­nların üzerindeki sölom sıvısının gübreye karışması ve gübreyi oluştu­rması ile sağlanır.
Soluca­nların sindirim sisteminde bulunan faydalı mikro organi­zmalar, faydalı bakteriler ,büyüme hormon­lar­ı,s­aye­sinde bitkinin büyüyüp gelişm­esinde katkı sağlar.
Suyu tutan bu gübre ;sulanma sıklığını azaltır.Su kaynak­larının azaldığı dünyada bu büyük bir avantaj.
Özellikle kök bitkil­erinde verimi % 30 gibi bir oranda arttırdığı tespit edilmiş ve kanıtl­anm­ıştır.
Bitkide büyüme hızını arttır­ır.T­op­rağın çözülm­esini sağlar.Çözücü etki sağlar, toprağı rahatl­atı­r.S­olucan gübresinin en büyük avanta­jla­rından birisi çimlerde kullan­ılması diyebi­liriz.
Toprağı canlan­dır­ır.T­op­rağın veriml­iğini arttır­ır.K­ok­usu­zdur.Bu özellik topluma açık mekanlarda özellikle bitkilerin gübreleme döneminde önemli bir avanta­jdır.
Köklerde saçakl­anmayı sağlar.To­pra­ktaki faydalı mikroo­rga­nizma sayısı artar.
Soğuk ve donma riskine karşı bitkinin direncini artırır.Ve bitki kayıpl­arı­nı,­ölü­mlerini azaltır.