Show Menu
Cheatography

Organisk Kemi Cheat Sheet (DRAFT) by

Kemi 2, Organiska Ämnen Innehåller Kol

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Teori

Tidigare trodde man att organiska ämnen enbart kunde bildas i levande organismer med hjälp av en särskild "­liv­skr­aft­". Sedan under 1800-talet lyckades Friedrich Wöhler att blanda två oorganiska ämnen och fick urinämne som är ett organiskt ämne.
Organiska ämnen molekyler kan innehålla många olika grundä­mnen. Det som är gemensat för alla organiska ämnen är att moleky­lerna består av kolatomer och nästan alltid väteatomer
Kolatomer omges av fyra elektr­onpar i kovalenta bindningar
Vid framst­ällning av syntetiska föreningar används ofta ämnen i råolja som utgång­sämnen
Råvaror:
1. Ändliga resurer och bidrar till ökad växthu­seffekt när de förbränns
2. Vid fullst­ändig förbrä­nning av organiska föreningar bildas koldioxid och vatten
3. Brunkol och stenkol är ofulls­tändigt omblidat organiskt material med högt innehåll av grundämnet kol (Fossila kol)
4. Gasol består av propan och butan.
5. Naturgas består vanligtvis av ungefär 80% av metan. Naturgas är en färglös och luktlös gasbla­ndning som framför allt används som bränsle.
6. Råolja är en lättfl­ytande blandning av många olika föreningar som nästan enbart består av kol och väte.
I de stora organiska molekyler som levande organismer består av ingår ofta väte, syre, kväve, fosfor och svavel.
Kolväten: De organiska ämnen som bara består av kol och väteatomer
Mättat kolväte: De enklaste kolväten som bara har enkel bindningar mellan kolato­merna
Trivia­lnamn: Vardagligt namn på kemiska ämnen
Rationellt namn: Namn som följer IUPAC:s regler (ger inform­ation om moleky­lernas struktur)

Organisk Nomenk­latur

Vanlig följande ordning:prefix­+st­amk­olvätet +suffix
Prefix
Visar substi­tue­nterna / multip­lic­erande prefix / position av grenar
Stamko­lvätet
Är huvudk­olkedja eller längsta kolkedja
Suffix
Indikera på den grenade kolkedjans funkti­onella grupp

Namn på olika organiska ämne

Alkaner:
CnH2n+2
Alkener:
CnH2n
Alkyner:
CnH2n-2
1. Metan
2. Etan
3. Propan
4. Butan
5. Pentan
6. Hexan
7. Heptan
8. Oktan
9. Nonan
10. Dekan

Eten
Propen
Buten
Penten
Hexen
Hepten
Okten
Nonen
Deken

Etyn
Propyn
Butyn
Pentyn
Hexyn
Heptyn
Oktyn
Nonyn
Dekyn
 

Multip­lic­erande prefix

Funkti­onella Grupper