Show Menu
Cheatography

turbolading Cheat Sheet by

motor

Forklar virkemåten til en turbol­aderr?

Turbol­ading betyr at eksosg­assen fra motors­yli­nderne driver en gassturbin
På samme aksel som gasstu­rbinen, men med tetning og isolasjon mellom, er det montert et luftko­mpr­ess­orhjul dvs en roterende kompre­ssor.
Denne kompre­ssoren sørger for at luft blir kompri­mert, og luften passerer videre gjennom en ladelu­ftk­jøler og inn i sylind­ere­nheten for videre kompre­sjon.

ladelu­ftk­jøling

Kjøler ned luften fra turbol­aderen slik at luftmassen levert til sylinderen øker

Hva er fordelene

1.
Energi til pumpea­rbeid tas fra eksosg­assen som ellers ville strømme ut som tap.
2
Luftme­ngden pr tenning øker, og mer brennstoff kan tilføres og effekten pr motors­ylinder økes.
3
Ladeluften kan nå kjøles, slik at luftvo­lumet minker og densiteten øker, og den nedkjølte luften gir motors­yli­nderne en viss kjølende effekt.
4
4. Motorens spesifikke brenno­lje­mengde minker, dermed øker motorens termiske virkni­ngs­grad.
5. Motorens spesifikke smøreo­lje­forbruk minsker. 6. Påhengte, tunge energi­kre­vende og plassk­revende luftpumper kan utelates. 7. Motoren kan bygges med mindre antall sylindre for en gitt effekt. 8. Motorens vedlik­ehold blir mindre, derav lavere vedlik­eho­lds­utg­ifter. 9. Skipet tar mer nyttelast, som gir større inntekter, fordi motorv­ekten pr. effekt­enhet reduseres.
 

årsaken til surging

Stalling oppstår når kompre­ssoren leverer mer luft enn motoren kan motta
eller når gasstu­rbinen får mindre energi­til­førsel enn kompre­sso­rar­beidet krever
Lufttr­ykket etter kompre­ssoren blir så høyt at lufta trykkes tilbake gjennom kompre­ssoren, dvs «Blow Back».

årsaken til surging kategorier

Årsaken har 3 katego­rier:
1.Feil med brenno­lje­sys­temet
 
2.Motstand i gass/l­uft­sys­temet
 
3.Hurtige varias­joner i motorb­ela­stn­ingen

regel messig Kontroll

Hva innebærer en regelm­essig termod­ynamisk kontroll av et turbol­ade­rsy­stem?
Luftens temp i ladelu­ftr­eciver.
Luftens innløp­ste­mpe­ratur.
Kjølev­ann­stemp innløp­/utløp turbinhus.
Luftens trykkfall over ladelu­ftk­jøler.
Eksost­emp­eratur før/etter gassturbin
• Luftens trykkfall over luftfi­lteret.
Smøreo­ljenivå i turbol­aderens begge aksele­nder.
• Luftens temp etter kompre­ssor.
Turbol­aders omdrei­nin­gstall.

årsakene til nedsatt effekt

1
Belegg på turbin­sko­vler, dysering og fangrist i eksosi­nnløp med brukne stempe­lringer
 
Skader på turbin­skovler
 
Tette luftfiltre
 
Ladelu­ftk­jøleren har belegg på luftsiden av smuss/­støv. For høy kjølev­ann­stemp ved innløp kjøler og/eller for liten kjølev­ann­s-g­jen­nom­str­ømning.

årsaker til turbol­ade­rhavari

turbin skovel­-brudd
Svikt i kjølevanns gjenno­mst­røn­ningen
Svikt i smøreo­lje­til­førsel eller for lite smøreolje
svikt - fallo
Avbrukne stempe­lringer eller deler av fangrister kommer in i turbinen
smøreo­lje­til­førsel- suministro de aceite
 

Luftmengde pr. tenning øker

- mer brennstoff kan tilføres
- motorens spesifikke brenno­lje­forbruk senkes/ økt termisk virkni­ngsgrad
- effekten pr. sylinder økes
- mindre motorer med samme effekt : Lavere drifts –og vedlik­eho­lds­kos­tnader
- renere forbre­nning
- renere avgasser
- kjølende effekt på sylind­erf­oring

Luftmengde pr. tenning øker

- mer brennstoff kan tilføres
- motorens spesifikke brenno­lje­forbruk senkes/ økt termisk virkni­ngsgrad
- effekten pr. sylinder økes
- mindre motorer med samme effekt : Lavere drifts –og vedlik­eho­lds­kos­tnader
- renere forbre­nning
- renere avgasser
- kjølende effekt på sylind­erf­oring
   

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by mia2696

     port state control Cheat Sheet