Show Menu
Cheatography

turbolading Cheat Sheet by

motor

Forklar virkemåten til en turbol­aderr?

Turbol­ading betyr at eksosg­assen fra motors­yli­nderne driver en gassturbin
På samme aksel som gasstu­rbinen, men med tetning og isolasjon mellom, er det montert et luftko­mpr­ess­orhjul dvs en roterende kompre­ssor.
Denne kompre­ssoren sørger for at luft blir kompri­mert, og luften passerer videre gjennom en ladelu­ftk­jøler og inn i sylind­ere­nheten for videre kompre­sjon.

ladelu­ftk­jøling

Kjøler ned luften fra turbol­aderen slik at luftmassen levert til sylinderen øker

Hva er fordelene

1.
Energi til pumpea­rbeid tas fra eksosg­assen som ellers ville strømme ut som tap.
2
Luftme­ngden pr tenning øker, og mer brennstoff kan tilføres og effekten pr motors­ylinder økes.
3
Ladeluften kan nå kjøles, slik at luftvo­lumet minker og densiteten øker, og den nedkjølte luften gir motors­yli­nderne en viss kjølende effekt.
4
4. Motorens spesifikke brenno­lje­mengde minker, dermed øker motorens termiske virkni­ngs­grad.
5. Motorens spesifikke smøreo­lje­forbruk minsker. 6. Påhengte, tunge energi­kre­vende og plassk­revende luftpumper kan utelates. 7. Motoren kan bygges med mindre antall sylindre for en gitt effekt. 8. Motorens vedlik­ehold blir mindre, derav lavere vedlik­eho­lds­utg­ifter. 9. Skipet tar mer nyttelast, som gir større inntekter, fordi motorv­ekten pr. effekt­enhet reduseres.
 

årsaken til surging

Stalling oppstår når kompre­ssoren leverer mer luft enn motoren kan motta
eller når gasstu­rbinen får mindre energi­til­førsel enn kompre­sso­rar­beidet krever
Lufttr­ykket etter kompre­ssoren blir så høyt at lufta trykkes tilbake gjennom kompre­ssoren, dvs «Blow Back».

årsaken til surging kategorier

Årsaken har 3 katego­rier:
1.Feil med brenno­lje­sys­temet
 
2.Motstand i gass/l­uft­sys­temet
 
3.Hurtige varias­joner i motorb­ela­stn­ingen

regel messig Kontroll

Hva innebærer en regelm­essig termod­ynamisk kontroll av et turbol­ade­rsy­stem?
Luftens temp i ladelu­ftr­eciver.
Luftens innløp­ste­mpe­ratur.
Kjølev­ann­stemp innløp­/utløp turbinhus.
Luftens trykkfall over ladelu­ftk­jøler.
Eksost­emp­eratur før/etter gassturbin
• Luftens trykkfall over luftfi­lteret.
Smøreo­ljenivå i turbol­aderens begge aksele­nder.
• Luftens temp etter kompre­ssor.
Turbol­aders omdrei­nin­gstall.

årsakene til nedsatt effekt

1
Belegg på turbin­sko­vler, dysering og fangrist i eksosi­nnløp med brukne stempe­lringer
 
Skader på turbin­skovler
 
Tette luftfiltre
 
Ladelu­ftk­jøleren har belegg på luftsiden av smuss/­støv. For høy kjølev­ann­stemp ved innløp kjøler og/eller for liten kjølev­ann­s-g­jen­nom­str­ømning.

årsaker til turbol­ade­rhavari

turbin skovel­-brudd
Svikt i kjølevanns gjenno­mst­røn­ningen
Svikt i smøreo­lje­til­førsel eller for lite smøreolje
svikt - fallo
Avbrukne stempe­lringer eller deler av fangrister kommer in i turbinen
smøreo­lje­til­førsel- suministro de aceite
 

Luftmengde pr. tenning øker

- mer brennstoff kan tilføres
- motorens spesifikke brenno­lje­forbruk senkes/ økt termisk virkni­ngsgrad
- effekten pr. sylinder økes
- mindre motorer med samme effekt : Lavere drifts –og vedlik­eho­lds­kos­tnader
- renere forbre­nning
- renere avgasser
- kjølende effekt på sylind­erf­oring

Luftmengde pr. tenning øker

- mer brennstoff kan tilføres
- motorens spesifikke brenno­lje­forbruk senkes/ økt termisk virkni­ngsgrad
- effekten pr. sylinder økes
- mindre motorer med samme effekt : Lavere drifts –og vedlik­eho­lds­kos­tnader
- renere forbre­nning
- renere avgasser
- kjølende effekt på sylind­erf­oring
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by mia2696