Show Menu
Cheatography

Sciaga Linux Cheat Sheet by

Partycje

podstawowe (ang. primary)
na dyskach z tablicą partycji MBR można utworzyć tylko cztery takiep­art­ycje;
rozsze­rzone (ang. extended)
pozwalają na tworzenie wielu partycji logicznych – jest to niezbędne jeśli potrze­bnych jest więcej niż cztery partycje na dysku
logiczne
woluminy tworzone na partycji rozsze­rzonej, nie ma ograniczeń co do liczby partycji logicznych
główna
na której instal­owany jest system
swap
partycja wymiany , czyli obszar na dysku, na który będą przeno­szone czasowo rzadziej używane bloki z pamięci operac­yjnej

Podstawowe polecenia

passwd
zmiana hasła
id
sprawdzamy identy­fikator numeryczny
who
sprawdza kto jest zalogowany do systemu
fing­er­(może nie działać)
sprawdza kto jest zalogowany do systemu
exit
wylogo­wanie się
logout
wylogo­wanie się
sudo su nazwa użytko­wnika
pozwala przelo­gować się na innego użytko­wnika
pwd
informacja o katalogu bieżącym (ścieżka)

Pomoc systemowa

man nazwa_­pol­ecenia
wyświetla pomoc dla danego polecenia
info nazwa_­pol­ecenia
wyświetla pomoc dla danego polecenia
apro­pos nazwa
wyszukuje podane słowo w pomocy systemowej
whatis nazwa
wyszukuje podane słowo w pomocy systemowej
man 1 passwd
przywo­łanie pomocy ze wskazaniem rozdziału

Prawa

chmod [u g o a] [+-=] [rwx]
zmienia uprawn­ienia do pliku [użytk­ownik, grupa, pozostali, wszyscy] [dodaj­e,o­dej­muj­e,u­stawia] [odczyt zapis wykona­nie]]
chown [przeł­ącz­niki] nazwa_­now­ego­_wł­aśc­iciela nazwa_­pli­ku_­lub­_ka­talogu
zmienia właści­ciela
chgrp [przeł­ącz­niki] nazwa_­now­ej_­grupy nazwa_­pli­ku_­lub­_ka­talog
zmienia grupę do której należy plik
 

Obsluga katalogow

cd nazwa_­kat­alogu
zmiana katalogu
cd /etc
zmienia katalog na katalog /etc
mkdir nazwa_­kat­alogu
tworzy katalog
mkdir ./xyz
utworzenie katalogu xyz w katalogu bieżącym
rmdir nazwa_­kat­alogu
usuwanie katalogu
rmdir ~/xyz
usunięcie katalog xyz z katalogu domowego
mkdir -p abc/de­f/ghi
stworzy strukturę katalogów abc/d­ef/ghi
rmdir -p abc/de­f/ghi
usunie katalogi ghi, def, abc
ls [przeł­ącz­niki] [nazwa­_ka­talogu]
wyświe­tlenie zawartości katalogu
ls -la ~/abc
wyświetla wszystkie pliki z katalogu abc znajdu­jącego się wkatalogu domowymw z uwzglę­dni­eniem tzw. “długiego formatu”

Obsluga plikow

cp [przeł­ącznik] nazwa_­pliku nowa_n­azw­a_pliku
kopiowanie pliku pod nazwę lub katalog określony drugim argumentem
cp /tmp/a­bc.txt ~
kopiuje plik abc.txt z katalogu /tmp do katalogu domowego użytko­wnika
cp -r
służy do kopiowania całych struktur katalogów
cp -r ~/kat1 ~/kat2
kopiuje strukturę katalogu kat1 tworząc analog­iczną strukturę kat2
rm [przeł­ącznik] lista_­plików
usuwanie plików
rm abc.txt xyz.txt
usunie pliki abc.txt i xyz.txt
rm -r
służy do usuwania całych struktur katalogów z plikami
rm -r ~/kat1
usunie całą strukturę kat1 wraz z zawart­ością
mv [przeł­ącz­niki] nazwa_­pliku nowa_nazwa
zmiana nazwy pliku lub przeni­esienie do katalogu
mv /tmp/a­bc.txt ~
przeni­esienie pliku abc.txt z katalogu tmp do katalogu domowego
touch [przeł­ącz­niki] nazwa_­pliku
tworzy plik
touch abc.txt
tworzy pusty plik abc.txt
wher­eis
informacja o ścieżce oraz lokaliacja pliku z pomocą
locate
służy do wyszuk­iwania plików
find katalog kryteria
przesz­uki­wanie katalogów w poszuk­iwaniu plików
find ~ -name abc.txt
znajdzie pliki w katalogu domowym o nazwie abc.txt
ln [przeł­ącz­nik­i]ź­ródło nazwa_­dow­iązania
dowiązanie twarde do pliku
ln ./abc/­pli­k.txt plik1.txt
tworzy dowiązanie plik.txt do pliku plik1.txt*
ln -s [przeł­ącz­nik­i]ź­ródło nazwa_­dow­iązania
dowiązanie symbol­iczne do pliku
ln -s ./abc/­pli­k.txt ~/plik­1.txt
dowiązanie symbol­iczne plik.txt do pliku plik1.txt
 

Procesy

ps
wyświetla porcesy
ps -ax
wyświetla wszystkie procesy wraz z tzw. procesami demonami
kill [ -nazwa­_lu­b_n­ume­r_s­ygnału ] identy­fik­ato­r_p­rocesu
wysyła sygnał do danego procesu
kill -KILL identy­fik­ato­r_p­rocesu
zabija wskazany proces
kill­all nazwa_­procesu
zabija wskazany proces (należy podać nazwę procesu)
pkill nazwa_­procesu
zabija wskazany proces (należy podać nazwę procesu)
top
wyświetla procesy, umożliwia ich sortowanie
pstree
wyświetla hierarchię procesów
renice zmiana­_pr­ior­ytetu [ -p ] pid[ -u użytkownik ]
zmienia priorytet procesu (np. +19 zmienija priorytet) (np. -20 zwiększa priorytet )
nice -n zmiana­_pr­ior­ytetu polecenie
uruchamia proces z ustalonym w komendzie priory­tetem
bg
przenosi proces do pracy w tle
fg
przenosi proces do pracy w trybie pierws­zop­lanowym
(polec­enie) &
uruchamia polecenie w tle
jobs
wyświetla listę aktualnie kontro­low­anych zadań

Wyszuk­iwanie

cat
najpro­stszy filtr , nie wprowa­dzający zmian do przetw­arz­anych danych
head
wyświetla początkową część pliku
tail
wyświetla końcową część pliku
sort
służy do sortowania danych wejści­owych
uniq
umozliwia usunięcie powtar­zaj­ących się, sąsiad­ujących linii danych wejści­owych
wc
zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­owych.
tr
pozwala zamienić łańcuchy tekstowe, które podawane są jako argumenty wejściowe
cut
pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejści­owych
grep [opcje] wyrażenie [lista­_pl­ików]
przesz­ukuje dane pochodzące ze standa­rdowego wejścia lub pliki wyszcz­egó­lnione na liście plików , wypisując tylko linie zawier­ające szukane wyrażenie
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by Artxt123

     Archiwizacja Linux Cheat Sheet
     VIM - tutorial by Artur Oczkowski Cheat Sheet